План.

1. Менеджмент соціальної роботи.

2. Менеджерські служби соціальної роботи.

3. Менеджерська сітка в соціальній роботі.

4. Менеджерський цикл в соціальній роботі.

Використана література

Існує понад трьохсот зовсім різних наукових визначень поняття «управління», а єдиного загальноприйнятого немає. Проте всіх їх об'єднує одне: для того щоб управляти, необхідно, по-перше, впливати, по-друге, бачити, усвідомлювати мету цього впливу. Слід також зазначити, що в наявних словниках поняття «керівництво» та «управління» є тотожними. Що стосується різниці між управлінням і менеджментом, то тут є певні особливості. Деякі дослідники зводять її до різниці між адміністративними та демократичними формами управління, вважаючи перші управлінням, а другі - менеджментом. Розвиток ринкових відносин, зміна ідеологічних парадигм, політичний плюралізм стимулювали увагу до мети діяльності окремо взятої організації.

Також існує велика кількість трактувань поняття «менеджмент». І це виправдано, тому що на будь-якій стадії розвитку організації ми маємо справу з менеджментом різного спрямування (технологічний, фінансовий, інноваційний тощо). Йдеться тут про цілеспрямований вплив на людей з метою перетворення неорганізованих елементів в ефективну та результативну силу. Іншими словами, менеджмент - це певним чином скеровані людські можливості, за допомогою яких лідери-керівники досягають тактичних та стратегічних цілей організації.

Соціальне управління як тип і функція загального управління - особливий вид управлінської праці, що забезпечує виконання відповідних соціальних завдань засобами адекватної організаційної структури.

Менеджмент соціальної роботи є одним із видів соціального управління, тобто такої управлінської праці, де головним суб'єктом та об'єктом діяльності на рівні відповідної організації соціальної сфери (далі - соціальна служба) виступає людина. Предмет і продукт менеджменту соціальної роботи характеризуються рядом особливостей:

–ідеологія, філософія соціальної роботи або їх невизначеність;

–цілі соціальної політики та завдання, що ставляться залежно від нормативних документів, виданих органами виконавчої влади, місцевого самоврядування;

–особливості статусу, форм власності соціальної служби й типів завдань соціальної роботи;

–види діяльності, професійні ролі соціальних працівників і спеціалізації соціальних служб;

–адресати впливу, взаємодії (клієнт соціальної роботи).

При цьому закономірності соціальної роботи, що виражають постійні, об'єктивно зумовлені зв'язки, такі, що повторюються, між сутностями соціального явища/проблемами та процесами в соціальній роботі тільки стверджують особливості менеджменту (див. модель 2).

Насамперед, це:

взаємодія соціального працівника та клієнта соціальної служби; взаємовплив соціальної служби та соціального працівника; взаємовідносини соціальної служби та клієнта; співпраця однієї соціальної служби з іншою в контексті мети соціальної роботи з клієнтом.

Модель 2

Взаємозв'язки суб'єктів та об'єктів соціальної роботи

Таким чином, «менеджмент соціальної роботи» - це свідомий системний вплив на процес і результати організації соціальної служби: розвиток соціальної допомоги, обслуговування, профілактика, патронаж, інспектування, консультування, інформування шляхом оптимального використання ресурсів клієнта та соціальної служби різних форм власності, прийняття конкретного рішення щодо мети, завдань соціальної роботи з окремим випадком або набором факторів соціальної проблеми.

Інтегровані, міждисциплінарні значення менеджменту соціальної роботи аргументують місію менеджменту в контексті феномена соціальної роботи, а саме:

–це принципова політична доктрина щодо допомоги людині та відповідальності перед суспільством, територіальною громадою;

–це практика діагностики соціальної проблеми або соціальної ситуації, проектування мети, пріоритету завдань соціальної роботи, моделювання втручання, пошуку, експерименту, дослідження та знаходження оптимального рішення в соціальному просторі людини, сім'ї, громади;

–це стиль творчості команди соціальних працівників; це постійний, динамічний процес формування нової норми соціальної роботи в контексті постійних соціально-економічних змін і територіальних особливостей.

Головна мета менеджменту соціальної роботи - забезпечення реалізації основних принципів державного підходу до організації соціальної роботи в умовах конкретної соціальної служби (орієнтація на практичний результат, прогнозування перспектив щодо здатності соціальногопрацівника вирішувати актуальні завдання громади, з урахуванням інтересів групи, запитів особистості; комплексність запобігання проявам галузевої завуальованості, низькій якості і недоступності соціальних послуг, безвідповідальності та некомпетентності спеціалістів із соціальної роботи, недооцінці ними етичних стандартів, тобто всьому тому, що завдає шкоди особистості, сім'ї, громаді).

Порівняльний аналіз основних аспектів соціальної політики та соціальної роботи дозволяє представити менеджмент соціальної роботи як політичний процес, у ході якого встановлюється: коли, як, скільки, кому відповідна соціальна служба має надавати соціальні послуги.

Які ж складові процесу менеджменту соціальної роботи? По-перше. це процес класичного управління: збір, переробка, передача інформації (предмет менеджменту), що використовується для відпрацювання рішень (продукт менеджменту). По-друге, елементами менеджменту соціальної роботи як виду професійної людської діяльності є мета управління, спосіб досягнення мети, об'єкт і суб'єкт управління, які взаємодіють у певному середовищі. По-третє, функції управління організацією: планування, організація, оперативне управління, мотивація (активізація та стимулювання роботи), навчання кадрів, облік та аналіз, зворотний зв'язок, координація, контроль. По-четверте, засоби управлінської праці: методи, засоби обробки та аналізу інформації, прийняття на цій основі конкретних рішень. По-п'яте, технологія управління: прийоми, засоби та порядок (послідовність, регламент) здійснення процесу управління в цілому та в його складових функціях.

Менеджмент соціальної роботи часто називають унікальним або, принаймні, відмінним від інших типів управління організацією, особливо від промислових, виробничих. У контексті відповідного порівняння вважається, що особливості менеджменту соціальної служби є принципово суттєвими з точки зору соціальних явищ, соціальних проблем, професійної спрямованості соціальних працівників.

Як висновок: менеджмент соціальної роботи - це тисячі можливих варіантів і нюансів управлінської діяльності, праці. Теорія і практика менеджменту соціальної роботи не дають конкретних рекомендацій чи зразків для окремо взятих, існуючих випадків, а навчають загальним прийомам, методикам і способам розв'язання тих чи інших управлінських проблем у контексті професійної соціальної роботи.

Організація в менеджменті соціальної роботи. Якщо в класичному менеджменті організація - це систематизоване, свідоме об'єднання дій людей для досягнення певних цілей, то організація соціальної сфери (соціальна система, організація, яка здійснює соціальну роботу, соціальна служба тощо) - це систематизоване, структуроване. публічне, свідоме об'єднання дій людей для досягнення ефективного результату в розв'язанні соціальної проблеми в контексті мети соціальної роботи.

Для організацій соціальної сфери послідовні процеси життєдіяльності мають наступні визначення: отримання ресурсів від зовнішнього середовища (наприклад, громади міста) та оптимальне використання ресурсів власне соціальної роботи; виробництво соціальної послуги або надання соціальної допомоги; збільшення ресурсів клієнта та ресурсів громади. Розглянемо «Компоненти організації соціальної служби, що піддаються змінам».

Варто звернути увагу на три принципових правила розуміння компонентів соціальної служби як організації: по-перше, компоненти соціальної служби, які виступають в організації зв'язаними попарно, функціонують і як єдине ціле; по-друге, мінімальні зміни в одному з компонентів призведуть до змін в інших компонентах; по-третє, вплив зовнішнього середовища на кожний із компонентів є непрямим, тоді як на організацію цей вплив є безпосереднім (прямим).

Модель самоаналізу організації за умовною назвою «Сім ознак менеджерського процесу соціальної служби» дозволяє поглиблено розглянути основні складові організації та закономірності їх взаємозв'язку, а саме:

зовнішнє середовище (громада, оточення, партнери, конкуренти)

Оточення буває різним за своєю складністю, здатністю сприймати зміни та сприяти конкурентоспроможності організації.

Модель З

Компоненти організації соціальної служби, що піддаються змінамщо піддаються змінам

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 23

Безкоштовна робота

Закрити

Просування соціальних послуг на ринку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.