Транскордонний туризм - європейський досвід та його застосування у межах річкового басейну Дністра

ЗМІСТ

Вступ

1. Понятійно-термінологічна система "транскордонний туризм"

2. Методика дослідження транскордонного туризму

3. Європейський досвід транскордонного співробітництва у сфері туризму

Висновки

Список використаних джерел

ВСТУП

Актуальність теми. Для України, яка є незалежною державою і поступово інтегрується у європейський простір, вивчення прикордонних територій набирає дедалі більшого значення. На даний час інформація про прилеглі до кордону території сусідніх держав мало розглянуті, зокрема в сфері туризму. Тому на сучасному етапі дедалі більшого значення і актуальності набуває проведення досліджень і аналізу туризму на міждержавному рівні.

В умовах зростання ролі сфери послуг у створені ВВП, справедливо привертає увагу проблема не досконалого використання перспектив розвитку туристичної індустрії, зокрема транскордонного туризму. Вивчення досвіду сусідніх прикордонних територій, переконує, що транскордонне співробітництво відіграє значну роль у забезпеченні стабільного розвитку своєї країни.

Транскордонне співробітництво - це ефективний чинник співпраці у розвитку і представлені на світовій арені ринку власних туристичних послуг.

Особливостями розвитку туризму прикордонного регіону є сприятливі географічні умови щодо залучення вітчизняних та іноземних туристів, забезпечення зайнятості населення, надходжень до місцевого бюджету, зростання показників соціально-економічного розвитку прикордонних територій. Річка Дністер - це важлива водна артерія Європи і, безумовно, улюблене місце відпочинку мандрівників по воді. Та не лише це приваблює туристів. Вздовж даної водної артерії знаходиться численні історико-культурні та унікальні природні об'єкти, які користуються популярністю серед туристів, не лише нашої держави.

Річковий басейн Дністра має спільну основу просторового розвитку з регіонами Молдови та України, незначні площі у верхів'ї басейну розміщені на території Польщі. Проблема використання туристсько-рекреаційного потенціалу басейну викликає інтерес науковців та практиків як в Україні, так і у країнах-сусідах, що обумовлює актуальність дослідження. Необхідність формування ефективного транскордонного співробітництва в туристичній діяльності в умовах розвитку постійно зростаючої конкуренції в галузі туризму як на національному, так і міжнародному ринках, визначила необхідність дослідження цієї проблеми та її актуальність, а також зумовила вибір теми дипломної роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження проблем транскордонного співробітництва зробили українські вчені П.Белєнький [5], А.Гальчинський, О.Гонта, М.Долішній, С.Іщук, П.Луцишин, В.Ляшенко, Ю.Макогон [26, C.408-412], П.Масляк, Н.Мікула [32, C.205-208], В.Пила, С.Писаренко, Ю. Туниці, О.Чмир та ін. Серед зарубіжних вчених слід назвати І.Бусигіну, В.Гудака, П.Ебергардта, І.Іванова, Н.Левру, С.Романова, А.Яроша та інших.

Між тим варто зазначити, що дослідженням питань транскордонного співробітництва та функціонування еврорегіонів у контексті розвитку туристичної індустрії в Україні та за кордоном займаються не так вже й багато вчених, серед них можна відзначити Н. Василиху [11, С. 160-165], М. Біль [6, С. 21-24.], Р. Гришко [14, С. 115-120.], С. Донскіх.

Однак, на наш погляд, незважаючи на вагомий науковий внесок дослідників у цій сфері, в існуючих працях не акцентовано увагу на вивченні особливостей туристичної співпраці у межах транскордонного річкового басейну Дністра.

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є обґрунтування перспективних напрямів розвитку туризму та розробка туристичного продукту у межах транскордонного басейну річки Дністер. Для реалізації мети у роботі виконані такі завдання:

- визначені теоретичні основи транскордонного співробітництва у сфері туризму;

- підібрані методи дослідження розвитку туризму у транскордонному регіоні;

- узагальнено європейський досвід транскордонного туристичного співробітництва;

- описано природничо-географічні та суспільно-географічні характеристики басейну Дністра, охарактеризовано його туристсько-рекреаційні ресурси;

- проаналізовано пропозиції туристських послуг у басейні річки Дністер, які надають туристичні фірми України;

- розроблено транскордонний туристичний продукт "Із варяг у греки" по річці Дністер та обґрунтовано основні параметри та організаційні основи проведення туристичної подорожі;

- обґрунтовано пропозиції і рекомендації щодо збільшення туристичної привабливості транскордонного басейну річки.

Об'єктом дослідження є транскордонний річковий басейн Дністра.

Предмет дослідження – сукупність природних, історико-культурних та соціально-економічних факторів розвитку транскордонного туризму в межах річкового басейну Дністра.

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять положення теорії транскордонного співробітництва у галузі туризму.

В процесі дослідження використані методи: монографічний - для виявлення підходів до всебічного вивчення предмету дослідження; методи порівняння, аналогії, аналізу, синтезу та узагальнення - для розкриття змісту основних понять та термінів; ретроспективний аналіз - для визначення тенденцій розвитку туризму регіону; таблично-графічний метод - для дослідження динаміки явищ і процесів формування попиту і пропозиції на ринку туристичних послуг регіону, а також такі загальнонаукові методи як аналіз, дедукція та індукція, за допомогою яких опрацьовувалася інформація та результати, отримані за допомогою інших методів.

Наукова новизна. Наукова новизна полягає у тому, що у даній дипломній роботі розроблено транскордонний туристичний маршрут "Із варяг у греки", що розроблений на основі історичного водного, торгівельного маршруту і пролягав територією річки Дністер.

Практичне значення. Практична значущість роботи полягає у тому, що розробка транскордонних туристичних маршрутів та проведення турів по них сприяє виходу Україні на європейський туристичний ринок. Зібрана нами інформація про туристсько-рекреаційні ресурси басейну річки Дністер може бути використана туристами і аматорами відпочинку, а також турагентами та туроператорами для формування пропозицій якісного турпродукту.

Особистий внесок автора дипломної роботи полягає в тому, що первинна інформація була зібрана і опрацьована автором особисто, представлені картографічні матеріали є авторськими.

Апробація результатів роботи. Результати досліджень та основні положення дипломної роботи були апробовані і одержали позитивну оцінку на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Географія Рівненщини та суміжних областей" (м.Рівне, 3-4 квітня 2014 р.) а також під час виступів на магістерському семінарі на кафедрі географії і туризму [9].

Публікація. За темою дипломної роботи було опублікована одну наукову статтю.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 42

Безкоштовна робота

Закрити

Транскордонний туризм - європейський досвід та його застосування у межах річкового басейну Дністра

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.