Соціалізація молодших школярів засобом музично-театралізованої діяльності

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 63

Платна робота

Ціна: 450.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

1.1 Феномен соціалізації особистості в психолого-педагогічних теоріях 6

1.2 Особливості соціалізації дітей початкових класів 10

1.2.1 Труднощі в соціальній адаптації молодших школярів10

1.2.2 Причини шкільної дезадаптації учнів початкових класів 15

1.2.3 Самореалізація молодшого школяра як чинник соціалізації молодшого школяра 18

1.3 Музично-театралізована діяльність як каталізатор соціалізації молодшого школяра 21

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЗАСОБОМ МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Організація експериментального дослідження особливостей соціалізації молодшого школяра засобом музично-театралізованої діяльності: обґрунтування показників соціалізації дітей молодшого шкільного віку та критеріїв оцінки її результативності 29

2.2 Результати констатувального експерименту 33

2.3 Розробка програми стимулювання соціалізації молодших школярів через самореалізацію у музично-театралізованій діяльності 43

2.4 Експериментальна перевірка програми стимулювання соціалізації молодших школярів через самореалізацію у музично-театралізованій діяльності 45

ВИСНОВКИ 57

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 59

ДОДАТКИ 64

ВСТУП

Молодший шкільний вік – особливий період в житті дитини. З приходом учня до школи відбувається перебудова всієї системи його відносин до дійсності. Школяр зберігає багато дитячих якостей – легковажність, безпосередність, погляд на дорослого «знизу вверх». Але в цей період у нього з’являється інша логіка мислення. Навчання для нього – провідна діяльність. В школі дитина здобуває не лише знання і вміння, але й певний соціальний статус. Дитина відкриває для себе нові соціальні позиції – позиції школяра, пов’язаної з виконанням високо оцінюваної дорослими навчальної роботи. Народжується соціальне Я дитини, відбувається процес її соціалізації. А тому актуальності набувають дослідження, що вивчають особливості проходження цього процесу в молодшому шкільному віці. Оскільки це є період, коли дитина починає взаємодіяти з іншими у великих соціальних групах.

Поняття «соціалізація» було вперше введено в наукову систему понять американським соціологом Г.Тардом, який тлумачив це поняття як «процес розвитку соціальної природи людини». І лише в середині ХХ століття цей термін набув офіційного статусу теоретичного поняття. З’являються різні підходи до вивчення цієї проблеми.

Для осмислення даної проблеми велике значення мають дослідження Т.Архієвої, яка вивчаючи динаміку самооцінки молодших школярів, стверджує, що остання є однією з рушійних сил соціалізації особистості; Л.Божович, Я.Коломінського, Л.Обухової, які вивчали міжособистісні стосунки та взаємини у колі ровесників, як чинник процесу соціалізації; Л.Венгера, Н.Лейтес, В.Сорокіної, які вважають, що соціалізація дитини починається з набуття нею нового статусу, статусу школяра. В зазначеному аспекті особлива увага в процесі соціалізації надається мистецтву. Дослідженнями особливостей соціалізації дітей шкільного віку засобами мистецтва займалися В.Ларін, О.Комаровська. У дослідження останніх років, зокрема Г.Гандзілевської зазначається, що велике значення для соціалізації має театралізована діяльність, зокрема гра. М.Максимов доводить те, що музика сприяє формуванню духовності та є одним з засобів самовдосконалення особистості у суспільстві.

Проте, аналіз наукової літератури свідчить про обмежену кількість досліджень проблеми стимулювання процесу соціалізації молодших школярів засобом музично-театралізованої діяльності, що і стало метою нашого дослідження. В зв’язку з цим нами була сформована тема для вивчення та дослідження даного питання: «Соціалізація молодших школярів засобом музично-театралізованої діяльності».

Метою нашої праці є теоретично та експериментально дослідити особливості соціалізації молодших школярів засобом музично-театралізованої діяльності.

Об’єктом є соціалізація дітей молодшого шкільного віку.

Предметом є вплив музично-театралізованої діяльності на соціалізацію учнів початкових класів.

Гіпотеза нашого дослідження полягає в тому, що музично-театралізована діяльність оптимізує процес соціалізації молодших школярів.

Завданнями роботи є:

  • здійснити теоретичний аналіз проблеми соціалізації у психологічній та психолого-педагогічній літературі;
  • теоретично дослідити особливості соціалізації дитини в молодшому шкільному віці;
  • теоретично проаналізувати музично-театралізовану діяльність як засіб оптимізації процесу соціалізації;
  • експериментально перевірити вплив музично-театралізованої діяльності на соціалізацію молодших школярів.

Методична основа. Для розв’язання сформульованих у дослідженні завдань, перевірки гіпотези були застосовані такі методи: теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація наукових досліджень з проблем, пов’язаних з особистісною соціалізацією; емпіричні – констатувальний експеримент (спостереження, індивідуальні та групові бесіди, анкетування, метод соціометрії, методика для вивчення соціалізації учня, розроблена М.Рожковим); формувальний експеримент; математичні методи обробки експериментальних даних – знаходження середніх величин, методи перевірки достовірності відмінностей, виявлених показників соціалізації молодшого школяра.

Методологічною та теоретичною основою дослідження стали психологічні та соціально-психологічні положення про сутність процесу соціалізації особистості (Г.Андрєєва, О.Галус, Ф.Гідінгс, Н.Корпач, В.Ларін, А.Мудрик, Г.Тард), теоретичні уявлення про сутність і закономірності формування особистості у молодшому шкільному віці (Г.Абрамова, Т.Архієва, Л.Божович, Л.Виготський, Л.Дзюбко, О.Пономарьова), концепції про роль і значення музично-театралізованої діяльності у забезпеченні умов соціалізації молодших школярів (Л.Артемова, Т.Борисова, Л.Виготський, Т.Гризоглазова, О.Комаровська, І.Назаренко).

Теоретичне і практичне значення полягає в тому, що проаналізовані та отримані результати можуть використовуватися психологами та вчителями початкових класів для стимулювання соціалізації молодших школярів засобом музично-театралізованої діяльності.

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зі вступу, двох розділів: теоретичного та експериментального, висновків та додатків.

Закрити

Соціалізація молодших школярів засобом музично-театралізованої діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.