Правове регулювання часу відпочинку в Україні

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. Теоретико-правові аспекти відпочинку.. 4

1.1. Визначення поняття відпочинку. 4

1.2. Види відпочинку в трудовому законодавстві 6

Розділ 2. Правове регулювання відпусток.. 11

2.1. Основна щорічна відпустка. 11

2.2 Додаткові щорічні відпустки. 13

2.4. Характеристика інших видів відпусток. 18

ВИСНОВКИ.. 33

Список використаних джерел.. 35

ВСТУП

Трудове законодавство – дзеркало, яке відображає становище людини праці в суспільстві, відношення суспільства до людини. Велике значення в цьому аспекті має забезпечення реальної реалізації прав і свобод людини та громадянина, що є однією з найважливіших ознак демократичної, правової держави. Для досягнення даного результату необхідно пріоритетним завданням діяльності держави визначити вдосконалення правових норм, які забезпечують реалізацію громадянами своїх трудових прав, зокрема, права на відпочинок.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що вона досліджує такий основоположний інститут трудового права, як час відпочинку, проблеми які виникають у зв’язку з реалізацією цього права та державні гарантії його забезпечення.

Метою роботи є визначення поняття час відпочинку як правової категорії, особливості застосування законодавства що регламентує час відпочинку щодо окремих категорій працівників.

Право на відпочинок встановлене та гарантується Конституцією України. На міжнародному рівні дане право проголошують такі нормативні документи як Загальна декларація прав людини 1948 року (ст. 24), Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (ст. 7) (1966), Європейська соціальна хартія (ст. 2), Хартія співтовариства про основні соціальні права працівників (1989) (п. 8). Хоча ще з радянських часів вітчизняне трудове законодавство завжди було більш прогресивним та демократичним у сфері правової регламентації часу відпочинку працівників, сьогодні відповідні норми в цій сфері не вирішують усіх питань, що мають місце на практиці, не усувають всіх існуючих прогалин, що є в законодавстві. В зв'язку з цим виявляється важливим вивчення зарубіжного досвіду врегулювання відносин в сфері праці, порівняння його з національним з метою виявлення більш прогресивних норм, що сприятиме подальшому вдосконаленню вітчизняного трудового законодавства та приведення його у відповідність до вимог сьогодення, що є особливо актуальним на сучасному етапі реформування трудового законодавства України. Важливим є проаналізувати ті новели в правовому регулюванні часу відпочинку що пропонуються нам проектом Трудового кодексу України, дати їм відповідну оцінку та намітити окремі перспективи посилення та вдосконалення системи юридичних гарантій права на працю.

Об’єкт дослідження курсової роботи – суспільні відносини в сфері правового регулювання часу відпочинку працівників в Україні.

Предмет дослідження курсової роботи – особливості надання відпусток різних видів та різним категоріям працівників.

Мета роботи курсової роботи – полягає у всебічному аналізі, розкритті сутності і особливостей правового регулювання часу відпочинку, в розробці конкретних практичних рекомендацій та наукових пропозицій щодо розвитку й удосконалення відповідного нормативно-правового забезпечення.

Завдання дослідження курсової роботи:

1. Здійснити літературний огляд прав відпочинку,забезпеченнячасу працівників в Україні.

2. Визначити основний понятійний апарат інституту часу відпочинку.

3. Проаналізувати особливості правового регулювання відпусток в Україні.

4. Проаналізувати сучасний стан нормативного забезпечення часу відпочинку працівників.

5. Розробити конкретні пропозиції щодо удосконалення законодавства.

Час відпочинку, відпустка, щорічна відпустка, додаткова відпустка, вихідні дні.

Закрити

Правове регулювання часу відпочинку в Україні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.