Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Авторський лексичний новотвір як об’єкт мовознавчих досліджень. 7

1.1. Поняття «неологізм» у світлі сучасних лінгвістичних парадигм. 7

1.2. Класифікація авторських лексичних новотворів. 10

Розділ ІІ. Лексико-семантична характеристика авторських новотворів  у поезіях О.Богачука  14

Розділ ІІІ. Способи творення авторських неологізмів у поезіях О.Богачука. 22

Висновки. 26

Список використаної літератури. 28

Додатки. 31

Вступ

Поповнення лексики – історично неминучий процес, необхідний для того, щоб на кожному етапі свого розвитку мова могла відповідати потребам суспільства як у спілкуванні, так і в закріпленні результатів пізнання дійсності, в розвитку й збагаченні культури народу. Мова ніколи не залишається чимось застиглим і незмінним. Будь-яке нове слово являє собою «новий монументальний камінь, що входить до складу тієї піраміди мови, яку творять народи впродовж віків,засвідчуючи своє буття, і останній, верхній, камінь якої буде покладений лише тоді, коли її (піраміди) будівництво буде завершене» [10,с.170]. Іншими словами, розвиток мови припиниться лише тоді, коли припинить своє існування саме людство.

Одним із різновидів лексичних новотворів є авторські лексичні новотвори. З погляду джерела виникнення такі номінативні одиниці народжуються в конкретному ідіостилі, через що їх і вважають власне авторськими.

Авторські лексичні новотвори активно функціонують у мові художніх творів, зокрема поетичних, і демонструють словотвірні потенції української мови, перспективні шляхи оновлення й поповнення поетичного лексикону зокрема і словникового складу мови загалом.

В останні десятиріччя в мовознавчій науці значно посилився інтерес до вивчення закономірностей і специфіки індивідуально-авторської мовотворчості, передусім словотворчості. «Словотворчість - це процес свідомого конструювання мовною особистістю авторських лексичних новотворів за певними моделями»[8, с.29]. Саме всебічному дослідженню авторських лексичних новотворівостаннім часом приділяють значну увагу науковці.

Авторські лексичні новотвори - специфічні лексичні утворення, що нерідко містять національно-культурний компонент мовної семантики, репрезентуючи не лише індивідуальне світосприйняття письменника, але й характерні ознаки національного менталітету (отже, й особливості української мовної картини світу). Не випадково окремі авторські лексичні новотвори органічно ввійшли до словникового складу літературної мови, розширивши її виражально-зображальні можливості. Так сталося, наприклад, із новотворами Т. Шевченка, І. Франка, М.Старицького, І. Нечуя-Левицького, П. Тичини, М.Рильського.

Причини, що спонукають письменників створювати оригінальні інноваційні одиниці, – різні. В.В.Максимчук погоджується з В.Виноградовим, що «глибина характеристичної оцінки оказіоналізмів і розкриття їх характерологічної функції під час створення образу… повинні спиратись на ретельний аналіз різних експресивних функцій» [19,с.86]. Розглядаючи причини актуалізації оказіоналізмів у мовісучасних письменників, А.Загнітко зазначає, що найглибиннішою причиною створення неузуальних слів є прагнення автора передати нові, доти ще ніким не усвідомлювані почуття, думки, асоціації. При цьому розширення функціональних меж оказіоналізмів дослідник вбачає в новому мисленні, яке вимагає нових художніх засобів, а також у мовній особистості письменника: «чим більший креативний потенціал митця, чим загостреніше його суто лінгвістичне чуття слова… тим багатшою буде мова митця на ексклюзивні і ситуативно, психологічно вмотивовані поетичні неологізми» [14,с.209].

Упродовж останніх десятиліть індивідуально– авторська словотворчість стала об’єктом досліджень багатьох мовознавців, таких як І.Білодід,І.Вихованець,Г.Вокальчук,С. Єрмоленко,Є.Карпіловська, Н.Клименко,Ж.Колоїз, М.Кочерган, Л. Лисиченко, А.Мойсієнко, В.Русанівський,О. Сербенська, Н.Сологуб, О. Стишов, Г. Сюта, О.Тараненко,О. Тимочко, О.Тищенко, В.Шадура, О.Шевчук,Т. Черторизька, Я. Януш та ін. На основі всебічного вивчення інновацій на початку ХХІ ст. було створено низку словників нової української лексики, в т.ч. й індивідуально – авторської.

Актуальність дослідження авторських лексичних інновацій зумовлена важливою роллю кожного поета в розвитку літератури рідного краю і української літератури загалом, збагаченні поетичного словника мови новими оригінальними й високохудожніми оказіональними новотворами. Дослідження авторських неологізмів є важливою мовознавчою і літературознавчою проблемою, оскільки має вагоме значення під час опису творчості і стилю кожного письменника, для з’ясування головних тенденцій і перспектив поповнення лексичного складу мови.

Мета роботи полягає всистемному аналізові неологізмів, зафіксованих у поетичному словнику Олександра Богачука. Авторські новотвори досліджуються в лексико – семантичному, словотвірному аспектах, що дає можливість представити мовно – номінативний простір творів письменника як цілісну систему,виявивши при цьому її семантичні особливості та специфіку способів оказіональної номінації.

Для реалізації мети поставлено такі завдання:

1) схарактеризувати поняття «неологізм» у світлі сучасних лінгвістичних парадигм;

2) висвітлити проблему класифікації авторських лексичних новотворів;

3) дати лексико – семантичну характеристику авторських неологізмів у творах О.Богачука;

4) проаналізувати головні тенденції індивідуально–авторського словотвору письменника.

Об’єктом дослідження є художнє мовлення у поетичних збірках О.Богачука «А час не жде…», «Цвіт роси».

Предмет дослідження – лексико-семантичні та словотвірні особливості оказіональної лексики О.Богачука.

Відповідно до характеру фактичного матеріалу використовуються такіметоди дослідження: метод компонентного аналізу, метод лінгвістичного спостереження і опису, елементи порівняльно – зіставного методу і аналізу та статистичного аналізу. Важливу роль відіграли прийоми літературознавчого аналізу поетичних текстів, методичні прийоми «перекладу» оказіональних номінацій на загальновживану нейтральну мову.

Основним матеріалом дослідження є оказіональні лексичні номінації, зафіксовані у поетичних збірках «А час не жде…», «Цвіт роси» О. Богачука.Картотека лексичного матеріалу становить 49 одиниць.

В антологію української поезіїОлександр Богачук увійшов разом з іменами Дмитра Павличка, Бориса Олійника, Миколи Негоди, Леоніда Куліша,Павла Глазового, Ліни Костенко, Миколи Сингаївського та інших.

Одна за одною з’являються на світ Богачукові книжки. 1976 рік – «Зелене руно». У цьому ж роців бібліотеці журналу «Перець» виходить його сатирична книжка «Золота жінка».1978 рік - «Крик попелу» , 1983 – « Стогін землі». 1984 рокувиданий пісенний збірник на твори О. Богачука «Світи мені, Дніпре» . У цьому ж році автор виходить збірка поезій «Горно».

У грудні 1985 року Олександр Богачук переїздить на роботу в м. Рівне, де очолює новостворену письменницьку організацію. А в 1988 році виходить остання збірка поета «Цвіт роси».

Наукову новизну роботи забезпечує те, що в ній уперше проаналізовано поетичні авторські лексичні новотвори О.Богачука, здійснено їх лексико-семантичну і словотвірну характеристику.

Практична цінність роботи пов'язана з перспективою використання результатів дослідження у процесі викладання лексикології та словотвору сучасної української літературної мови в загальноосвітніх школах,у науково-пошуковій роботі студентів філологічних спеціальностей, практиці вчителів-словесників, позакласній роботі.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури.

Закрити

Авторські лексичні новотвори в поезії О. Богачука

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.