Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 120

Платна робота

Ціна: 450.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО- КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ ЗАГРОЗ ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ І НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 6

1.1. Поняття, форми і види загроз. 6

1.2. Масштаби, гострота і динаміка загроз 9

1.3. Поняття, динаміка та форми безпеки 16

1.4. Сучасна система національної і міжнародної безпеки 17

РОЗДІЛ ІІ. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА 31

2.1. Взаємовідносини глобалізації та міжнародної безпеки. 34

2.2. Безпека суспільства – поняття, зміст проблеми. 57

РОЗДІЛ ІІІ. УКРАЇНА В КООРДИНАТАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 62

3.1. Україна – 2014: рік тяжких випробувань 63

3.2. Нова стратегія національної безпеки України в умовах зовнішньої загрози 92

ВИСНОВКИ 104

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 114

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Закономірності та особливості сучасного етапу еволюції природи і суспільства вказують про зростаюче значення для майбутньої цивілізації XXI ст. ряду попередніх і нових факторів і тенденцій розвитку. Серед них найбільш значущими можна виділити наступні чотири групи:

1.Наростаючу залежність людства і навколишнього середовища від інформаційних, екологічних, економічних, політичних, духовних та інших наслідків життєдіяльності людей, соціальних груп, країн, народів і т. д.

2.Ускладнюється зв'язок між унікальністю та універсальністю способу життя, між суспільною і індивідуальною духовністю, між цілями публічно-корпоративної влади та особистісними цінностями і т.д.

3.Зростаючу суперечливість між державними, регіональними ринковими інтересами і стратегіями, і потребами, і принципами глобального регулювання умов життя, пронизаних екологічними, економічними, політичними та іншими викликами та ризиками

4.Зростаючу альтернативність у виборі цілей, засобів, методів і т.д. розвитку особистості, соціальних груп, держав, народів, а також в оцінці сенсу життя і цінностей буття.

2014 рік увійде в історію незалежної України як рік найскладніших випробувань. Україна зазнала територіальних втрат, постала перед загрозою економічного колапсу і втрати державності внаслідок агресії з боку ядерної держави – Росії. У 2014р. Україна сплатила найвищу ціну за незалежність і прагнення самостійно обирати свій шлях – життя своїх громадян, які загинули на Майдані в боротьбі проти режиму Януковича, які захищали свою країну від терористів і російських окупантів і стали жертвами розв’язаного Росією збройного конфлікту.

Ці та інші фактори й тенденції розвитку глобального, регіонального, державного і особистісного характеру, а також різноманіття і мінливість оточуючого світу породжують все зростаючі потоки різноманітної інформації. І на сьогодні накопичений величезний обсяг різних знань і досвіду про можливі загрози життю і гідності людини, а також результатам його багатовікової праці, тобто існуючій культурі та цивілізації. Наявність великої кількості різноманітних загроз різко загострює проблему їх запобігання та ліквідації, зводячи актуальність забезпечення безпеки від загроз одним з найголовніших завдань урядів, народів і людства в цілому.

Об'єктом роботи стали національна та міжнародна безпека.

Предметом - сучасні загрози міжнародної та національної безпеки в контексті глобалізації.

Метою дослідження стало вивчення та аналіз основних сучасних загроз, які постали перед національною та міжнародною безпекою в контексті появи нової тенденції міжнародних відносин - процесу глобалізації.

Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є:

висвітлити поняття, форми і види загроз;

з'ясувати масштаби, гостроту і динаміку загроз;

проаналізувати динаміку та форми безпеки;

окреслити сучасну систему національної і міжнародної безпеки;

охарактеризувати взаємовідносини глобалізації та міжнародної безпеки;

висвітлити сутність безпеки суспільства ;

проаналізувати основні загрози безпеки України в 2014році;

висвітлити основні аспекти нової стратегії національної безпеки України

Хронологічні рамки дослідження були задані сформульованою темою, а саме кінець ХХ століття (90-ті рр.) і до початку 2015 року.

Територіальні межі роботи важко окреслити чітко, у зв'язку з розглядом проблематики як глобального (планетарного) так і регіонального масштабу.

Методи дослідження, що використовувалися для реалізації поставлених завдань, поділено на дві групи: загальнонаукові та спеціальні. Серед першої групи важливе значення мають методи аналізу, синтезу, індукції та дедукції. Із спеціальних політологічних використано методи системного аналізу, порівняльно-історичний, формально-логічний, аналітико-прогностичний.

Наукова новизнамагістерської роботи визначається передусім тим, що вона є глибоким дослідженням сучасних ризиків і загроз міжнародної та національної безпеки в контексті глобалізації, а також відображає їх вплив безпосередньо на українську систему безпеки.

Практичне значення дослідження. Фактичні дані, викладені в дослідженні, їхня інтерпретація, висновки й рекомендації можуть бути застосовані для подальшого наукового аналізу сучасних загроз для різної форми безпеки, а також при розробці спеціальних лекційних курсів у різних навчальних закладах.

Структура роботи складається зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, трьох розділів, у яких здійснено вирішення основних завдань дипломної роботи. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та літератури.

Закрити

Національна безпека України в контексті нових викликів і загроз

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.