Правове регулювання державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5

1.1. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 5

1.2. Суб'єкти процесу державної реєстрації 8

1.3. Правове регулювання державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності 10

РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ПОРЯДОК ЇХ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 16

2.1. Створення суб’єкта господарювання 16

2.2. Порядок проведення державної реєстрації суб’єктів господарювання 19

2.3. Документи, які подають для проведення реєстраційних дій 21

2.3.1. Державна реєстрація юридичної особи 21

2.3.2. Порядок проведення державної реєстрації фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності 31

2.4. Дії, що пов’язуються з державною реєстрацією суб’єкта господарювання, їх види та юридичне значення 36

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Протягом останніх кількох років в Україні здійснюються заходи щодо створення умов, що сприяють підвищенню підприємницької активності, а також усунення зайвого втручання держави в діяльність суб'єктів господарювання, яке негативно впливає на підприємницьку діяльність. Це сприяє належній реалізації права на підприємницьку діяльність, закріпленого в ст. 42 Конституції України [1].

Загальною передумовою реалізації права на підприємницьку діяльність є державна реєстра­ція, тобто діяльності кожного господарюючого суб’єкта, фізичної чи юридичної особи передує обов’язковий етап легалізації підприємницької ді­яльності.

Державна реєстрація суб’єктів підприємництва є однією з найбільш важливих процедур, що без­посередньо впливає на розвиток підприємництва й економіки країни в цілому. З одного боку, оновлен­ня законодавства у сфері державної реєстрації, що передбачає створення спрощеної системи держав­ної реєстрації підприємців, спрямоване на дебюрократизацію економіки України, упорядкування до­звільних і контрольних функцій держави стосовно суб’єктів господарювання. А з іншого боку, на етапі державної реєстрації суб’єктів підприємницької ді­яльності важливим є здійснення всього комплексу заходів, спрямованих на попередження правопорушень у сфері господарювання.

Здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації розглядається як адміністративне правопорушення, а в окремих випадках трактується як карний злочин. Тому державна реєстрація підприємства, яке створюється, є обов'язковою.

Державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців проводиться органом влади - державним реєстратором - виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній (у містах Києві та Севастополі), державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи-підприємця.

Проблемам правового регулювання державної реєстрації суб’єктів господарювання присвятили свої роботи такі науковці, як І.І. Бочкова, З.С. Варналій, А.А. Красовська, В.І. Марков та багато інших українських і зарубіжних учених.

З огляду на вищенаведене, дослідження правового регулювання державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності є актуальним і доцільним.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у зв'язку з державною реєстрацією суб’єктів підприємницької діяльності.

Предметом дослідження є правове регулювання державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Метою курсової роботи є теоретичне дослідження питань правового регулювання державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців..

Реалізація зазначеної мети обумовила необхідність вирішення наступних завдань:

розкрити сутність поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

визначити суб'єкти процесу державної реєстрації;

дослідити правове регулювання державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності;

розглянути особливості створення суб’єктів господарювання та порядок їх державної реєстрації.

Для досягнення поставленої мети були використані такі методи дослідження: аналіз літературних джерел з теми дослідження; історичний, порівняльно-правовий, систематичний, логіко-юридичний, нормативно-правовий, а також метод аналізу чинного законодавства та особливостей його застосування.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Правове регулювання державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.