Поняття та підстави кримінальної відповідальності

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ПІДСТАВИ.. 5

1.1. Поняття кримінальної відповідальності 5

1.2. Підстава кримінальної відповідальності 10

РОЗДІЛ 2. ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 15

2.1. Поняття закону про кримінальну відповідальність. 15

2.2. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. 16

2.3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі та часі 21

РОЗДІЛ 3. ВИДИ ЗЛОЧИНІВ. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОКРЕМІ ЗЛОЧИНИ.. 28

ВИСНОВКИ.. 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 36

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Кримінальне право України знаходить своє відображення в законодавстві України про кримінальну відповідальність, що являє собою єдину нормативну систему — Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних прин­ципах і нормах міжнародного права. КК складається із криміналь­них законів, що діють в рамках Кодексу як єдина нормативна сис­тема з моменту набрання ним чинності. Кожний із кримінальних законів містить певне положення кримінального права, викладене у вигляді норми. Кримінальний закон є свого роду продукт законодав­чої діяльності, в якому за допомогою законодавчого веління відобра­жені об'єктивні закономірності розвитку кримінального права. У КК 2001 р. кримінальний закон позначений як «закон про кримінальну відповідальність» (розділ II Загальної частини).

Кримінальний закон, або закон про кримінальну відповідаль­ність, має відносну самостійність, оскільки його розуміння і застосу­вання можливі тільки у взаємопоєднанні з іншими законами, включе­ними до Кримінального кодексу. Згідно з ч. 2 ст. 3 КК закони України

В нормах Кримінального кодексу сформульовані завдання, під­стави та принципи кримінальної відповідальності, встановлено, які суспільно небезпечні діяння визнаються злочинами, які покарання можуть підлягати застосуванню до осіб, що їх вчинили. Згідно зі ст. 1 КК Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забез­печення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, гро­мадського порядку і громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпе­ки людства, а також запобігання злочинам. Для здійснення цього зав­дання КК визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили, тобто КК заборо­няє під загрозою покарання вчиняти ті суспільно небезпечні діяння, які визнані злочинними. Отже, основна функція закону про криміна­льну відповідальність —охоронна. Разом з тим у деяких нормах він приписує відповідним органам і службовим особам, за наявності за­конних підстав, звільняти від кримінальної відповідальності і пока­рання осіб, що вчинили злочин. У цій своїй частині норми закону, як і в низці інших, виконують регулятивну функцію.

Закон про кримінальну відповідальність має також велике попереджувальне значення (превентивна функція). Згідно з ч. 1 ст. 1 завданням КК є запобігання злочинам. Сам факт існування норми, в якій описане кримінальне каране діяння, справляє певний превентивний вплив на осіб, здатних вчинити злочин. Крім того, закон тим самим орієнтує уповноважені державні органи і службових осіб на належну боротьбу зі злочинністю, профілактику правопорушень, їх попередження.

Таким чином, да­на ро­бо­та прис­вя­че­на дос­лід­жен­ню по­нят­тя кри­мінальної від­по­ві­даль­нос­ті та підстав її виникнення.

Об’єкт дослідження – кримінальна відповідальність.

Предмет дослідження – поняття та підстави кримінальної відповідальності у кримінальному праві.

Ме­та ро­бо­ти — вивчити поняття та підстави кримінальної відповідальності.

Ме­тоди дос­лід­жен­ня — струк­тур­ний та порівняльний ана­ліз.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Поняття та підстави кримінальної відповідальності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.