Зміст

1. Технології політичного маніпулювання

2. Ідеологічна ситуація у світі: основні риси, тенденції, суперечності.

3. Ідеологічна ситуація в Україні та проблема формування української державної ідеології.

Список використаної літератури

1. Технології політичного маніпулювання

Сьогодні особливий інтерес до проблеми політичної маніпуляції пов'язаний з появою інформаційного суспільства, збільшенням демо­кратичних свобод і розвитком інституту громадянського суспільства. Поширення в сучасному суспільному житті високопродуктивних систем передачі та обробки інформації призвело до кардинальних змін у технологіях політичної маніпуляції, оскільки попередні засоби впливу почали втрачати свою ефективність і на зміну їм прийшли нові методики.

Проблема політичного маніпулювання особливо гостро постає останнім часом, оскільки виступає надзвичайно ефективним інстру­ментом політичного впливу. Маніпулювання в тих чи інших формах присутнє в будь-якому суспільстві, має різнопланові і неоднозначні характеристики, і тому з ним потрібно обов'язково рахуватися. Необхідно зазначити, що маніпуляції носять як позитивний, так і негативний характер, хоча важко визначити межу, де закінчується позитивний вплив політичного маніпулювання. Зазвичай політичним маніпуляціям надається негативна оцінка. Насамперед, це пов'язано з короткостроковістю політичних цілей маніпулятора, які в першу чергу зосереджені на тактичних питаннях досягнення особистих цілей, а не на довгостроковій стратегії розвитку суспільства, що може призвести до соціальної дестабілізації і нестабільності політичного процесу в державі. Під час політичного маніпулювання інтереси суспільства підміняються інтересами окремих особистостей, груп, що веде до посилення соціальної напруженості в суспільстві, відчуження народу від влади. Крім того, порушуються і спотворюються реальні політичні процеси, які відбуваються в суспільстві, що негативно по­значається на його керованості, тому що порушується система обміну інформацією і сигналами між владою та суспільством. Відповідно, зростають політичні ризики, зростає рівень політичної нестабільності і невизначеності в суспільстві.

Політичне маніпулювання - це приховане управління політичною свідомістю і поведінкою людей з метою примусити їх діяти або не діяти в інтересах маніпуляторів, тобто нав'язування волі маніпулятора у формі прихованого впливу. Для політичного маніпулювання харак­терні прихованість (маскування) дії, цілеспрямований вплив на масову аудиторію, бажання маніпулятора скерувати суспільні настрої та пове­дінку в потрібне русло. Основною метою політичного маніпулювання є отримання, реалізація і збереження (утримання) влади. Успішним політичне маніпулювання буде тоді, коли об'єкти політичних ма­ніпулювань впевнені в тому, що все що відбувається в суспільстві є природним і неминучим. Об'єктами політичного маніпулювання виступають маси, які вивчаються представниками політологічних, психологічних, соціологічних галузей наукового знання.

Особливого значення маніпуляція набуває, коли претенденти на досягнення влади впливають на формування необхідної для них гро­мадської думки. Часто такі способи впливу виходять за межі правового поля, що призводить до проблем в суспільстві, зростання соціальної напруженості тощо. Саме тому і виникає необхідність аналізу і розу­міння механізмів функціонування політичного маніпулювання.

Для успішного вирішення завдань і досягнення цілей існують засоби політичного маніпулювання, які називаються політичними технологіями (їх ядро - виборчі методики, які використовуються в пе­ріод передвиборних кампаній. Засоби політичного маніпулювання можна класифікувати за різними критеріями. По-перше, відповідно до сумісності з чинним законодавством вони діляться на регламентовані законом і ті, які виходять за межі правових норм. По-друге, за спосо­бом впливу - на прямі і приховані. По третє, за функціями - на PR(підтримання зв'язків з громадськістю), агітацію (заклик до дії) та ін. По-четверте, за формою - на агітаційні, економічні, адміністративні та провокаційні. По-п'яте, за змістовною спрямованістю - на рекламу і антирекламу. По-шосте, за рівнем впливу - на міжособистісні, групові і масові, По сьоме, відповідно до інформаційних носіїв - на друковані, електронні, зовнішні і т. д.

Всі засоби політичних маніпулювань грунтуються на створенні та впровадженні в масову свідомість соціальних міфів, тобто ідей, які підтримують інтереси маніпуляторів і приймаються більшістю на віру, без серйозного осмислення. Можна стверджувати, що епоха сліпої віри в міфи давно пішла в минуле, але щоденна політична практика показує, що це не так. Як пише Е. Кассирер, «якщо сучасна людина більше не вірить в натуральну магію, то вона, без сумніву, сповідує якийсь сорт «магії соціальної». Нові політичні міфи створюються за точним планом, відповідно до особистої та соціальної психології людей і цілей маніпуляторів. Е. Фромм доводив, що політична мані­пуляція позбавляє людину здатності скласти цілісну картину світу, підміняє її на абстрактну мозаїку з тенденційно пов'язаних між собою фактів. На думку М. Лернера, у людини виникає повне змішування понять і жодного взаємозв'язку подій. Єдина система, в яку вона здатна підставити окремі факти, - це система стереотипів, вже сформованих у неї. Це система, орієнтована головним чином на змагання і боротьбу, де поняття добра і зла приймаються на віру.

Варто відзначити, що політичне маніпулювання забезпечує не тіль­ки отримання суспільної підтримки в період виборів або соціальних катаклізмів, а й впливає на повсякденне управління стабільним сус­пільством. Незважаючи на те, що демократія є загальноприйнятою функціональною системою управлінського механізму в більшості країн світу, різночитання в законодавчій сфері з цього приводу досить істотні. Зокрема, політична реклама, крім передвиборної, обмежена в Німеччині та Іспанії. У Франції та Англії, навпаки, обмежена перед­виборна (більше того, у Франції за 3 місяці до виборів заборонена будь-яка платна політична реклама, а безкоштовна обмежена).

Зазвичай, маніпулятори діють, з одного боку, відкрито, часто прикриваються гаслами про загальне благо, але в більшості випадків в їх діях присутній прихований механізм, мета, ідея, які не помітні оточуючим.

Масштаби застосування маніпулятивних технологій збільшу­ються швидкими темпами по мірі розвитку людства. Причинами цього є зростання конфліктного потенціалу суспільства в результаті збільшення рівня соціальної нерівності, що породжує потребу в об­мані, усвідомлення суспільством існуючої нерівності. На розвиток політичного маніпулювання впливає тип політичної системи того чи іншого суспільства, а також способи вирішення конфліктів в умовах функціонування даної системи і запобігання політичним протестам.

Процес маніпулювання складається з наступних фаз:

1) пробудження інтересу в потенційного об'єкта маніпулювання до дій, слів маніпулятора;

2) входження маніпулятора в довіру до об'єкта маніпулятивних дій;

3) зацікавлення інтригою (можливість дізнатися, отримати тощо);

4) маневр відволікання (перенесення уваги об'єкта маніпулювання на другорядну деталь; повідомлення сенсаційної звістки, яка не сто­сується справи, тощо);

5) підміна, приховування (слова, предмета, дії);

6) констатація сфабрикованого результату;

7) приховане або відверте спонукання об'єкта маніпулювання до дій, слів, поведінки, вчинків, необхідних маніпуляторові.

Політичні маніпуляції здійснюються на міжособистісному, внутрішньогруповому, міжгруповому, масовому рівнях. На міжособистісному та внутрішньогруповому рівнях використовують набір певних маніпулятивних прийомів, а на міжгруповому та масовому рівнях діють маніпулятивні технології.

Варто відзначити, що, маніпуляція не вичерпується впливом на психіку людини тільки за допомогою психологічних прийомів і так­тик. У політиці широко застосовується ситуаційне маніпулювання, так як воно дозволяє діяти більш непомітно, при цьому управління здійснюється через інших людей, обставини, характеризується трива­лим впливом на свідомість, підсвідомість і поведінку людини. Велике значення при цьому має характер сприйняття ситуації людиною, за­снований на наявності у неї певних цінностей, переконань, установок і способів її отримання.

На міжособистісному рівні маніпулятор використовує свої особистісні ресурси, психологічну перевагу над суперником у момент спілкування. Його мета - створити умови для того, щоб людина дія­ла в інтересах маніпулятора, навіть якщо це суперечить її власним установкам. Для цього застосовуються різні психологічні прийоми і техніки (зустріч лідерів держав, коли в хід пускається їх особиста чарівність, дипломатія як мистецтво знаходити вразливі місця супро­тивника і маніпулювати ним).

На груповому рівні маніпулятор взаємодіє вже з групою, вміло використовуючи в своїх цілях особливості поведінки людини в ко­лективі. Підкоривши групу своїй волі, маніпулятор привласнює собі її можливості, діє від імені цієї групи, реалізуючи при цьому свої власні цілі і завдання, в той же час він має можливість зняти з себе осо­бисту відповідальність у разі невдачі і перекласти її на групу. Особу маніпулятора від лідера групи іноді важко відокремити, так як вони можуть поєднуватися в одній особі, але лідер завжди діє в інтересах групи, маніпулятор діє у власних інтересах. При цьому маніпулятор витрачає зусилля на підтримку свого престижу в групі, наближаючи одних, віддаляючи інших, зіштовхуючи їхні інтереси.

Комунікація на масовому рівні здійснюється часто через посе­редників, на сучасному етапі таким посередником виступають ЗМІ. Останнім часом основна ставка в політичній боротьбі робиться на маси. Для маніпуляції їх свідомістю використовуються гасла, що до­зволяють емоційно підкреслити та виразити їх в короткій доступній. З появою телебачення вплив здійснюється за допомогою зорових об­разів і це розширює можливості маніпуляції. Оскільки інформація, що надходить через декілька каналів, має велику силу впливу, в той же час збільшується ефект правдоподібності, створюється ілюзія присутності на місці подій, диктори сприймаються як старі знайомі, виникає ефект довіри. В даний час активно розвивається новий канал впливу - Інтернет.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 26

Безкоштовна робота

Закрити

Політологія 14

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.