Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 190.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ І. Актуальні проблеми стосунків поколінь та причини їх виникнення у сучасній сім`ї 6 

1.1. Негативні фактори у функціонуванні сучасної сім’ї 6

1.2. Проблема спілкування у родинному середовищі 9

1.3. Дилема у виборі правильного стилю виховання 12

1.4. Особливості сучасної сільської родини 13

1.5. Наслідки неблагополучних сімейних стосунків 18

Розділ ІІ. Конфлікти між батьками та дітьми як результат вікових криз особистості 20

2.1. Криза ранньої юності – складний перехідний період від дитинства до дорослості 20

2.2. Криза середнього віку батьків 27

Розділ ІІІ. Новаторства і традиції у взаємовідносинах між старшим та молодим поколіннями 28

Розділ ІV. Можливі способи покращення соціальних відносин між поколіннями 32

Висновки 37

Список використаних джерел і літератури 40

Додатки 42

Вступ

Актуальність дослідження. Сім’я як фундамент суспільства забезпечує відтворення та продовження людського роду, вона є джерелом духовного росту та матеріального добробуту людини. Саме в сім’ї закладаються основи виховання та формування особистості, через неї успадковуються духовні цінності, життєвий досвід, трудові навички, національні особливості, зрештою все те, що формує менталітет нації.

В умовах сьогодення зміни соціально-економічних умов життя держави, коли ще немає достатніх матеріальних, національних та духовних підвалин для повноцінного розвитку особистості, важливого значення набувають проблеми забезпечення процесу соціалізації особистості. І провідником соціалізації насамперед виступає сім’я.

Закладені у ранньому дитинстві при взаємодії дитини з батьками цінності, норми, уявлення багато в чому визначають її життєвий шлях, формують суспільну позицію. Крім свідомого, цілеспрямованого батьківського виховання на дитину впливає вся внутрішньосімейна атмосфера, причому ефект цього впливу накопичується з віком, відбиваючись на характері особистості. Всі переваги сімейного виховання реалізуються лише в морально здоровій і згуртованій родині.

Стиль життя сім’ї, взаємостосунки між батьками, емоційна атмосфера, ставлення до дітей, форми і засоби виховання, батьківські інтереси та способи їх задоволення, ступінь уваги, яка приділяється дитині, ідеали, якими керуються батьки, середовище, до якого вони належать, та багато іншого закладаються в основу особистості дитини.

Сучасну сім'ю поставлено у досить жорсткі умови виживання. Різке погіршення матеріального становища сім'ї є однією з причин, яка призводить до зростання кількості неблагополучних родин. Єдиної класифікації таких сімей ще немає. Можна стверджувати, що їх об'єднує психологічна напруженість, що в певні моменти життя сім’ї спричинює кризові ситуації, драми і трагедії кожного члена родини, як батьків, так і дітей. Основу сімейного неблагополуччя, як правило, становлять конфлікти міжособистісного, соціально-побутового та психофічного й фізіологічного характеру, які найчастіше зумовлюються соціально-економічними, суспільно-політичними, моральними умовами життя людей, їх біогенетичною природою і нездатністю долати труднощі. Рівень спілкування дітей в неблагополучних родинах не відповідає вимогам належного виховання.

Зазначені негативні аспекти можуть також брати початок з батьківської сім’ї, яка у більшості випадків залишається на низькому культурному рівні у спілкуванні, інтимних (статевих) стосунках, а тому завжди виступає тим моральним орієнтиром який сприяє процесу становлення підростаючої особистості. Одна із причин такого становища полягає в тому, що упродовж тривалого часу про проблеми сімейного щастя, взаємостосунків у сім’ї, про питання статевого розвитку, кохання говорити було не прийнято ні вдома, ні у школі (більше того, це вважалося непристойним). У сучасних сім’ях, наче за інерцією, ці питання не обговорюються з дітьми і вони входять у період статевого дозрівання або з інформаційним вакуумом, або з викривленим уявленням про статеві стосунки (фільми, Інтернет тощо). Саме тому актуальним є підвищення загальної культури взаємин у сім’ї, психолого-педагогічної компетентності батьків, розвиток етичних норм, тощо. Лише в таких умовах стане можливим ефективне подолання труднощів та проблем, що виникають у стосунках поколінь.

Економічна нестабільність сімей, соціальна незахищеність, підвищена психологічна вразливість породжує дезорганізацію, внутрішні деструктивні процеси, конфлікти, що зменшують виховні можливості сім’ї. Внаслідок цього страждають і дорослі, і діти.

Проблемам, що виникають у сім’ї, особливостям психологічного клімату сім’ї, характеристикам виховного впливу на розвиток особистості дитини присвячено багато праць науковців. Так, психологічні особливості впливу сімейного середовища й виховання на становлення особистості вивчали Н.В.Абдюкова, О.I. Бондарчук, В.С. Заслуженюк та ін. Проблеми між батьками та дітьми, їх причини та шляхи подолання висвітлені у працях Р.М. Грановської, Ф. Дольто, Ф. Райс, В.М. Соколової та ін. Проте проблеми, що виникають у стосунках між поколіннями і нині є актуальними і такими, що потребують подальшого вивчення відповідно до сучасного стану розвитку суспільства.

Мета дослідження: вивчити та проаналізувати одвічну проблему протистояння поколінь, батьків і дітей.

Для реалізації поставленої мети були виділені такі завдання:

1) з`ясувати актуальні проблеми у стосунках між поколіннями в теперішній час;

2) проаналізувати комунікативну сторону внутрісімейних стосунків;

3) визначити основні причини протистояння між поколіннями;

4) запропонувати можливі способи розв’язання конфліктів між поколіннями;

5) привернути увагу до сімейних цінностей та родинних зв’язків.

Об’єктом дослідження: протистояння між поколіннями; непорозуміння між батьками та дітьми.

Предмет дослідження: причини протистояння між поколіннями, основні проблеми у взаємостосунках між батьками та дітьми в теперішніх умовах.

Методологічну основу дослідження склали принципи об’єктивності, суб’єктивності, нейтральності, а також методи аналізу, синтезу, порівняння і співставлення.

Наукова новизна одержаних результатів полягає, у першу чергу, у постановці проблеми. На основі аналізу джерел і літератури прослідковано, проаналізовано та осмислено дану проблему. Узагальнено результати досліджень низки науковців, які так чи інакше торкалися даної теми.

Закрити

Прірва між поколіннями. Одвічна проблема батьків і дітей

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.