План

1. Соціальні установки, ціннісні орієнтації, етнічні стереотипи як чинники національної самосвідомості.

2. Вплив християнської ідеї на мораль і психологію українця. Симбіоз релігійного та етнічного як консолідуючий чинник у становленні національної самосвідомості.

3. Знання і віра, свідоме і несвідоме, душа(мікрокосмос)і абсолютна ідея- їх співвідношення у вченні Памфила Юркевича як істотні ознаки національної психології. Психологічна природа мови у національному образі.

4. Стабілізуючий вплив традиційної символіки на психічний стан особистості. Психологічна природа архетипів і стереотипів - символіка поведінки. Природна і культурна за К. Юнгом, її місце у психічній діяльності людини, збереженні і відтворенні інформації, ідентифікації явищ, фактів, поняття.

5. Народні звичаї як психологічне явище. Особливості психологічного впливу звичаїв на особистість,їх роль у формуванні й розвитку суспільних зв’язків, виробленні соціальних норм і цінностей.

6. Психологічні впливи народних звичаїв у процесі соціалізації особистості. Особливості дії звичаю у формуванні світогляду

7. Психологічні умови соціалізації особистості у процесі функціонування та відродження народних звичаїв.

1. Соціальні установки, ціннісні орієнтації, етнічні стереотипи як чинники національної самосвідомості.

Соціальна установка — детермінована минулим досвідом психологічна готовність індивіда до певної поведінки стосовно конкретних об'єктів, до вироблення його суб'єктивних орієнтацій як члена групи (суспільства) щодо соціальних цінностей, об'єктів тощо.

Дані орієнтації можна визначити як вибір людиною певних матеріальних і духовних цінностей як об'єктів, що визначають її цілеспрямовану життєдіяльність, весь спосіб життя. Ціннісна орієнтація завжди виявляється у сфері розгалужених взаємовідносин міжлюдиною і суспільством (стосовно праці, колективу, культури, побуту, дозвілля і т. п.). Саме вона дозволяє судити про ступінь втілення соціально необхідних норм, регламентацій, зразків поведінки в індивідуальній свідомості.

Етнічні стереотипи.

Етнічні стереотипи, які втілюють властивій повсякденній свідомості подання про власний і чужий народи, не просто підсумують певні відомості, але й виражають емоційне відношення до об'єкта. У них своєрідно сконцентрована вся історія міжнаціональних відносин.

Вперше поняття «стереотип» увів у науку американський психолог У. Липпман. В 1922 р. у книзі «Суспільна думка» він використав термін соціальний стереотип, визначивши його як упорядкованою, схематичною, детермінованою культурою «картинку світу» у голові людини. Він же вказав на дві найважливіші причини вироблення стереотипів.

Перша причина полягає в реалізації принципу економії зусиль, характерного для повсякденного людського мислення. Друга причина вироблення стереотипів пов'язана із захистом групових цінностей як чисто соціальною функцією, що реалізується у вигляді твердження своєї несхожості, специфічності.

У психологічній науці зложилося визначення соціального стереотипу як стійкого психічного утворення, у якому схематизовано, спрощено й емоційно відбивається деякий досить складний факт дійсності, насамперед образ якої-небудь соціальної групи або спільності, з легкістю розповсюджуваний на всіх її представників. Стереотипи є почуттєво фарбованими образами, що акумулюють у собі соціальний і психологічний досвід спілкування й взаємин індивідів.


2. Вплив християнської ідеї на мораль і психологію українця. Симбіоз релігійного та етнічного як консолідуючий чинник у становленні національної самосвідомості.

При характеристиці етносів дослідники в більшості випадків ураховують їхню релігійну приналежність.

Співвідношення релігійних і етнічних спільнот на різних етапах історичного розвитку було різним. У первіснообщинну епоху й у ранєкласовому суспільстві (принаймні, на початковій його стадії) етнічні й релігійні границі, як правило, збігалися. У наступні епохи релігійна приналежність усе більше губила свій зв'язок із приналежністю етнічної.

Трохи по-іншому постає справа в мусульманських країнах, де й понині етнічна самосвідомість усе ще нерідко підмінюється релігійно-общинним.

Як і для етнічних спільнот, для релігійних спільнот характерна іерархічність. Будь-яка релігія складається з різних напрямків, плинів, сект, церков.

Приналежність різних представників того самого народу до декількох церкв призводить до виникнення всередині нього культурно-побутових розходжень і до утворення так званих етнорелігійних груп.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Етнопсихологія 13

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.