Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 103

Платна робота

Ціна: 450.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ НАДДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 6

1.1. Передумови створення міжнародних економічних організацій як рушійної сили наддержавного регулювання МБ 6

1.2. Особливості формування системи наддержавного регулювання бізнес-діяльності на міжнародному рівні 14

1.3. Основні напрями діяльності міжнародних економічних організацій в контексті наддержавного регулювання МБ 19

Висновки до 1 розділу 32

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ НАДДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 34

2.1. Характеристика сучасної наддержавної системи регулювання міжнародної бізнес-діяльності в умовах глобалізації світового господарства 34

2.2. Наддержавне регулювання бізнес-процесів у Європейському Союзі 42

2.3. Регіональні аспекти наддержавного регулювання міжнародного бізнесу в сучасних умовах 58

Висновки до 2 розділу 75

РОЗДІЛ 3. УЧАСТЬ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НАДДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 76

3.1. Економічне співробітництво України з міжнародними організаціями з питань наддержавного регулювання міжнародного бізнесу 76

3.2. Участь України у наддержавному регулюванні бізнес-діяльності в рамках ООН 86

Висновки до 3 розділу 92

ВИСНОВКИ 94

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 97

ДОДАТКИ 102

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку світових економічних процесів характеризується посиленими процесами глобалізації. У міжнародній сфері вони починають супроводжуватися тенденціями до формування наддержавних механізмів та інститутів управління на глобальному і регіональному рівнях.

Сучасні тенденції розвитку міжнародного бізнесу зумовлюють дедалі більше перенесення регулятивних, управлінських повноважень на міждержавний або наддержавний рівень міжнародної економічної діяльності.Регулювання міжнародного бізнесу у су­часних умовах здійснюється на основі міжнародних договорів, рі­шень міждержавних економічних конференцій, міжнародних зви­чаїв та рішень міжнародних організацій. Особливість останніх полягає в тому, що вони є одночасно і суб’єктами міжнародних економічних відносин (нарівні з фізичними, юридичними особами та державами), і частиною механізму регулювання цих відносин.

Об’єктивна необхідність у регулюванні зовнішньоекономіч­них зв’язків між країнами випливає із зростаючої взаємозалежно­сті і взаємозв’язку національних економік і відповідної інтенси­фікації розвитку економічних відносин між країнами; неузгодже­ності національних законодавств різних країн, що потребує ство­рення такого механізму регулювання міжнародного бізнесу, який би забезпечував збалансовану координацію наці­ональних правових режимів.

Міжнародні організації є дієвим регулятором міжнародних відносин, зокрема, в економічній сфері. Їх значення як інституційних одиниць міжнародної економіки дедалі зростає. Сьогодні практично всі держави світу – від найпотужніших до невеликих і таких, економічний рівень яких ще невисокий, — сполучаються у світовій мережі міжнародних організацій. Процес глобалізації, що невпинно поширюється й охоплює практично усі сфери економічної діяльності, створює умови для формування наднаціональних структур регулювання економічних відносин, і міжнародні організації є найактивнішим інструментом такого регулювання.

Дедалі більшого значення набувають ті міжнародні організації, які покликані сприяти розв’язанню глобальних гуманітарних, соціально-політичних, екологічних та інших проблем.

Метою дипломної роботи є виявлення та оцінка сучасних тенденцій у сфері міжнародної економічної діяльності та обґрунтування на цій основі особливостей наддержавного регулювання міжнародного бізнесу.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:

- простежити передумови створення міжнародних економічних організацій як рушійної сили наддержавного регулювання міжнародного бізнесу;

- розкрити особливості формування системи наддержавного регулювання бізнес-діяльності на міжнародному рівні;

- дослідити основні напрями діяльності міжнародних економічних організацій в контексті наддержавного регулювання МБ;

- проаналізувати сучасний механізм наддержавного регулювання міжнародного бізнесу в умовах глобалізації світового господарства та бізнес-процесів у Європейському Союзі;

- охарактеризувати регіональні аспекти наддержавного регулювання міжнародного бізнесу в сучасних умовах;

- визначити участь України в системі наддержавного регулювання міжнародного бізнесу, зокрема економічне співробітництво України з міжнародними організаціями.

Обєктом дослідження є система організаційно-економічних регулятивних відносин у процесі інтернаціоналізації і глобалізації економічної діяльності.

Предметом дослідження є методи, засоби, форми та інструменти наддержавного регулювання міжнародного бізнесу.

Теоретичну основу роботи становлять фундаментальні праці та науково-теоретичні надбання світової економічної думки, концептуальні положення теорій світового господарства та міжнародних економічних відносин. Зокрема, проблематиці наддержавного регулювання міжнародного бізнесу протягом останніх років відводилось провідне місце в дослідженнях таких вітчизняних і зарубіжних економістів як Л.Антонюк, Б.Баласси, О.Білоруса, І.Бураковського, Р.Вернона, О.Власюка, О.Гаврилюка, А.Гальчинського, В.Гейця, Б.Губського, Дж.Даннінга, Д.Деніелса, Дж.Кейнса, О.Киреєва, Ю.Козака, Я.Корнаї, Д.Лук’яненка, З.Луцишин, Ю.Макогона, О.Мозгового, Б.Панасюка, Є.Панченка, Ю.Пахомова, О.Плотнікова, М.Портера, А.Поручника, Л.Радеби, П.Робсона, О.Рогача, В.Рокочої, В.Ростоу, А.Рум’янцева, А.Ругмана, Ф.Рута, П.Самуельсона, В.Сіденка, С.Соколенка, Дж.Сороса, Дж.Стигліця, П.Тодаро, Т.Циганкової, В.Чужикова, І.Школи, Й.Шумпетера, А.Філіпенка та ін., в результаті чого сформувалась методологія аналізу економічної взаємодії країн.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є історико-логічний та системний підходи до аналізу економічних явищ і процесів у національному і глобальному середовищі; системи методів і підходів, які забезпечують концептуальну єдність дослідження – логіко-діалектичний метод пізнання; метод логічного та історичного підходу; методи індукції та дедукції; методи аналізу, синтезу та узагальнення; методи економіко-математичного моделювання та ін.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що робота дозволяє відстежити механізми наддержавного регулювання міжнародного бізнесу, роль міжнародних організацій у формуванні глобальної економічної системи та і виявити місце в цьому процесі України.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Загальний обсяг роботи викладено на 103 сторінках, список використаної літератури нараховує 62 джерела.

Закрити

Механізм наддержавного регулювання міжнародного бізнесу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.