Формування ключових компетентностей на уроках біології шляхом використання інноваційних методів навчання

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 9

1.1. Групи методів і форм навчання 9

1.2. Сучасний урок і його форми 11

1.3. Інноваційні методи навчання 15

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 22

2.1. Конспект уроку біології у 10-му класі «Пріони» 22

2.2. Конспект уроку біології у 7-му класі «Запилення. Пристосування до запилення. Роль та значення штучного запилення» 33

2.3. Конспект уроку біології у 9-му класі «Сон та гігієна сну. Значення сну» 40

2.4. Виховний захід «Посиденьки у фіто-барі "Калинка-малинка"» 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52

ВСТУП

Інноваційна педагогічна діяльність вчителя ґрунтується на осмисленні практичного педагогічного досвіду, орієнтована на зміну й розвиток навчально-виховного процесу з метою формування ключових компетентностей з предмету з метою досягнення вищих результатів, одержання нових знань.

Використання новітніх методик дає можливість навчити, розвинути та виховати особистість, яка не загубиться у новому розвинутому світі, а, навпаки, буде керувати ним.

В результаті використання інноваційних методів відбувається:

‒ активізація учнів на уроці;

‒ підвищується інтерес до навчання;

‒ більша свобода в міркуваннях і доведеннях учнів;

‒ позбавлення механічного зазубрювання;

‒ зняття скутості та страху перед помилкою.

Відомо, що серед основних методів і способів навчання важливе значення має дидактичний матеріал. Використовуючи різні прийоми, я залучаю учнів до самостійної роботи з підручником, пошуку матеріалу в мережі Інтернет, науково-популярній і навіть художній літературі. Велику увагу приділяю розвитку логічного мислення учнів, формуванню в них біологічних понять, встановленню різних зв'язків між ними; організації міжпредметного навчання на основі поєднання знань з хімії, фізики, астрономії, географії, історії, математики, літератури. Здійснюючи мотивацію навчальної діяльності учнів, намагаюсь створити цікаві проблемні ситуації, які позитивно впливають на засвоєння знань з біології. До дидактичних матеріалів, які використовую у роботі, можна віднести різні види сучасних слайдів, електронних носіїв інформації, текстові й порівняльні таблиці, оригінальні схеми, інструкції для проведення лабораторних і практичних робіт, тексти задач, завдань, програмовані контрольні завдання двох видів для оперативного контролю знань, закріплення і повторення вивченого, різні динамічні екранні посібники, кросворди. Застосування таких форм і методів надає мені можливість створити атмосферу пошуку, жвавий інтерес, стимулювати розумову діяльність учнів. Специфіка біологічних предметів зумовлює використання різних видів дидактичних засобів: натуральних і зображальних, текстових і німих та ін. Перше місце посідають натуральні наочні посібники, бо саме вони дають конкретне й чітке уявлення про предмет вивчення.

Сучасна біологія – складна й багатоступенева – наука, що має різні напрямки й окремі дисципліни.

Це комплексна наука про живу природу. Саме через вивчення біологічних наук людство пізнало зв'язок і нові відкриття в техніці, етиці, естетиці тощо. Учений Л. Пастер писав: «Не існує категорії науки, яку можна було би назвати прикладною. Існують науки й застосування наук, пов'язані між собою, як плід і дерево, яке його породило... Бути впевненим, що відкрив важливий науковий факт, палати бажанням сповістити про це всьому світові й стримувати себе протягом днів, тижнів, років, доки не перевірив усіх гіпотез, які суперечать йому, – це тяжка праця. Але коли після тяжких зусиль досягаєш достовірності, то переживаєш найвищу радість, яку тільки може відчути людина».

Таким чином, вивчення ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини, загальної біології на сучасному рівні – непроста справа. Це однаково стосується як учителів, так і учнів, які отримують широкий діапазон інформації, проте часом не мають системи її узагальнення і застосування під час вивчення окремих розділів програмового матеріалу.

Як свідчить практика, необхідно діяти за законом засвоєння: сприйняти-осмислити-запам'ятати-застосувати-перевірити результати діяльності. Низький рівень знань учнів з біології виникає тому, що в більшості випадків вони лише відтворюють у пам'яті вивчений матеріал, а на осмислення, чітке довготривале запам'ятовування і тим більше застосування знань на практиці не залишається часу.

Переконана, що лише тісна співпраця вчителя та учнів забезпечує на уроках активну навчальну діяльність класу в цілому.

Так, наприклад, сучасні новітні інформаційно-комунікаційні технології учні сприймають добре, тому що володіють ними, а з картками-завданнями працюють неохоче. З опорними сигналами, схемами, тестами, кросвордами працюють із великим бажанням і старанністю – осмислюють, запам'ятовують, можуть здійснювати контроль. Звичайно, рівень пізнання цілком залежить від особистості учня, його вихованості, зацікавленості, вольових зусиль, пізнавальної активності, розумового та інтелектуального рівня розвитку як особистості. Тому застосовую різні форми й методи проведення уроків, у тому числі й нетрадиційні. Від цього за­лежить ступінь активності учнів.

Групи методів і форм навчання

Відомо, що методи поділяють на три групи: словесні (розповідь, лекція, бесіда, читання), наочні (демонстрація натуральних, екранних та інших наочних посібників, дослідів) і практичні (лабораторні й практичні роботи, дослідження, екскурсії).

Словесні методи (дискусії) – учні вільно висловлюють думки й слухають доповідачів.

Метод евристичної (пошукової) сократичної бесіди – це розв'язання проблемних питань, колективні роздуми, індуктивні й дедуктивні умовиводи на основі власних знань, інформації з Інтернету (наприклад, про різні теорії походження життя на Землі, еволюційне вчення, збереження та розвиток живої природи в період глобальних проблем людства).

Метод проблемного викладу думок – учитель сам розв'язує проблемні питання, залучаючи клас до логічного осмислення проблеми й здобуття нових знань.

Самостійна робота з підручником – це пошук головного, складання плану, таблиць, схем, записи в зошитах, замальовування мікроскопічної будови, наприклад, органел клітини.

Самостійна робота з дидактичним матеріалом – учні самостійно або за завданням учителя виконують роботу з біології творчого характеру, використовуючи тексти й таблички тощо.

Метод самостійного розв'язання логічних і розрахункових задач, зокрема з молекулярної біології та екології – учні самі розв'язують задачі з екології або творчого характеру, роблять висновки.

Наочні методи передбачають, що учні самостійно або з допомогою вчителя здобувають нові знання шляхом спостереження й обговорення дослідів, вивчення натуральних об'єктів, мікропрепаратів, моделей, таблиць, слайдів. При цьому вчитель повідомляє лише мету й основні завдання.

На сучасному рівні під час проведення заняття у комп'ютерному класі разом з учнями використовую програмно-педагогічний засіб «Віртуальна біологічна лабораторія. 10-11 кл.». Учні самостійно розшукують необхідну інформацію, відеофрагменти, статистичні та динамічні ілюстрації, з допомогою інших електронних посібників віртуально виконують лабораторні та практичні роботи (якщо немає можливості провести їх на натуральних об'єктах або навчально-матеріальна база кабінету біології не відповідає належному рівню).

Метод використання опорних сигналів – учитель демонструє таблиці з опорними сигналами, пояснює їхній зміст, учні копіюють таблиці, вивчають сигнали, готують відповіді.

Практичний метод – частково-пошуковий лабораторний метод, коли учні розв'язують проблемні питання, здобувають частину нових знань шляхом самостійного виконання й обговорення учнівського експерименту, самоспостереження й самоаналізу.

Останнім часом набуває популярності метод проектів як короткотермінових, так і розрахованих на певний період, а також підготовка рефератів, доповідей, науково-дослідних робіт, їхній захист на спеціальних уроках, диспутах чи науково-практичних конференціях. Активні форми організації навчально-виховного процесу популярні серед педагогічного загалу вчителів біології та основ здоров'я у формі уроків-лекцій, практичних семінарів, уроків-подорожей.

Використовую також і такі форми роботи, як індивідуальна, по ланках (групах по два-чотири учні), колективна (загальнокласна, фронтальна). За моніторинговими спостереженнями, найбільшої активності можна досягти в разі індивідуальної та групової форм організації навчання. До таких форм належить, наприклад, класно-урочна форма.

Кожен учитель має право сам визначити структуру власної системи викладання природничих дисциплін у різних класах із різною підготовкою та рівнем розвитку учнів.

Не менш важлива роль у підвищенні рівня організації навчально-виховного процесу з біології належить позакласній і позашкільній роботі. До традиційних форм, які використовую у своїй педагогічній діяльності, слід віднести індивідуальну роботу в кабінеті, гурткову діяльність, тематичні вечори, олімпіади, сесії Малої академії наук, різні тематичні конкурси, приміром «Колосок», «Соняшник», «Юні дослідники», факультативні заняття, рольові ігри, агітбригади, екскурсії до музею, заказників, заповідників, науково-дослідних станцій, лабораторій. Під час такої роботи проводжу дослідження, пошуки, експерименти, використовуючи навчально-дослідні ділянки.

У будь-якому випадку основою завжди є урок. Планування навчально-виховного процесу на уроках – запорука забезпечення послідовності й систематичності в засвоєнні учнями програмового матеріалу, підпорядкування його змісту віковим особливостям учнів. Завдяки вмілому плануванню вчитель має змогу приділити більше уваги вивченню основних теорій, закономірностей, понять і фактів, виділити час на самостійне опрацювання учнями навчального матеріалу.

У сучасних умовах перед школою постають нові завдання: активне впровадження педагогічних інноваційних методів і прийомів; новітніх інформаційних технологій, науково-дослідної та експериментальної роботи. Саме на таку діяльність націлюють нормативно-правові документи, які визначають наступні стратегічні завдання реформування змісту освіти:

‒ створення державних стандартів і відповідне формування системи й обсягу знань, умінь, навичок, творчої діяльності, інших якостей особистості на різних освітніх та кваліфікаційних рівнях;

‒ відбір і структурування навчально-виховного матеріалу на засадах диференціації та інтеграції, забезпечення альтернативних можливостей для одержання освіти відповідно до індивідуальних потреб та здібностей.

Щоб успішно виконати ці завдання, слід на високому рівні володіти дидактичними методами та прийомами, глибоко усвідомлювати та впроваджувати все нове, прогресивне й корисне.

Закрити

Формування ключових компетентностей на уроках біології шляхом використання інноваційних методів навчання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.