План

Передмова

1. Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових та дипломних робіт

2. Основні етапи підготовки курсових та дипломних робіт

3. Структура та технічне оформлення курсових, бакалаврських та дипломних робіт

3.1. Зміст структурних частин самостійних наукових робіт

3.2. Посилання (cross-refetences) та правила наведення прикладів

3.3. Тематика курсових, бакалаврських та дипломних робіт

3.4. Вимоги до набору тексту

4. Підготовка до захисту та захист курсової (бакалаврських, дипломної) роботи.

5. Критерії оцінювання самостійних наукових робіт студентів

5.1. Курсова робота

5.2. Бакалаврська та дипломна роботи

Додатки

Передмова

Концепція навчання в сучасній вищій школі приділяє велику увагу самостійній роботі студентів оскільки викладачі мають вказати студентам шлях або “ключик” до отримання знань, а студенти вже самі повинні використати цей “ключик”, щоб відкрити для себе скарбницю науки, набути необхідних в сучасному житті професійних навичок та вмінь. Саме тому творчий науковий пошук всього нового, що дуже швидко з’являється в лінгвістичній галузі, професійна практика і активність студентів під час аудиторних занять є тими “лакмусовими папірцями”, які визначають їхню майбутню професійну придатність.

Самостійно працювати можна у себе вдома, в бібліотеках та користуючись можливостями мережі Інтернет. Проте, де б ви не працювали, треба вести ретельні записи результатів своїх пошуків (на папері або в електронному форматі), записувати і каталогізувати всі офіційні реквізити використаних джерел, робити на них відповідні посилання, а інколи і перевіряти достовірність цих джерел, щоб не спокуситися на плагіат, який завжди вважався науковим “злочином”.


1. Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових та дипломних робіт

У професійній підготовці бакалавра (спеціаліста) з філології знач­ну роль відіграє курсова, бакалаврська (дипломна) робота.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного ви­рішення конкретного фахового завдання.

Курсова робота (Term paper) — це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного курсу (в даному випадку з лексикології) або з окремих його розділів. Курсова робота допомагає студентові систематизувати отримані теоретичні знання з дисципліни, перевірити якість цих знань; оволодіти первинними навичками проведення сучасних досліджень. Уже на цій першій творчій спробі можна виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити; вміння збирати, аналізувати і систематизувати літературні джерела; здатність застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань; формулювати висновки, пропозиції і рекомендації з предмета дослідження. Випадає й слушна можливість проконтролювати вміння студента правильно організувати свою дослідницьку роботу та оформити її результати.

Курсова робота як самостійне навчально-наукове дослідження має виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його здатність застосовувати одержані знання під час вирішення конкретних проблем, його схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження. Основна мета виконання курсової роботи — глибоко й творчо вив­чити одне з конкретних питань теорії і практики лексикології, оволодіти методами наукового дослідження.

Бакалаврська робота (Bachelors paper) - самостійна письмова робота дослідницького характеру, яка має пошуковий характер та спрямована на дослідження актуального проблемного питання, що має елементи практичної новизни. Бакалаврська робота виконується на завершальному етапі навчання студентів на четвертому курсі.

Дипломна робота (Diploma paper) - це кваліфікаційне навчально-наукове дослі­дження студента, самостійна письмова наукова робота теоретичного, теоретико-експериментального або теоретико-прикладного характеру, яка виконується студентами 5 курсу університету. У дипломній роботі розглядається певна наукова або науково-практична проблема, узагальнюються та критично осмислюються теоретичні основи дослідження, обґрунтовується його мета, конкретні теоретичні й практичні завдання, визначається методика дослідження, його новизна, теоретичне й практичне значення акцентується увага на авторських версіях розв’язання нових наукових проблем. Написання дипломної роботи передбачає поглиблене наукове дослідження, збір, систематизацію та самостійний аналіз мовних явищ студентом та висновки науково-практичного характеру. Дипломна робота має комплексний характер і пов'язана з вико­ристанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціаль­них дисциплін. У більшості випадків дипломна робота є поглибле­ною розробкою теми курсової роботи студента-випускника. Нею передбачено систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, виробничих та інших завдань.

Тематика курсових, бакалаврських та дипломних робіт відповідає завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами фаху. Вона затверджується на засіданні кафедри. Виконан­ня курсових робіт визначається графіком. Рівень підготовки курсо­вої, бакалаврської, дипломної роботи значною мірою свідчить про ступінь засвоєння студентом здобутих знань, його грамотність, загальну культуру та ерудицію. У процесі роботи студенти вдосконалюють і розвивають такі на­вички та вміння:

 • самостійно формулювати проблему дослідження;
 • визначати мету, основні завдання, предмет, об'єкт дослідження;
 • здійснювати пошук і добір потрібної наукової інформації;
 • логічно і аргументовано висловлювати свої думки, робити висновки;
 • правильно оформлювати науково-довідковий матеріал;
 • публічно захищати підготовлену роботу (робити наукові повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою точку зору тощо).
 • До бакалаврської роботи додається відгук наукового керівника та рецензія провідних вчених МЕГУ або інших навчальних та наукових закладів, до дипломної роботи додається відгук наукового керівника та 1- 2 рецензії провідних вчених МЕГУ або інших навчальних та наукових закладів. Самостійні наукові роботи повинні відповідати встановленим вимогам щодо їх змісту та оформлення. Написання зазначених робіт передбачає опрацювання певної кількості наукових першоджерел (мінімум 20-25 джерел для курсової 30-35 джерел для бакалаврської 50 джерел для дипломної), збір оригінального ілюстративного матеріалу з газет, журналів, художньої літератури або інших джерел (наприклад з мережі Інтернет або інших електронних засобів масової інформації), систематизацію та аналіз цього матеріалу.

  Перш ніж розпочинати писати курсову, бакалаврську, дипломну роботу, студент має оз­найомитися з основними вимогами до її виконання:

  Актуальність теми. Актуальність у перекладі з латинської означає важливість, практичну значущість розглядуваної проблеми. Курсо­ва, бакалаврська, дипломна робота може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам розвитку лінгвістики.

  Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент має розкрити тему роботи на сучасному рівні розвитку лінгвістики, використовуючи такі підходи й наукові знання, що пояснюють різні явища і події у мовній практиці з позицій сьогодення. Крім того, студент має достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми самостійної наукової роботи, включити тільки об'єктивні факти і ре­альні практичні приклади.

  Дослідницький характер. У самостійній науковій роботі студента мають міститись еле­менти дослідження:

  - вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних ав­торів;

  - систематизація та аналіз різних думок і підходів, формування власної точки зору на проблему, що розглядається;

  - порівняння теоретичних поглядів учених і практичної мовленнєвої діяль­ності. Курсова, бакалаврська, дипломна робота як самостійне навчально-наукове досліджен­ня має виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його здатність застосовувати отримані знання під час вирі­шення конкретних проблем, його схильність до аналізу та само­стійного узагальнення матеріалу з теми дослідження.

  Студенту надається право вибирати тему курсової, бакалаврської та дипломної робіт з числа визначених кафедрою германської філології або запропонувати свою тему з обґрунтуванням її розробки. Керівництво курсовими, бакалаврськими та дипломними роботами здійснюється, як правило, кваліфікованими викладачами. Організація і контроль за процесом підготовки й захисту курсових та дипломних робіт покла­даються на завідуючих кафедрами.

  Тематика курсових, бакалаврських та дипломних робіт щорічно коригується з урахуванням набутого на кафедрах досвіду, побажань спеціалістів, які беруть участь у рецензуванні робіт, і рекомендацій Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

  Текст курсової, бакалаврської, дипломної роботи можна використати для на­ступного написання та оформлення доповіді, реферату, статті.

  Характеристика роботи

  Курсова

  Кількість сторінок: 51

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.