Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 190.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

1. Зайнятість молоді як соціально-економічна категорія. 5

2. Правове регулювання праці молодих спеціалістів та молоді 10

3. Основні проблеми молоді у сфері праці і зайнятості 19

4. Проблема працевлаштування молодих спеціалістів на сучасному ринку праці 24

5. Перспективи розвитку молодіжного працевлаштування України в контексті завдань сучасної соціально-економічної політики держави. 29

Висновки. 33

Список використаної літератури. 36 

Вступ

Актуальність дослідження. Працевлаштування молодих висококваліфікованих спеціалістів та розвитку кадрового потенціалу підприємств напряму впливає на рівень конкурентоспроможності як окремих регіонів, так і держави в цілому. Із загальної чисельності незайнятих громадян 30% складають молоді люди у віці до 35 років. Але існує ще й тіньова зайнятість, яка не враховується офіційною статистикою. Молоді спеціалісти - це майбутнє нашої країни, які повинні бути затребувані, (але, нажаль, не є такими) на сучасному ринку праці.

Брак адекватної політики працевлаштування, недостатня увага до цього питання з боку держави, зростаючий рівень безробіття, відсутність попиту на молодих спеціалістів з боку підприємств, їх низька конкурентоспроможність, підвищення пенсійного віку та інші проблеми зумовили актуальність даної теми дослідження.

Формуванням ринку праці фахівців з вищою освітою займаються такі дослідники як O.A. Грішнова, Н.Є. Скрипник, І. В. Найда та багато інших вітчизняних науковців. У цілому аналіз проведеної літератури з питання професійного працевлаштування молодих спеціалістів з вищою освітою дозволяє зробити висновок, що досі не сформульована єдина чітка концепція вивчення професійного працевлаштування як системи та не розроблено механізми вирішення даної проблеми.

Тема працевлаштування молоді є дуже актуальною. З кожним роком на ринку праці вимоги до робітників зростають і молоді все важче влаштуватись на роботу. В умовах кризи пропозиція робочих місць значно скоротилися, а отже і шанси людини без стажу влаштуватись на роботу мізерні.

Зростає частка працівників з вищою освітою, попитом користуються професії лікаря, юриста, економіста. За тверджен­ням групи експертів Світового банку, вища освіта є визначальною для економічного і соціального розвитку, але в нашій країні вища освіта перетворилась на бренд, через який в країні не вистачає людей з виробничими спеціальностями. А отже знайти роботу випускникам вузів з «популярними» спеціальностями вдвічі важче.

Метою курсової роботи є дослідження проблеми працевлаштування студентської молоді та випускників вищих навчальних закладів.

Відповідно до поставленої мети визначені наступні основні завдання дослідження:

- розкрити специфіку робочої сили молоді, поняття зайнятості молоді як соціально-економічної категорії;

- провести диференціацію молоді в розрізі вікових границь;

- проаналізувати тенденції молодіжної зайнятості в сучасній Україні.

Об'єктом дослідження є молодіжний ринок праці.

Предметом дослідження є соціально-економічні відносини, що виникають у процесі функціонування молодіжного ринку праці.

Методи дослідження. В курсовій роботі застосовувались такі наукові методи: метод аналізу – для аналізу соціально-економічної сутності молодіжного ринку праці, обґрунтування методологічних основ оцінки його інтегрованості в сучасний соціально-економічний простір; метод узагальнення та описовий метод – для узагальнення основних наукових досліджень з питань даної проблематики.

Структура дослідження. Робота складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Проблема працевлаштування та зайнятості молоді

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.