Вплив виховання та психічних розвиток дітей дошкільного віку

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ВИХОВАННЯ ТА ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКА 5

1.1. Проблема виховання дошкільників у психолого-педагогічній науці 5

1.2. Зміст та завдання виховання дітей в дошкільному закладі 10

1.3. Засоби розумового виховання дітей дошкільного віку 14

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 21

2.1. Процедура та методи дослідження 21

2.2. Аналіз результатів дослідження 25

2.3. Основні методи розумового виховання дошкільників 27

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

ДОДАТКИ 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Всебічний розвиток особистості дитини забезпечується єдністю морального, розумового, естетичного і фізичного виховання. Розумове виховання виступає не тільки як оволодіння знаннями і способами розумової діяльності, але і як формування певних якостей особистості дитини.

Розумове виховання - це спеціально організований педагогічний процес, спрямований на формування у дошкільнят системи елементарних знань і умінь, способів розумової діяльності, а також на розвиток здібностей дітей і потреби в розумовій діяльності. Метою розумового виховання є підвищення рівня загального розвитку дошкільників. У дошкільному віці дитина засвоює основи знань про навколишній світ, взаємини людей, про зовнішні якості, внутрішні, суттєві зв'язки предметів.

Розумове виховання забезпечує необхідний рівень розвитку дитини під час систематичного навчання, в іграх і на заняттях, у повсякденному житті. Визначальну роль при цьому відіграє спілкування з дорослими і власна пізнавальна діяльність. Особливої уваги батьків і педагогів потребує формування у дітей основ культури розумової праці, що є передумовою високопродуктивної інтелектуальної діяльності в дорослому віці.

Важливими напрямами розумового виховання, крім розвитку ерудиції, формування світогляду, оволодіння системою наукових і прикладних знань, досвіду пізнавальної діяльності, здатності до прийняття нетрадиційних рішень, що загалом характеризують інтелект людини, є формування емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до себе, а також розвиток пізнавальних інтересів, потреби у самоосвіті. Основи цих важливих складових особистісного й інтелектуального розвитку закладаються у дошкільному віці.

Проблемою розумового виховання дошкільників займалися багато зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема вона знайшла своє відображення в працях Я.Коменського, Й.Песталоцці, К.Ушинського, Ю.Фаусек, Л.Шлегер, Є.Тихеєвої. Окремі аспекти проблеми піднімали вчені М.Поддьяков, М.Веракса, Л.Парамонова, С.Ніколаєва, Л.Артемова, П.Поніманська.

У дослідженнях Т.І.Бабаєвої, Л.А.Венгер, Н.Ф. Виноградової, А.В.Запорожця, А.А.Люблінської, А.І.Сорокіної та ін. підкреслюється думка про те, що діяльність повинна ставити дитину перед необхідністю направляти свою розумову активність на пошук та використання наявних у неї знань і дій для вирішення нового завдання.

Об’єкт дослідження діти дошкільного віку.

Предмет дослідження виховання дітей дошкільного віку.

Мета курсової роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці впливу виховання на психічний розвиток дошкільників.

Відповідно до мети курсової роботи необхідно реалізувати такі завдання:

- дослідити психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження

- розкрити сутність та завдання виховання дітей дошкільного віку;

- визначити засоби розумового виховання дошкільників;

- дослідити особливості впливу виховання на психічний розвиток дитини дошкільного віку;

- провести експеримент та зробити відповідні висновки.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; діагностичні: аналіз документації з метою виявлення стану досліджуваної проблеми; експеримент; статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Вплив виховання та психічних розвиток дітей дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.