Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 5

1.1. Дошкільна освіта як складова системи освіти України 5

1.2. Мета, зміст та завдання дошкільної освіти 8

1.3. Типи дошкільних закладів та їх функції 12

РОЗДІЛ 2. НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 20

2.1. Проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти 20

2.2. Нормативно-правове забезпечення розвитку дошкільної освіти 29

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Провідні принципи сучасної української системи дошкільної освіти задекларовано в низці загальнодержавних нормативних документах, а саме: в Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті», Законі «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Базовому компоненті дошкільної освіти, Державній цільовій програмі розвитку дошкільної освіти на період до 2017 р., у яких позиціонується необхідність наукового забезпечення модернізаційних процесів у вітчизняній системі освіти щодо відповідності її сучасним світовим тенденціям.

Дошкільна освіта є найпершою освітньою ланкою, а дошкільний навчальний заклад — освітня організація, у якій забезпечується суспільне виховання і навчання дітей дошкільного віку. Зміст роботи з дітьми у дошкільних навчальних закладах України значною мірою забезпечується та координується за допомогою програм дошкільної освіти. Для України як незалежної держави досвід існування розмаїття програм є абсолютно новим і невідомим, оскільки до часів незалежності педагоги були позбавлені права на творчість, свідоме прийняття рішень, визначення концепції роботи, інноваційний пошук. Можливо, саме через брак такого досвіду на шляху становлення програмового забезпечення сучасної дошкільної освіти виникає дуже багато нез'ясованих та дискусійних питань.

Головним пріоритетом сучасної освіти є особистість дитини. Створення умов для удосконалення її неповторної унікальності, розвитку здібностей та обдарувань сприятиме всіляким успіхам дитини в майбут­ньому, що, в свою чергу, позитивно позначатиметься на благополуччі держави.

З гуманістичних позицій дошкільне дитинство розглядається як: самоцінний етап життя людини; етап підготовки до наступного періоду життя - шкільного дитинства; період, протягом якого формуються не тільки передумови, а й провідні риси особистості, що визначатимуть її спрямованість, поведінку і діяльність протягом усього життя.

Проблемою дошкільної освіти як особливої ланки в системі дошкільної освіти займалися А. Богуш, О. Зима, С. Сажник, Т. Степанова; оволодіння дошкільників навчальною діяльністю Є. Аркін, Л. Венгер, Л. Виготський, П.Гончарук, Д. Ельконін, О. Запорожець, Г. Кравцов, О. Леонтьев, О.Любчик, Т. Маркова, Н. Менчинська та ін.; та ін.

Об’єкт дослідження – становлення і розвиток системи дошкільної освіти в Україні.

Предмет дослідження – аналіз сучасних шляхів модернізації дошкільної освіти

Мета курсової роботи – проаналізувати та дослідити напрямки розвитку системи дошкільної освіти України.

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:

- розглянути дошкільну освіту як складову систему освіти;

- проаналізувати мету, зміст та завдання дошкільної освіти;

- обґрунтувати напрямки модернізації дошкільної освіти в Україні.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; вивчення передового педагогічного досвіду; теоретичний аналіз, синтез, індукція, порівняння, узагальнення, систематизація, моделювання та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Система дошкільної освіти в Україні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.