Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ 5

1.1. Позакласна робота з літератури: суть, мета, завдання та функції 5

1.2. Принципи позакласної роботи з літератури 11

1.3. Сучасні організаційні форми позакласної роботи школярів з української літератури 13

РОЗДІЛ 2. ЕФЕКТИВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАНЯТЬ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19

2.1. Літературний вечір як засіб естетичного, розумового і морального виховання школярів 19

2.2. Читацькі конференції, збирання фольклору, літературна картографія – різновиди позакласної та позашкільної роботи 21

2.3. Шкільний літературний музей, як засіб активізації різноманітних позакласних заходів 27

2.4. Літературні екскурсії і походи як форма масової роботи 32

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. Від якості, глибини та обсягу знань, якими оволодіває підростаюче покоління, значною мірою залежить прогрес суспільства. Особливо важливе значення для створення умов формування творчої активної особистості має вивчення у школі класичних творів української літератури. Вивчення літератури формує активну життєву позицію учня, його естетичні погляди і смаки, емоційний світ.

Проте літературна освіта, всебічний літературний розвиток учнів не може здійснюватися за рахунок суто урочного часу. І тут на допомогу приходить саме позакласна робота. Практика свідчить, що успіху у своїй роботі досягають, як правило, ті вчителі, які не обмежуються спілкуванням з учнями лише на уроці, а й надають належну увагу позакласним заходам, влаштовують літературні вечори, диспути, конференції, вікторини, ігри, екскурсії тощо, організовують літературні гуртки та клуби.

На жаль, на сучасному етапі падає престиж позакласної роботи, і при її організації в системі шкільної літературної освіти виникає чимало проблем. Це перевантаженість шкільних програм, орієнтація на середнього учня, зниження інтересу сучасної молоді до книги та її захоплення телебаченням, відеопродукцією, комп'ютерними іграми та Інтернетом, зокрема соціальними мережами. Нині спостерігається загальне зниження культурного рівня школярів, які перестали відвідувати театральні вистави, виставки живопису та концерти живої музики, а відсутність свідомої мотиваційної спрямованості учнів на навчання відповідно впливає на їхню успішність.

Питання організації позакласної роботи з української літератури досліджують у своїх працях провідні науковці В. Андрусенко, Т. Бабійчук, Л. Базиль, Т. і Ф. Бугайко, Н. Волошина, О. Куцевол, А. Лісовський, В. Неділько, Є. Пасічник, С. Пультер, А. Ситченко, Б. Степанишин, Г. Токмань, В. Шуляр; зміст і специфіку позакласної роботи в розвитку творчих здібностей підлітків – В. Бєлова, Л. Бруднов, І. Винниченко, В. Горський, А. Журкіна, І. Колесник, Е. Марієнгоф, Л. Якубова та ін.

Незважаючи на значну кількість досліджень з питань організації позакласної роботи як складової професійно-педагогічної діяльності вчителя-філолога, ця проблема залишається й досі актуальною та потребує подальших досліджень.

Об’єктом дослідження в роботі є сукупність ефективних форм та видів проведення позакласної роботи з української літератури.

Предметом дослідження – процес формування інтересу до української літератури в дітей середнього і старшого шкільного віку під час проведення позакласних занять.

Мета курсової роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та визначенні ефективних форм проведення позакласних занять зі старшокласниками в системі літературної освіти.

Гіпотеза дослідження: сформувати інтерес в учнів до української літератури, підвищити рівень знань, умінь та навичок, забезпечити втілення принципів організації позаурочної роботи можливо, якщо систематично, цілеспрямовано і змістовно використовувати її різноманітні форми та методи.

Завдання, які слід для цього розв’язати, є наступними:

- розкрити суть, мету, завдання та функції позакласної роботи з літератури;

- окреслити основні принципи позакласної роботи з літератури;

- обґрунтувати сучасні організаційні форми позакласної роботи школярів з української літератури;

- визначити ефективні форми та методи проведення позакласних занять з української літератури.

З огляду на поставлені мету й завдання у роботі використовувалися такі методи дослідження: аналіз наукової літератури з теми, узагальнення, систематизація отриманої інформації, текстологічний та описовий методи.

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Ефективні форми проведення позакласних занять з української літератури в 5-9 класах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.