Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 27

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Комедії доби Просвітництва. 6

1.1. Генезис та розвиток жанру комедії 6

1.2 Жанрове розмаїття комедій. 7

1.3 Особливості комедії  доби Просвітництва. 15

1.4 Особливості німецької просвітницької драми. 17

Розділ 2. Жанрові різновиди просвітницьких комедій. 18

2.1. Ідейно-художня специфіка комедії Г. Е. Лессінга. 18

2.2 Три малих фарси Гете. 21

Висновки. 25

Список використаних джерел. 27

Вступ

Актуальність теми. Жанр комедії є достатньо поширеним в історії літератури та театру, а також досить вивченим у літературознавстві. Проте є історико-літературні епохи, комедії яких досліджені набагато менше. Такою, наприклад є епоха Просвітництва, яка приваблювала дослідників своєю філософією, ідеологією та жанровими домінантами (насамперед просвітницьким романом). В той самий час драматургії 18 століття, її жанрові форми, зокрема жанрові різновиди комедії, вивчені недостатньо. Таке багатоманітне явище, як німецька просвітницька комедія теж має чимало нез’ясованих питань, адже комедійні твори Г. Е. Лессінга, Й. В. Гете та інших німецьких драматургів вивчені значно менше, ніж їх трагедії ("Фауст") і драми ("Емілія Галотті").

Стан наукової розробки проблеми. Драматургія німецького Просвітництва вивчалась такими літературознавцями, як М. Л. Тронська (розділ "Міщанська драма і роман 80-90-х років "Історії німецької літератури в 5 томах"), авторами "Історії зарубіжного театру", "Історії західноєвропейського театру". Творчість Гете давно стала предметом традиційного інтересу та вивчення з боку як німецьких, так і літературознавців усього світу. Кількість написаного про Гете навряд чи піддається підрахунку, як неможливо підрахувати, наприклад, усього того, що було написано про Гомера, Данте, Шекспіра, Сервантеса. Літературознавча наука намагається охопити своєю увагою усе, що було написано великим німецьким митцем, починаючи від його найвизначніших творів і закінчуючи листуванням приватного змісту.

Втім, і це закономірно, найбільшу увагу літературознавство приділило вершинному твору Гете, трагедії "Фауст", в якій були висловлені найсокровенніші та найглибші за своїм філософським звучанням думки письменника. З числа вітчизняних літературознавців одним з найбільш авторитетних дослідників творчості Гете є О. Анікст, який присвятив вивченню німецького письменника кілька солідних монографій (Творческий путь Гете. - М., 1986; "Фауст" Гете. Литературный комментарий. - М., 1979; Гете и Фауст. От замысла к свершению. – М., 1983). В широкій літературознавчій перспективі творчий спадок Гете досліджувався також М. Вільмонтом (Великие спутники. Литературные этюды. - М., 1966; Гете. - М., 1959), І. Волковим ("Фауст" Гете и проблема художественного метода. - М., 1970), В. Жирмунським (Гете в русской литературе. – Л., 1982; Легенда о докторе Фаусте. – М., 1958), Л. Копєлєвим ("Фауст" Гете. - М., 1962 ), К. Конраді (Гете: жизнь и творчество: В 2 т. - М., 1987), М. Лейтесом (От "Фауста" до наших дней. Из истории немецкой литературы. – М., 1987), К. Свасьяном (Й. В. Гете. – М., 1989), С. Тураєвим (Й. В. Гете. Очерк жизни и творчества. - М., 1957) та іншими. Значну і цінну частку, насамперед в науково-методичному напрямку вивчення творчості Гете і, зокрема, його трагедії "Фауст", представляють статті, надруковані в вітчизняних журналах, адресованих школі: Бругер С. П. "Уривки єдиної великої сповіді…" Вивчення трагедії Й. В. Гете "Фауст". Конспект уроку //Зарубіжна література. – 1998. - №8; Маркіна Л. Пізнати світ: методичні нотатки до першої частини "Фауста" Гете //Вікно в світ. – 1999. - №3; Мухін В. Мефістофель: відшукай в собі дух заперечення (Гете "Фауст") //Всесвітня література. – 1999. - №8; Тарасова Н. Образ Фауста у світовій літературі//Всесвітня література та культура. – 2000. - №2; Хоменко Н. В. Художня трансформація легенди про Фауста в трагедії Й. -В. Гете// Зарубіжна література. – 1999. - №6 та багато інших. Одним з перших українських дослідників, що найбільш грунтовно увійшов в художній світ Гете був І. Франко (Перша передмова до перекладу "Фауста" Гете //Зібрання творів у 50-ти т. – К., 1980. – т. 26). Серед сучасних українських гетезнавців слід назвати насамперед професора Б. Б. Шалагінова, автора низки досліджень про Гете та літературу німецького Просвітництва ("Фауст" Й. В. Гете: Містерія. Міф. Утопія: До проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18 - 19 ст. – К., 2002; Шлях Гете: Життя. Філософія. Творчість. – Х., 2003 тощо).

У той же час такі твори Гете, як: "Фауст" чи "Страждання молодого Вертера" дослідженні науковцями набагато більше, ніж його малі фарси.

Драматургію Г. Е. Лессінга вивчали такі науковці, як В. Р. Гриб, Г. М. Фрідлендер, Г. В. Стадніков. Також його драматичній спадщині присвячені статті із збірки "Лессинг и современость". Проте його єдина комедія "Мінна фон Барнгельм" привабила дослідників у значно меншій мірі, ніж такі його твори, як "Лаокоон", "Емілія Галотті", або "Байки".

Мета наукової роботи дослідити ідейно-художню своєрідність німецької просвітницької комедії.

Завдання: 

1. дослідити історію жанру комедії;

2. схарактеризувати жанрове розмаїття комедій;

3. проаналізувати особливості німецької просвітницької драматургії;

4. вивчити ідейно-художню специфіку комедії Г. Е. Лессінга "Мінна фон Барнгельм".

5. дослідити поетику фарсів Й. В. Гете "Ярмарок у Прундерсвейлерні", "Масницьке дійство про патера Брее", "Пролог до новітніх одкровень доктора Бардта".

Об’єкт вивчення. Німецька просвітницька комедія.

Предметом вивчення є комедія Лессінга "Мінна фон Барнгельм" і Гете і його три малих фарси "Ярмарок у Прундерсвейлерні", "Масницьке дійство про патера Брее", "Пролог до новітніх одкровень доктора Бардта".

Структура. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел, якій складає назв.

Закрити

Ідейно-художня своєрідність німецької просвітницької комедії

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.