Інститут адміністративних послуг в Україні

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи 7

Розділ 2. Поняття та особливості адміністративних послуг 11

Розділ 3. Ознаки адміністративних послуг та їх якість надання 16

Розділ 4. Міжнародний досвід та нормативно-правове регулювання інституту адміністративних послуг 21

Розділ 5. Класифікація адміністративних послуг 24

Розділ 6. Стандарти надання адміністративних послуг 29

Висновок 32

Список використаної літератури 35

Додатки 37

Вступ

Актуальність теми дослідження. Розбудова України як правової демократичної держави вимагає радикальної зміни пріоритетів у державній діяльності і принципів та форм відносин між владою і приватними (фізичними та юридичними) особами. Людина, її права та свободи відповідно до Конституції України визнані найвищою соціальною цінністю. Держава не управляє суспільством, а надає йому послуги, а відтак головне завдання сучасної держави полягає саме в наданні приватним особам якісних послуг.

Приватні особи є не прохачами у відносинах з органами влади, а споживачами послуг. Держава в особі публічних суб'єктів (органів державної влади та органів місцевого самоврядування) повинна орієнтуватися на потреби особи, так само як у приватному секторі надавачі послуг орієнтуються на потреби споживача ("клієнта"), його запити та очікування.

Крім ідеологічного значення категорії "послуг" держава зобов'язана зосередити увагу на вирішенні проблематики послуг також для того, щоб припинити використання органами виконавчої влади цієї сфери для зароблення коштів на власні потреби (йдеться про так звані "переліки платних послуг"). Діяльність органів виконавчої влади вимагає впорядкування в цій частині.

Для наведення ладу в сфері послуг та впровадження в діяльність держави науково обгрунтованої теорії процесу надання послуг необхідно керуватися єдиними теоретичними засобами, в тому числі щодо розуміння понять, видів та ознак публічних послуг.

Будь-які послуги - це скерована на задоволення певних потреб особи діяльність, яка здійснюється за її зверненням. Публічні послуги - це всі послуги, що надаються публічними (державним та самоврядним) сектором або іншими суб'єктами за рахунок публічних коштів.

За ознаками суб'єкта, котрий надає публічні послуги, необхідно розрізняти три види послуг.

Державні послуги - це послуги, що надаються органами державної влади та державними підприємствами, установами й організаціями. До числа державних послуг відносяться також послуги, які надаються не державними організаціями в порядку виконання делетованих повноважень тощо.

Муніципальні (комунальні) послуги - це послуги, що надаються органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, установами й організаціями.

Державні та муніципальні послуги, разом узяті, складають сферу публічних послуг. З метою підвищення ефективності державного управління і місцевого самоврядування особливу увагу необхідно звернути на дійсність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Досягненню цієї мети слугує категорія "адміністративних послуг".

Адміністративні послуги - це публічні послуги, які надаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (адміністративними органами) і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень. Прикметник "адміністративні" вказує на суб'єкта, який надає такі послуги, - на адміністрацію та владну природу діяльності з їх надання.

Найбільш поширеною підставою для початку адміністративної процедури є звернення (заява) приватної особи. У сучасній теорії адміністративного права категорію справ за заявами приватних осіб вже іменують "наданням адміністративних послуг". Методологічною основою доктрини адміністративних послуг є концепція служіння держави (влади) людині (суспільству), тому категорія "адміністративних послуг" у своїй основі має таке ж навантаження, що й у приватному праві (секторі) - це діяльність щодо задоволення певних потреб особи, яка здійснюється за зверненням цієї особи.

У ширшому значенні, до адміністративних послуг можна віднести звернення до адміністративного органу не лише за юридичним оформленням суб'єктних прав особи, а й щодо виконання обов'язків фізичної та юридичної особи. Наприклад, відповідно до закону, фізичні та юридичні особи зобов'язані періодично подавати звіти до податкових органів. Організація прийому таких звітів має здійснюватись на таких самих засадах, що й надання інших адміністративних послуг.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об'єктом дослідження курсової роботи є законодавство України в галузі регулювання діяльності органів виконавчої влади України.

Предметом дослідження - правовий інститут адміністративних послуги в Україні.

Метою курсової роботи є дослідження адміністративних послуг, що надаються публічною адміністрацією в Україні.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

— здійснити загальний огляд джерел за метою курсової роботи;

— охарактеризувати передумови виникнення і розвитку публічних послуг в Україні;

— охарактеризувати міжнародний досвід та нормативно-правове регулювання інституту адміністративних послуг;

— визначити ознаки адміністративних послуг та їх якість надання;

— визначити класифікацію адміністративних послуг;

— розглянути питання плати за адміністративні послуги;

— виявити недоліки існуючої системи надання адміністративних послуг;

— запропонувати напрямки вдосконалення організації надання адміністративних послуг.

Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, спостереження.

Теоретико-методологічною основою роботи є праці таких дослідників, як Авер'янов В.Б., Тихомиров Ю.А., Коліушко І.Б., Кузьменко О.В., Стеценко С.Г. тощо.

Основою для написання роботи стало практичне вивчення конституційного законодавства України.

Закрити

Інститут адміністративних послуг в Україні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.