План

1. Якісні характеристики еліт. Типологія.

2. Системи формування і зміни політичних еліт.

3. Розкрити специфіку політичної еліти сучас. України.

4. Природа та соціальна сутність політичного лідерства.

5. Типологізувати політичне лідерство. Класифікація М.Вебера.

6. Розкрити поняття культу особи як теорії та приктики політичного лідерства.

7. Дати характеристику політичного іміджу політичних лідерів сучасної України.

8. Розкрити співвідношення і взаємовплив культури та політики.

9. Визначити структуру політичної культури.

10. Визначити функції та рівні політичної культури.

1. Якісні характеристики еліт. Типологія.

Типологія політичних еліт. У науковій літературі є чимало типологій політичних еліт, в основі яких є найрізноманітніші.ознаки та дослідницькі підходи. За способом формування еліт виділяються "відкриті" та "закриті" еліти. "Відкриті" еліти допускають спонтанний прихід нових членів; пріоритетною цінністю є найвищий професіоналізм у певній сфері діяльності. "Відкрита" еліта є публічною, її члени дбають про свою репутацію. Натомість "закриті" еліти регулюють мобільність своїх членів за допомогою спеціальних органів; поповнення нових членів відбувається повільно, критеріями добору найчастіше є відданість системі чи вождю. За способом приходу до влади еліти поділяються на легітимні та нелегітимні. Легітимними є еліти, які отримали владу при добровільній підтримці мас, а нелегітимними - ті, що панують над більшістю за допомогою примусу, насильства. За ідеологічними цінностями еліти бувають авторитарні, тоталі­тарні, демократичні, ліберальні. За видами політичної діяльності еліти поділяються на державну (адміністративну, депутатську), муніципальну, партійну та еліту громадських організацій. За основними сферами життє­діяльності суспільства виділяються політична, економічна, соціальна, культурна, релігійна еліти.


2. Системи формування і зміни політичних еліт.

Системи формування і зміни політичних еліт. У світовій політичній практиці є дві основні системи формування політичних еліт: антрепренерська (підприємницька) і система гільдій (корпоративна).

Антрепренерська система

Позитивні риси- відкритість, широкі можливості для представників будь-яких суспільних груп претендувати на входження в еліту;- невелика кількість формальних вимог до кандидатів;- висока конкуренція відбору, гострота суперництва за зайняття керівних посад;- першочергова значимість особистих рис, індивідуальної активності, вміння знайти підтримку широкої аудиторії.

Негативні риси: - ця система тягне за собою великий ризик і непрофесіоналізм у політиці; - порівняно низька передбачуваність у політиці; - схильність лідерів до надмірного захоплений зовнішнім ефектом та популізмом.

Система гільдій

Позитивні риси- урівноваженість і виваженість політичних рішень, незначний ступінь ризику при їх прийнятті;- достатньо висока передбачуваність політики;- мала ймовірність внутрішніх конфлік­тів.

Негативні риси:- яскраво виражена тенденція до бюрокра­тизації, організаційної рутини і догматизму;- система гільдій культивує масовий конформізм;- без доповнення конкурентними меха­нізмами ця система веде до поступової деградації політичної еліти, її відриву від народу і перетворення у привілейо­вану касту.


3. Розкрити специфіку політичної еліти сучас. України.

Слід віддати політичній еліті України належне: за 12 років незалежності зроблено чимало. Українська держава відбулася в усіх формальних вимірах: незалежність, суверенітет і недоторканість кордонів України визнані світовою спільнотою; країна стала рівноправним членом багатьох міжнародних об'єднань та організацій, укладені угоди про співробітництво з ЄС і НАТО. Вдалося врегулювати конфліктні ситуації, що виникали навколо питань статусу Криму, проблеми Чорноморського флоту РФ, набуття Україною без'ядерного статусу.Конституція України проголосила нашу державу правовою, соціальною, демократичною. Є здобутки в трансформації економіки та впровадженні її ринкових засад: завершується процес приватизації, створено клас крупних власників, закладені основи середнього та малого підприємництва, формується ринкова інфраструктура в банківській, фінансовій та інших сферах економіки, впроваджена і протягом останніх років є стабільною національна валюта. Ще однією складовою політичної еліти України стали представники "нової буржуазії". Для неї українська державність була винятково бізнес-проектом, можливістю участі в приватизації національного надбання, про патріотизм не йшлося. Відчутним був у формуванні нової еліти і кримінальний чинник.инішня політична еліта України не користується суспільним визнанням, авторитетом та відчутною підтримкою з боку суспільства. Рівень повної підтримки дій влади (як інститутів, так і персоналій) не перевищує 8-11%; лише 6% громадян засвідчують позитивне ставлення до нинішньої правлячої еліти України,більшість до правлячої еліти абсолютно байдужий.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Політологія 9

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.