Особливості закриття кримінальної справи на стадії досудового слідства

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 67

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ. 3

1. Суть і значення закриття кримінальної справи на досудовому слідстві 7

2. Реабілітуючі підстави до закриття кримінальної справи. 19

3. Закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами. 36

4. Підстави до закриття кримінальної справи, що констатують неможливість подальшого провадження. 49

5. Деякі питання закриття кримінальних справ в досудовому слідстві 54

Висновки. 61

Список використаних джерел. 64

ВСТУП

Одним із основних положень судово-правової реформи в Україні є удосконалення правових та організаційних засад діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, спрямованих на досягнення завдань кримінального судочинства, передбачених ст. 2 Кримінально-процесуального кодексу України. У зв’язку з цим особливого значення набуває правотворча діяльність, метою якої є розроблення і впровадження правових інститутів в галузях кримінального блоку законодавства. Одним із них є інститут закриття кримінальної справи в досудовому слідстві.

Інститут закриття кримінальної справи в досудовому слідстві постійно знаходиться в полі зору науковців. До цієї проблеми звертались в своїх роботах такі вчені, як М. С. Алєксєєв, А.С. Барабаш, Ю. В. Баулін С.М. Благодир, Г. М. Давидов, А. Я. Дубинський, І. В.Жогін, Л. М. Карнєєва, В. А. Ковальов, П. П. Коркія, В. З. Лукашевич, Г. М. Міньковський, М.М.Міхеєнко, Д. Я. Мирський, Я. О. Мотовиловкер, М. С. Строгович, Ф.Н.Фаткуллін, Г. І. Чангулі, В. Я. Чеканов, М. А. Чельцов,, С. А. Шейфер, В.П Шибіко, Н. А. Якубович та ін.

Однак, багато аспектів, які охоплюють цю проблему, залишаються до цього часу дискусійними. Одним з таких, що викликають в теорії і практиці сумніви та суперечки, є питання про нереабілітуючі підстави до закриття кримінальної справи. Слідчі не завжди чітко розмежовують реабілітуючі підстави до закриття кримінальної справи.

Більшість наукових робіт, що стосуються даної проблеми написані в 80-90 роках минулого століття. В них не враховані зміни внесені останнім часом до Кримінально-процесуального кодексу та норми нового Кримінального кодексу України.

Таке положення негативно впливає на законодавчу та правозастосувальну практику, дискредитує всю систему кримінального судочинства України.

З урахуванням зазначеного нами проведені дослідження питань пов’язаних із закриттям кримінальної справи на стадії досудового розслідування.

Мета дипломної роботи полягає в тому, щоб на основі порівняльного аналізу законодавства, робіт вітчизняних та зарубіжних вчених визначити особливості закриття кримінальної справи на стадії досудового слідства і на цій основі сформулювати пропозиції і рекомендації спрямовані на підвищення кримінально-процесуальної діяльності.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішувались такі основні завдання:

- проаналізувати норми діючого законодавства та проектів кримінально-процесуального кодексу України, що регулюють інститут закриття кримінальної справи, і визначити їх відповідність Конституції України;

- на основі загальних методологічних положень з’ясувати суть, зміст та значення закриття кримінальної справи на стадії досудового слідства;

- проаналізувати сучасну термінологію, що вживається при застосуванні інституту закриття кримінальної справи і запропонувати уніфіковані варіанти;

- з'ясувати суть закриття справи в частині обвинувачення і щодо окремих обвинувачених, якщо по справі притягнуто декілька обвинувачених;

- на основі вивчення та узагальнення слідчої практики розробити рекомендації щодо ефективного застосування інституту закриття кримінальної справи на стадії досудовому слідстві;

- внести та обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства, яке стосується інституту закриття кримінальної справи.

Об’єктом дослідженняє суспільні відносини, врегульовані нормами кримінально-процесуального права, що виникають у процесі діяльністі, пов'язаної з закриттям кримінальної справи на стадії досудового слідства.

Предметом дослідження є закриття кримінальної справи на стадії досудового слідства.

Методологічною основою дипломної роботи дє діалектичний підхід та інші сучасні методи пізнання, що ґрунтуються на філософії загальнолюдських цінностей. З числа спеціальних методів дослідження в роботі застосовані: системний, структурний, функціональний, порівняльно-правовий, логічно-юридичний, статистичний та інші методи наукового пізнання.

Положення, висновки та рекомендації, які є в дипломній роботі, базуються на наукових роботах в галузі кримінального процесу вітчизняних та зарубіжних вчених, наукових працях з питань теорії держави і права, кримінального права, криміналістики та інших наук.

Наукову новизну одержаних результатів зумовлює те, що дипломна робота, виконана з урахуванням вимог Конституції України, змін і доповнень, внесених до законодавства України, що стосується питань закриття кримінальної справи на стадії досудового слідства та з урахуванням практики закриття кримінальних справ, яка склалася в нових умовах.

Зокрема, цю новизну конкретизують наступні положення і висновки про:

- зміст закриття кримінальної справи як форми закінчення досудового слідства;

- віднесення до заключної частини досудового слідства при закритті справи дій по вирішенню скарг щодо прийнятого рішення;

- необхідність процесуального закріплення строків набрання постановою про закриття кримінальної справи чинності;

- необхідність поділу підстав до закриття кримінальної справи при їх систематизації, в залежності від положення особи під час закінчення провадження в справі, на реабілітуючі, нереабілітуючі та на такі, що констатують неможливість подальшого провадження у справі;

- необхідність введення до КПК України норми, що регламентує порядок закриття кримінальної справи в частині обвинувачення;

- невідповідність норм, які регламентують закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами Конституції України та у зв’язку з цим необхідність внесення змін до КПК;

- доцільність зміни формулювання реабілітуючих підстав до закриття кримінальної справи;

- уточнення змісту нереабілітуючих підстав до закриття кримінальної справи;

- уточнення суті підстав до закриття кримінальної справи, що констатують неможливість подальшого провадження та внесення у зв’язку з цим змін до КПК України;

- обґрунтування норми про необхідність більш чіткої регламентації в КПК України процесуального порядку прийняття рішення про закриття кримінальної справи та нагляду за законністю прийняття цього рішення.

Наукова і практична значимість результатів роботи полягає у тому, що запропоновані положення і висновки дипломної роботи можуть бути враховані:

- при підготовці нового Кримінально-процесуального кодексу України а також в іншій правотворчій діяльності;

- практичними працівниками в діяльності, пов’язаній з закриттям кримінальної справи;

- при проведенні подальших наукових досліджень проблеми закриття кримінальної справи;

- в навчальному процесі, при підготовці відповідних навчальних посібників, у викладанні курсу "Кримінальний процес України".

Структура дипломної роботи складається з вступу, трьох розділів і двох підрозділів, висновків, списку використаних джерел. (54 найменування). Загальний об'єм дипломної роботи 67 сторінок.

Закрити

Особливості закриття кримінальної справи на стадії досудового слідства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.