План

1. Логотерапія як метод подолання розладів мовлення при аутизмі 

2. Психолого-педагогічна характеристика дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення 

3. Психічний розвиток і формування особистості дитини із ВНГП

За станом психічного розвитку діти з ВНГП представляють собою досить різнорідну групу: діти з нормальним психічним розвитком; діти із затримкою психічного розвитку; діти з по­рушеннями розумового розвитку різного ступеня.

Серед хворих з діагнозом: «вторинний дефект піднебіння», кількість осіб з ЗПР залишалась приблизно постійною для різних вікових груп і складала близько 30%. Характерно, що у цієї кате­горії хворих наявність ЗПР скоріше було пов’язано зі строками проведення уранопластики. Так, ЗПР практично не спостеріга­лась у таких дітей, якщо на момент операції їм було менше 3-х років. Крім того, було відмічено майже повне співпадання лого­педичної групи (куди увійшли діти, обстежені логопедом і вияв­лені у них мовленнєві порушення) і група дітей з ЗПР, яку виді­лили на основі результатів психологічного тестування.

Серед обстежених 60-ти хворих дітей, що мають вроджені незрощення верхньої губи і піднебіння, і що знаходяться на різних етапах хірургічної реабілітації, виявлено 22 дитини (36,6%) із ЗПР. Найчастіше всього затримка психічного роз­витку зустрічається серед дітей з вродженими незрощеннями піднебіння, рідше - серед дітей з рубцевою деформацією верх­ньої губи і носа після хейлопластики. Це свідчить про зменшен­ня кількості дітей з ЗПР серед хворих, що мають вроджені незро­щення верхньої губи і піднебіння, але знаходяться на останніх етапах хірургічної реабілітації. Такий факт можна пояснити на­явністю феномену відновлення нормального психічного розвит­ку по мірі усунення причин, що негативно на нього впливають.

Ця категорія дітей, як і всі здорові діти, з часом стають до­рослими, вони вступають у самостійне життя, починають свідо­мо виконувати соціальні ролі.

C.B. Станіславський (2003) y своїх дослідженнях висвітлив проблему щодо сприймання себе як особистості підлітками і дорослими з ВНГП, а також впливу соціального середовища на формування їх особистості.

Порушення збалансованості системи «людина - середови­ще», недостатніх психічних або фізичних ресурсів індивіда для задоволення актуальних потреб, що зумовлено своєрідним ви­хованням дитини із незрощенням губи і піднебіння, неузго­дженість самої системи цих потреб, побоювання, пов’язані з віро­гідною нездатністю реалізувати значущі прагнення у майбутнь­ому, а також з тим, що нові вимоги середовища можуть виявити їх неспроможність, породжують специфічність прояву психоло­гічних якостей хворих на ВНГП у соціальному середовищі.

Дослідження С.В. Станіславського доводять безумовний вплив вродженої вади піднебіння на психологічний портрет осо­бистості. Можна сказати, що усі особливості психологічної організації хворого на ВНГП зумовлені переживанням ним влас­ної патології.

Не можна, однак, сказати, що хворі на ВНГП у сукупності своїй психологічно однорідні. В осіб з вродженою вадою облич­чя ставлення до навколишнього світу є більш сталим і ригід­ним, реакції кожного з індивідів характеризуються відносно невеликою різноманітністю. Вроджені пороки розвитку мають вплив на широту діапазону прояву поведінки індивіда: коли­вання реакцій у межах «фізична асоціальна агресивність - опі­ка по відношенню до інших» є значно меншими в осіб з ВНГП, що і є свідоцтвом збідненості. Лінія поведінки є більш егоцент­ричною, ніж у здорових осіб юнацького віку, у них відчувається деяка напруженість щодо власного перебування у соціумі, пе­реживаючи постійний психологічний дискомфорт.

С.В. Станіславським експериментально підтверджена більша соціальна зрілість дівчат. Вони є менш схильними до протиправних, делінквентних дій, що свідчить про відносно важчу здатність хлопців до корекційного впливу. При цьому хлопці демонструють більше прагнення до досягнення, прикла­дання зусиль на шляху до мети, професійну і особистісну амбі­ційність.

Важливим результатом тендерних відмінностей у хворих на ВНГП є виявлене протистояння соціальному середовищу у юнаків, що сполучається з відносно більшою схильністю до самопокарання, самозасудження та приниження себе. З огляду на те, що червоний колір у дівчат займає більш високий ранг, можна вказати на їх відносно вищу сценічність, самостійність незалежність та домінантність. Все це свідчить про складність психологічної будови особистості з ВНГП.

Проаналізувавши досягнення у вивченні психологічних особливостей хворого на ВНГП, відзначається недостатня і слаб­ка розробленість проблеми його адаптації у суспільстві. Існує залежність рівня соціальної адаптації осіб дорослого віку з ВНГП від низки соціальних факторів, які мали місце ще у ранньому дитинстві.

Аналіз досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених вка­зує на суперечливість результатів дослідження осіб з цією ва­дою: з одного боку, для них характерними є депресивні, три­вожні стани (N.W. Berk, Т. Ramstad, E. Ottem, W.C. Shaw), з іншого - виявлений високий рівень екстраверсії і низька особистісна тривожність (В.В. Михайлова, М.Г. Панін, Л.М. Бар- денштейн, Б. А. Климов). Самі вчені вказують на невідповідність даних тестування і реального спостереження (R. Eder). Загаль­ними проблемами хворих на ВНГП залишаються суб’єктивні труднощі соціального прийняття (Т. Bressman, R. Sader, U. Ravens -Sieberer), висока оцінка впливу батьків на їх власні думки (S.R. Turner).

На соціальному рівні різноманітність особистісних якостей індивідів з вродженим незрощенням губи та піднебіння прояв­ляється якістю взаємодії із соціумом і контекстом, особливими ситуаціями контакту з навколишніми. Вченими встановлено найбільш універсальний спектр життєвих ситуацій (К. А. Абульханова-Славська, Л.Ф. Бурлачук, Є.В. Шорохова, N. Peseschkian, H. W. Reese, M. A. Smyer), в яких зовнішні умови можуть забез­печити реалізацію внутрішнього змісту особистості, а саме: си­туації, пов’язані зі змінами фізичного середовища, матеріаль­ним положенням, місцем проживання, шлюбом; навчання та зміни соціального середовища; майбутні власні діти; міжособистісні відносини та ін.

Але, відзначаючи досягнення сучасної медицини, які за­безпечують повний цикл лікування зазначеної категорії дітей, слід констатувати, на жаль, відставання у вирішенні проблеми розвитку дітей з вродженими вадами піднебіння, як педагогіч­ної, так і психологічної.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Логопедія 8

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.