План

1. Поняття та класифікація методів управління

2. Роль розвитку комп’ютерних та інформаційних технологій у підвищенні управлінської діяльності працівників соціальної сфери

Використана література

1. Поняття та класифікація методів управління

Результатом виконання будь-яких конкретних функцій менеджменту, що здійснюються на засадах загальних функцій, є отримані методи менеджменту.

Застосуванням різних методів управління досягається організуючий вплив і визначаються умови діяльності для ефективного використання трудових матеріальних і фінансових ресурсів. Вирішуючи те чи інше завдання менеджменту, методи слугують цілями практичного управління, надаючи в його розпорядження систему правил, прийомів, підходів, які скорочують затрати час та інших ресурсів на встановлення та реалізацію цілей.

Слово “метод” грецькою походження (methods), що в перекладі означає спосіб досягнення будь-якої цілі.

В економічній літературі під методом управління розуміють спосіб, прийоми або їх сукупність цілеспрямованого впливу менеджера на об’єкт для досягнення конкретного завдання, здійснення конкретних практичних прийомів і способів по управлінню організаціями.

У теперішній час спостерігаються різні підходи до класифікації методів та їх кількості.

За напрямком впливу:

1.Прямого впливу

2.Непрямого впливу

За способом врахування інтересів працівників:

1.Матеріального впливу

2.Владного впливу

3.Морального впливу

За формою впливу:

1.Кількісні

2.Якісні

За характером впливу:

1.Організаційні

2.Економічні

3.Соціальні

4.Психологічні

5. Правові

Одними з найголовніших методів впливу є організаційні методи (організаційно-розпорядчі, стабілізуючі, дисциплінарні, адміністративні, командно-адміністративні, бюрократичні).

Організаційні методи - це методи на основі сили та авторитету влади, тобто наказів, розпоряджень, вказівок, інструкцій тощо. Вони дозволяють:

регламентувати діяльність всієї організації, структурних підрозділів, посад, функцій;

забезпечувати організацію нормативами по часу, по чисельності персоналу, нормативами виробітку, концентрації шкідливі речовин;

слідкувати за дисципліною в організації.

Організаційні методи управління діляться на три групи:

1.Методи організаційно-стабілізуючого впливу – встановлюють, визначають довготривалі зв'язки в системах управління між людьми та їх групами;

2.Методи розпорядчого впливу–забезпечують оперативне управління спільною діяльністю людей і фірм і проявляються у формі договорів, наказів, розпоряджень тощо;

3.Методи дисциплінарного впливу–призначені для підтримки стабільності організаційних зв'язків і відносин, а також відповідальності за певну роботу.

Організаційні методи тісно пов’язані з економічними методами управління, оскільки вони спрямовані на вирішення єдиних завдань з досягнення цілей господарської діяльності.

Застосування організаційних методів управління передує економічним методам, оскільки для того, щоб використати останні, потрібно організаційно сформувати об’єкт управління та структуру управління. В процесі функціонування господарської системи економічні методи управління реалізуються у формі організаційно-розпорядчого впливу суб’єкт управління на об’єкт управління (постанови, директиви, накази, розпорядження тощо). Тісний зв’язок цих двох груп методів синтезує ефективний вплив управляючої підсистеми на підсистему, якою управляють.

Економічні методи менеджменту в сфері соціальної роботи

Економічним методам управління відводиться центральне місце. Це обумовлене тим, що відношення управління визначаються у першу чергу економічними відносинами і об’єктивними потребами, які лежать у їх основі та інтересами людей.

Економічні методи управління являють собою сукупність економічних важелів, за допомогою яких досягається ефект, який задовольняє вимоги колективу в цілому та особистості.

Склад економічних методів поділяється на 2 групи:

1.Методи, які використовує на державному рівні (їх ще називають методи побічного економічного регулювання);

2.Методи, що є в розпорядженні організацій (методи прямого економічного впливу).

Соціальні методи менеджменту в сфері соціальної роботи

Соціальне управління в організації - це керівництво службовцями, робота з ними, що включає в себе їх навчання, виховання та стимулювання. Тут потрібно виходити з того, що сама людина постійно керує своєю поведінкою. Чим вищою є соціальна зрілість людини, тим більшого значення набуває самонавчання та самоуправління. Соціальні методи управління являють собою конкретні способи і прийоми впливу на процес формування і розвитку колективу, на соціальні процеси, які проходять в середині його.

Метою соціальних методів являється забезпечення зростаючих соціальних потреб співробітників, їх усестороннього гармонійного розвитку і підвищення на цій основі службової активності особистості і ефективної діяльності колективів.

Соціальні методи управління включають:

методи управління соціально-масовими процесами;

методи управління організованими групами;

методи управління поведінкою окремих особистостей;

методи управління внутрішньо груповими процесами та явищами

Психологічні методи менеджменту в сфері соціальної роботи

З метою ефективного управління організацією потрібно враховувати особливості функціонування психіки працівників в умовах виробничого середовища.

На психічний стан людини, тобто її мислення, увагу, відчуття, сприйняття впливає велика кількість різних факторів. Які поділяються на внутрішні (індивідуальні властивості людини) та зовнішні ( поза виробничі та виробничі).

Психологічні методи управління – це способи здійснення управлінського пливу на персонал, які засновані на використанні методів психології. Ці методи спрямовані як на групу працівників, так і на окремі індивіди. Вони впливають, насамперед, на внутрішній світ певної особи.

Правові методи менеджменту в сфері соціальної роботи

Управління економікою держава здійснює в межах господарського законодавства, яке являє собою систему встановлених правових норм, що мають однакову силу для всіх організацій і осіб, на яких вони поширюються.

З точки зору права, менеджмент, як єдиний процес, розподіляється на ряд видів діяльності, кожний з котрих тією чи іншою мірою потребує правового регулювання.

Виділяють чотири види діяльності:

прийняття нормативних актів управління;

застосування права;

оперативно-організаційна робота;

матеріально-технічні дії.

Правові методи менеджменту – це сукупність способів впливу суб’єкта управління на об’єкт управління за допомогою правових норм, правових відносин і правових актів.

В залежності від характеру відносин, що потребують регулювання, можна виділити такі основні види правових методів, що застосовуються в управління: адміністративно-правові, цивільно-правові, трудові та інші.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 9

Безкоштовна робота

Закрити

Менеджмент соціальної роботи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.