Використання інноваційних технологій під час занять з образотворчого мистецтва в старшій дошкільній групі

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 104

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 7

1.1. Формування інноваційного простору дошкільної освіти 7

1.2. Образотворче мистецтво та його вплив на розвиток творчості дошкільників 21

1.3. Використання інноваційних технологій для активізації дитячої творчості в процесі образотворчої діяльності 30

Висновки до першого розділу 45

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СТАРШІЙ ДОШКІЛЬНІЙ ГРУПІ 46

2.1 Діагностика рівня розвитку творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку 46

2.2. Методика розвитку творчості дітей засобами інноваційних технології на заняттях образотворчого мистецтва 53

2.3. Аналіз результатів дослідження 84

Висновки до другого розділу 87

ВИСНОВКИ 88

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 92

ВСТУП

Актуальність дослідження. Становлення творчо активної особистості — важливе завдання сьогодення. Вона повинна вносити прогресивні зміни до суспільного життя, вміти здійснювати вибір, визначати та вирішувати проблеми, бути винахідливою, мати творчу уяву.

Зображувальна діяльність відіграє велике значення для всебічного розвитку особистості. У процесі створення зображення в дитини формується спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак, творчі здібності. Під час зображувальної діяльності дитина має можливість доступними засобами виразити свій емоційний стан, своє ставлення до навколишнього світу, вчиться самостійно створювати прекрасне, помічати його в повсякденному житті, у творах мистецтва.

У Базовому компоненті дошкільної освіти у розділі «Культура» зазначається, що дитина повинна прагнути відійти від шаблону, виявляти вигадку та фантазію, винахідливість, експериментувати, вдосконалювати. При цьому вона має вміти передавати свої думки, почуття, стан, настрій, фантазії через образотворчу діяльність.

Пріоритетними напрямами роботи ДНЗ щодо розвиткутворчих здібностей дитини є оновлення змісту навчально-виховного процесу, що виявляється у створенні належних умов забезпечення розвивального середовища, своєчасному розкритті природних задатків, нахилів і здібностей дитини, інтеграції родинного та суспільного виховання, формуванні готовності вихователя до інноваційної діяльності.І ось тут постає завдання перед вихователями: як розвинути, зацікавити малюка, навчити його через різні види зоб­ражувальної діяльності відтворювати навколишній світ.

Так з’явилися малюнки, створені шляхом поєднання фарб різних кольорів (плямографія), малювання паль­чиками, кулачками, долонями (птахи, квіти, сліди, до­щик), весела «клякса-малякса» розвиває у дітей фан­тазію, приносить дітям радість, пробуджує їхню уяву.

Важливо навчити дитину бачити, відчувати цей світ, сприймати його як диво.Малю­вання — це своєрідна мова, за допомогою якої дити­на передає свої сприйняття, свої думки про навко­лишній предметний світ. Образотворча діяльність дітей — це не тільки задоволення їхньої потреби в зображенні світу, а й спосіб пізнання дійсності. Адже притаманні їм своєрідність мислення й фантазія, без­посередність поєднуються з багатьма елементами життєвої правди.

Вирішення цих актуальних проблем можливо тільки на базі широкого впровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток дитини. Одними з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. Цю проблему досліджували Б. Бадмаєв, В. Гузєєв, О. Маркова, Д. Махотін, Л. Куликова та ін.

Основним завданням виховання дошкільників є гармонійний розвиток особистості дитини, тому спілкування з творами образотворчого мистецтва відіграє важливу роль у становленні особистості.

Образотворча діяльність дітей базується на пізнанні якостей і властивостей довкілля, робить її найбільш сприятливою для організації сенсорного виховання дитини (В. Аванесова, Є. Ігнатьєв, В. Інжестойкова, Т. Комарова, Є. Корзакова, В. Мухіна, М. Поддьяков, Н. Сакуліна, О. Трусова, О. Усова, Є. Фльоріна). До засобів образотворчого мистецтва, що можуть бути використані в дошкільному навчальному закладі належать такі види образотворчої діяльності дошкільників, як: малювання, ліплення, аплікація, конструювання, а також розглядання витворів мистецтва, ілюстрацій, фотозображень тощо.

Проблемою ознайомлення дошкільників з творами мистецтва займалися багато психологів і педагогів. Проблему сприйняття й навчання вивчав Л.Венгер, проблему уяви й творчості в дитячому віці - Л.Виготський; систему естетичного виховання в дитячому садку розробила Н.Ветлугіна, методику художнього виховання дітей - В.Котляр; проблемі естетичного виховання дітей 5-6 років присвячено праці Н. Зубаревої.

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови використання інноваційних технологій під час занять образотворчого мистецтва для художньо-творчого виховання і розвитку старших дошкільників.

Завдання дослідження:

- вивчити стан проблеми в теорії і практиці дошкільної освіти;

- визначити роль інноваційних технологій для розвитку творчості дітей дошкільного віку під час образотворчої діяльності;

- теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити засоби художньо-творчого виховання і розвитку дошкільників;

- визначити ефективність розробленої та апробованої методики дослідження;

- розробити методичні рекомендації.

Об’єкт дослідження – процес формування художньо-естетичного смаку в дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження – педагогічні умови використання інноваційних технологій дошкільної освіти в галузі образотворчого мистецтва.

Гіпотеза дослідження: розвиток творчих здібностей у старших дошкільників у процесі образотворчої діяльності буде ефективним за таких умов: урахування вікових та індивідуальних особливостей дітей; створення належного середовища та наявності цілеспрямованого психолого-педагогічного впливу з боку вихователя; використання інтегрованих занять та інноваційних технологій.

Для вирішення зазначених завдань і перевірки гіпотези використано відповідні методи дослідження: теоретичні – аналіз наукових джерел з проблеми дослідження, нормативних і програмних документів, методи порівняння, систематизації, класифікації й узагальнення здобутих теоретичних даних; емпіричні – діагностичні (анкетування, бесіда, вивчення та аналіз продуктів дитячої образотворчої діяльності); педагогічний експеримент; методи математичної статистики для кількісного та якісного аналізу емпіричних даних.

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилась у ДНЗ №747 «Берізка»м. Київ. Робота проводилась з дітьми старшої групи №9 «Сонечко» у кількості 27 чоловік, яка була визначена як експериментальна, та дітьми старшої групи №8 «Ромашка» у кількості 25 чоловік – контрольна група.

Теоретичне значення дослідження: уточнено зміст понять «інновації», «інноваційні технології дошкільної освіти»; визначено роль інноваційних технологій для розвитку творчості дітей дошкільного віку під час образотворчої діяльності; обґрунтовано організаційно-педагогічні умови розвитку творчих здібностей засобами образотворчої діяльності; створено модель використання інноваційних технологій для активізації дитячої творчості у процесі образотворчої діяльності.

Практичне значення дослідження: узагальнено педагогічний досвід формування творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами образотворчої діяльності; у процесі діагностики виявлені проблеми в організації процесу розвитку творчих здібностей; досліджено рівень сформованості здібностей старших дошкільників; розроблено авторську програму яка може бути використана студентами-практикантами, вихователями ДНЗ, організаторами образотворчої діяльності; надані методичні рекомендації батькам, щодо розвитку творчих здібностей у їхньої дитини.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 104 сторінки.

Закрити

Використання інноваційних технологій під час занять з образотворчого мистецтва в старшій дошкільній групі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.