План

1. Поняття тесту. Педагогічний тест і його структура.

2. Класифікація педагогічних тестів.

3. Переваги та недоліки комп’ютерного тестування

4. Види питань тестів. Запитання відкритої форми.

5. Види питань тестів. Запитання закритої форми

6. Методика підготовки тестових завдань.

7. Вимоги до формулювання запитання тесту та варіантів відповіді.

8. Критерії якості тестів.

9. Програмно-інструментальні засоби тестування.

1. Поняття тесту. Педагогічний тест і його структура.

Педагогічний тест - це система взаємопов'язаних завдань певної форми, розташованих по зростанню складності, яка дає можливість виміряти рівень підготовки випробовуваних і оцінити структуру цієї підготовки. Відповідно, тестування (від англ. Test - досвід, проба) – метод діагностики рівня підготовки випробовуваних і спосіб оцінки структури підготовки, в якому використовуються стандартні питання і завдання, що мають певну шкалу значень. Тест визначається як короткочасне, технічне випробування, що проводиться в рівних для всіх випробовуваних умовах, що мають вид завдання, вирішення якого піддається кількісному обліку і служить показником ступеня розвитку до даного моменту відомої функції у даного випробовуваного. Виходячи з цих визначень, тесту приписуються властивості вимірювального інструмента, тому набори тестів стали називати контрольно-вимірювальними матеріалами. Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє виділити наступну приблизну структуру тесту: 1) деяку сукупність завдань, які в залежності від відповідей піддослідних можуть перетворюватися в істинні або хибні висловлювання.; 2) правила роботи з тестом для випробовуваного; 3) інструкцію експериментаторові;4) теоретичний опис властивостей, вимірюваних тестом; 5) шкалу вимірювання властивостей; 6) метод виведення оцінки.


2. Класифікація педагогічних тестів.

За період свого існування тести зазнали помітну еволюцію, і сьогодні тестування є цілою галуззю. Тести використовуються у ряді областей науково-практичної діяльності людини. Істотну роль вони відіграють і в системі освіти. Тому ми маємо розглянути їх різні класифікації, вивчити характерні особливості. Нині розрізняються різновиди тестів за наступними ознаками: – За структурою: а) аналоги бланкових тестів; б) власне комп'ютерні тести (КТ). – За кількістю випробовуваних: а) КТ індивідуального тестування; б) КТ групового тестування (комп'ютери об'єднані в локальну мережу, на всі комп'ютери йде подача матеріалу тесту, на сервері локальної мережі проводиться обробка і створення бази даних). Серед педагогічних тестів використовуються:

- Діагностичні (або тести загальних здібностей, розумових здібностей, спеціальних здібностей) - Тести здібностей призначені для того, щоб отримати відомості про розвиток деяких індивідуально-психологічних властивостей і особливостей особистості. Вони в цілому не характеризують її загальний інтелектуальний розвиток. - Тести оцінки якості особистості - ці тести призначені для виявлення і оцінювання особливостей ментальних здібностей або інтелекту. Їх поділяють на тести дії (цільові особистісні тести) і ситуаційні тести, за якими оцінюють прийняття рішення досліджуваним в експериментальній (специфічній) ситуації. - Дидактичні тести - тестів досягнень (дидактичних тестів, тестів успішності) отримують інформацію про рівень засвоєння деякого навчального матеріалу; Тести досягнень і тести здібностей мають в своїй основі аналіз результатів діяльності. Відмінність між ними полягає лише в якості показників, на основі яких розглядаються дані результати: у першому випадку –– це показники рівня засвоєння, виконання, вирішення і т.д., у другому — ті ж показники, але вже як ознаки розвитку особистості. - Тести за змістом і структурою. - Тести за цільовою спрямованістю. - Тести з завданням тестування. - Тести за засобами представлення. - Навчальні тести - використовуються на всіх етапах роботи над матеріалом і покликані відстежити рівень оволодіння матеріалом, закріпити або повторити його. Їх головна мета – виявити прогалини в знаннях, уміннях, навичках школярів, спрямувати їх на усунення недоліків у підготовці. З огляду на це перевіряти такі тести можуть самі учні. За цілями використання в системі освіти розрізняють: - Визначають тести: вхідні і попередні; - Формують тести: навчальні, тематичні, поточні; - Діагностичні тести: коригувальні та проміжні; - Підсумовують тести: підсумкові та атестаційні.

3) тести третього рівня включають нетипові завдання. При досягненні третього рівня засвоєння матеріалу учень здатний самостійно відтворювати і перетворювати засвоєну інформацію для обговорення відомих фактів, продукування нової інформації, застосування її в нетипових, реальних ситуаціях.

За характером розумової діяльності розрізняють: 

1) тести I рівня, які призначені для перевірки умінь школярів виконувати діяльність з підказкою. 

2) тести II рівня, які призначені для виявлення умінь школярів самостійно по пам'яті відтворювати і застосовувати раніше засвоєну діяльність в алгоритмічної формі. 

3) тести III рівня, призначені для виявлення готовності школярів до продуктивних дій евристичного типу. 

4) тести IV рівня, призначені для виявлення творчих умінь школярів, їх дослідних можливостей щодо отримання нової інформації. 

Це тести-проблеми (Завдання, алгоритми), рішення яких невідомо.


3. Переваги та недоліки комп’ютерного тестування

Порівняно з традиційними формами контролю комп’ютерне тестування має ряд переваг: 

швидке одержання результатів і звільнення вчителя від трудомісткої роботи з обробки результатів тестування; 

індивідуалізація процесу навчання (автономність); 

певний психологічний комфорт учнів під час тестування; 

оперативність; 

підвищення об’єктивності оцінювання знань, і, як наслідок, позитивний стимулюючий вплив на пізнавальну діяльність учня; 

конфіденційність при анонімному тестуванні; 

тестування на комп’ютері більш цікаве у порівнянні з традиційними формами опитування, що створює позитивну мотивацію в учнів; 

виключення негативного впливу на результати тестування таких факторів як настрій, рівень кваліфікації й інші характеристики конкретного вчителя; 

можливість застосування технічних засобів; 

універсальність, охоплення всіх стадій процесу навчання; 

контроль великого обсягу матеріалу; 

зменшення порівняно з традиційним опитуванням затрати часу на 50 відсотків. 

До недоліків комп’ютерного тестування можна віднести: 

складність розробки науково обґрунтованого змісту тестів; 

можливість відгадування учнями правильних відповідей, а, отже, ймовірність помилкової оцінки; 

відсутність безпосереднього діалогу між вчителем і учнем і, як наслідок, можливості пояснення помилки.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Інформаційні технології в освіті 5

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.