Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ  3

Розділ 1. Поняття та загальні засади відповідальності учасників господарських відносин    7

1.1. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин     7

1.2. Функції господарсько-правової відповідальності         9

1.3. Підстави господарсько-правової відповідальності       11

1.4. Межі господарсько-правової відповідальності     13

1.5. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності  15

Розділ 2. Відшкодування збитків у сфері господарювання   17

2.1. Поняття, склад та розмір відшкодування збитків 17

2.2. Умови і порядок відшкодування збитків у господарському праві   19

Розділ 3. Санкції як різновид відповідальності в господарському праві 23

3.1. Штрафні санкції та порядок їх застосування        23

3.2. Оперативно-господарські санкції       25

3.3. Адміністративно-господарські санкції         29

Висновки     36

Список використаних джерел та літератури:      40

Вступ

В сучасних економічних умовах відповідальність за невиконання або неналежне виконання господарських договорів відіграє дуже важливу роль. Вона покликана стимулювати забезпечення правопорядку у економічній сфері.

Учасники господарських відносин несуть господарсько – правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених Господарським кодексом України (далі - ГКУ), іншими законами та договорами.

Прийняття та введення в дію з 1 січня 2004 року ГКУ – безумовно, суттєвий прогрес у правовому регулюванні економіки. Це доказ того, що Україна однією з перших постсоціалістичних країн привела своє господарське законодавство у відповідність з реаліями та вимогами змішаної (ринкової) економіки.

Цілком природно, що як і у будь-якому іншому такому масштабному акті (до того ж створеному вперше і на національній теоретичній базі, а не шляхом “творчого” переписування кодексу сусідньої держави), у ньому є багато нововведень, принципово нових підходів і рішень у правовому регулюванні господарських відносин.

Немало їх стосується і правового регулювання відповідальності суб’єктів господарювання. І це закономірно, бо залишена нам у спадок система економічних санкцій складалася в умовах дії командно-адміністративної системи і створювалася для обслуговування виключно державного сектора економіки, а тому була покликана діяти у межах господарського, а не комерційного розрахунку. Не випадково більшість цих санкцій виявилася не пристосованою до нових умов господарювання, до ринкового середовища, а деякі почали навіть гальмувати поступовий рух економіки.

Важливим моментом у ГКУ, що значно поліпшує правове регулювання відповідальності у господарських відносинах і суттєво відрізняє його від ЦКУ є те, що правове регулювання відповідальності учасників господарських відносин не обмежується традиційно лише відповідальністю за невиконання (неналежне виконання) господарських зобов’язань, а органічно містить у собі норми за порушення господарюючими суб’єктами правил здійснення господарської діяльності, встановлених у законодавстві. Цим ще раз підкреслюється, що господарсько-правова відповідальність ширша, різноманітніша за майнову (матеріальну) відповідальність, що вона ніяким чином не обмежується лише сплатою таких традиційних санкцій, як неустойка (штраф, пеня), відшкодування збитків, а передбачає застосування до правопорушників оперативно-господарських (наприклад, оплата продукції після перевірки якості) і адміністративно-господарських санкцій (зупинення дії ліцензії, заборона випуску цінних паперів тощо).

Новизна та плюси у правовому регулюванні в ГКУ полягають також у тому, що у ньому вперше в практиці господарювання на передній план висунута відповідальність у формі не сплати штрафних санкцій, а відшкодування збитків. Це пов’язано з тим, що в умовах змішаної економіки реалізація такого базового принципу відповідальності, як повне відшкодування збитків є необхідною умовою її ефективного функціонування, а також з тим, що відшкодування збитків на відміну від інших форм відповідальності – це універсальна форма відповідальності. І, що особливо важливо для всіх підприємців, для всіх суб’єктів господарювання, ГКУ закріплює у вигляді загального принципу положення про те, що вони мають право на відшкодування збитків у всіх випадках, коли інше прямо не передбачено законом [2 – ст.216]. Згідно з ГКУ право на відшкодування збитків – це один із основоположних принципів господарсько-правової відповідальності.

Значно краще, ніж у ЦКУ, вирішено питання у ГКУ і про склад збитків. Так, при визначенні суми збитків ст. 22 ЦКУ прямо вказує на можливість включення потерпілою стороною у склад збитків не тільки фактично понесених нею витрат, а й тих витрат, які вона повинна буде понести. ГКУ таку можливість виключає, тому що неможливо буде уникнути ситуації, коли недобросовісні контрагенти стануть включати до складу збитків, наприклад, штрафи, пені, збитки, які вони нібито повинні будуть сплатити своїм контрагентам.

Актуальністю темиє те, що господарсько-правова відповідальність покликана стимулювати належне виконання господарських та інших зобов’язань. Тобто її головною метою є забезпечення правопорядку у сфері економіки(в господарських відносинах). Також слід відзначити, що дана тема висвітлює порядок, підстави застосування господарських санкцій.

Застосування господарських санкцій повинно гарантувати захист прав і законних інтересів громадян, організацій та держави, в тому числі відшкодування збитків учасникам господарських відносин, завданих внаслідок правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сфері господарювання.

Метою дипломної роботи є дослідження та аналіз особливостей господарсько-правової відповідальності суб’єктів господарської діяльності, як юридичної категорії, оцінка її значення і суті.

Завданням дослідження є:

- визначити загальні засади відповідальності учасників господарських відносин;

- дослідити, які є види господарських санкцій;

- виділити функції господарсько-правової відповідальності;

- з’ясувати межі господарсько-правової відповідальності;

- розглянути як відбувається досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності;

- простежити як відшкодовуються збитки у сфері господарювання, визначивши поняття, склад, розмір, умови і порядок відшкодування збитків у господарському праві;

- дати окрему характеристику санкціям: штрафним, оперативно-господарським та адміністративно-господарським;

- проаналізувати яку відповідальність несуть суб’єкти господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства;

- зробити належні висновки.

Об’єктом дослідження є – господарські відноси, які конкретизуються функціонуванні даної юридичної категорії у сфері ринкової економіки, так як вона породила різноманітні організаційні форми суб’єктів господарювання: господарські організації, громадяни – підприємці, структурні одиниці господарських організацій. І саме між цими суб’єктами виникла потреба у відносинах, тобто господарських відносинах, які і є об’єктом дослідження даної теми.

Предметом дослідження даної роботи є комплекс юридичних норм, які регулюють правовідносини у сфері господарсько – правової відповідальність.

А саме за яких умов і з яких причин дана відповідальність наступає. Які її основні функції, підстави, межі і інтерес.

Методологічну основу даного дослідження складає система методів аналізу та синтезу зібраної інформації по проблемній темі, серед яких необхідно виділити: формально – логічний, конкретно – соціологічний, історичний, порівняльний та інші методи.

Практичним значенням даного дослідження являється набуття досвіду у сфері розв’язання господарських спорів і застосування до правопорушників відповідальності, щоб в майбутньому вміло і правильно використовувати це у юридичній діяльності.

Закрити

Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.