Зміст

Вступ

Інженерні вишукування

Інженерно-геодезичні вишукування

Склад інженерно-геодезичних вишукувань

Інженерно-геологічні вишукування

Технічні вимоги до результатів інженерно-геологічних вишукувань

Інженерно-гідрометеорологічні вишукування

Вишукування для раціонального використання та охорони навколишнього середовища

Спеціалізовані вишукування

Висновки

Список використаної літератури     

Інженерно-гідрометеорологічні вишукування

Інженерно-гідрометеорологічні вишукування здійснюють з метою комплексного вив­чення природних умов навколишньої території та локальних умов проектованого об'єкта, визначення розрахункових кліматичних і гідрологічних характеристик у обсягах, необхідних для вибору майданчика будівництва та прийняття проектних рішень. При визначенні складу цих видів вишукувань необхідно враховувати регіональний характер поширення небезпеч­них явищ і процесів.

До складу інженерно-гідрометеорологічних вишукувань входять:

-інженерно-метеорологічні вишукування, які виконують для визначення метеорологічного режиму та кліматичних характеристик території, мікрокліматичних особливостей майданчика об'єкта будівництва, наявності та ступеня впливу небезпечних метеорологічних явищ і процесів;

-інженерно-гідрологічні вишукування, які виконують для визначення гідрологічного режиму території суходолу, прилеглого до майданчика будівництва, режиму водних об'єктів, у зоні впливу яких перебуває майданчик, визначення розрахункових гідрологічних характеристик, ступеня впливу небезпечних гідрологічних явищ і процесів;

-морські інженерно-гідрологічні вишукування, які виконують для визначення водного режиму акваторій морів, великих озер і водоймищ, у зоні впливу яких перебуває майданчик будівництва, визначення розрахункових характеристик, ступеня впливу небезпечних явищ і процесів, пов'язаних із цими акваторіями.

Інженерно-гідрометеорологічні вишукування виконують у комплексі з іншими видами вишукувань (або передують їм), для:

-вибору місця майданчика будівництва;

-розроблення генеральних планів населених пунктів;

-прийняття проектних рішень та проектування об'єкта;

-забезпечення вихідними даними при розробленні матеріалів оцінки впливу об'єкта будівництва на навколишнє середовище (ОВНС).

До складу інженерно-гідрометеорологічних вишукувань входять такі види робіт:

-збір, аналіз і узагальнення матеріалів систематичних (режимних) спостережень і вишукувальних робіт минулих років;

-рекогносцирувальне обстеження району інженерних вишукувань;

-спостереження за характеристиками метеорологічного та гідрологічного режимів;

-вивчення небезпечних явищ і процесів;

-камеральне оброблення матеріалів вишукувань;

-визначення розрахункових метеорологічних, кліматичних і гідрологічних характеристик;

-прогноз зміни розрахункових характеристик і можливої активізації небезпечних явищ під впливом планованої діяльності;

-визначення розрахункового ризику впливу небезпечних явищ і процесів;

-складання звіту.

Інженерно-метеорологічні вишукування містять:

-визначення кліматичних характеристик території (екстремальні та середні значення температури й вологості повітря, дати переходу середньої добової температури повітря через задані значення, тривалість періодів з температурою повітря вище й нижче заданих значень, кількість та інтенсивність атмосферних опадів, добовий максимум і максимальні інтенсивності опадів, найбільша висота снігового покриву і глибина промерзання ґрунту, розподіл швидкостей, напрямків вітру та швидкості вітру на рівні земної поверхні й на висотах, максимальна товщина стінки ожеледі, тривалість теплого і холодного періодів, дати появи, встановлення, руйнування та сходження снігового покриву, атмосферні явища тощо);

-оцінювання ймовірності проявів на цій території небезпечних метеорологічних явищ і процесів (морози, посухи, зливи, снігопади, сильні вітри, смерчі, грози, пилові бурі, вітрова ерозія та переніс тощо), прогнозування небезпечних явищ і оцінювання очікуваних для об'єкта ризиків;

-оцінювання на майданчику проектованого об'єкта: мікрокліматичних умов, випарів у атмосферу, особливостей розсіювання шкідливих домішок і забруднення атмосферно­го повітря тощо.

Результати інженерно-метеорологічних вишукувань повинні характеризувати весь період спостережень на відповідних метеостанціях, доповнювати або заміняти відсутність метеоспостережень.

Матеріали спостережень повинні бути репрезентативними для довколишньої до об'єкта території, з урахуванням географічної зональності. Крім того, обов'язковим є виявлення мікрокліматичних особливостей місцевості безпосередньо на майданчику об'єкта - з ураху­ванням впливу рельєфу, водойм, міської забудови, промислових підприємств тощо.

Вишукування для раціонального використання та охорони навколишнього середовища

Вишукування для раціонального використання і охорони навколишнього середовища виконують у складі комплексних інженерних вишукувань для будівництва (або окремо) з метою:

-оцінки сучасного стану основних компонентів навколишнього середовища (літосфери, гідросфери, атмосфери, біосфери) для подальшого врахування у проекті;

-розроблення матеріалів оцінки впливів об'єктів і господарської діяльності на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації для нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення або ліквідації об'єктів відповідно до ДБН А.2.2-1;

-прогнозування можливих змін при збереженні існуючих тенденцій і при планованих впливах;

-виявлення геопатогенних зон;

-розроблення рекомендацій з регулювання впливів, інженерної підготовки освоюваної (освоєної) території та особливостей конструкцій будинків і споруд, а також рекомендацій зі створення сприятливих екологічних умов;

-розроблення заходів щодо охорони навколишнього середовища.

Склад вишукувальних робіт встановлюють залежно від:

-цільового призначення робіт;

-ступеня вивченості території (у т.ч. і давність інформації);

-наявності, характеру та ступеня змін у стані природних компонентів, ступеня деградації компонентів навколишнього середовища.

Методи вишукувальних робіт по кожному компоненту регулюються відповідними нормативними документами.

У складних екологічних умовах до виконання робіт потрібно залучати спеціалізовані організації або використовувати інформацію з їх фондів, а аналіз інформації має здійснювати вишукувальна організація відповідно до цільового призначення робіт.

Оцінювання стану компонентів навколишнього середовища проводять за такими критеріями:

-ступінь відхилення від природних (фонових) або встановлених нормативних значень;

-характер і ступінь небезпеки для будівель, господарської та життєвої діяльності людини;

-наявність ефективних методів відновлення компонентів природного середовища або захисту від їх шкідливого впливу.

Під час реконструкції, технічного переоснащення або ліквідації об'єктів вишукування повинні забезпечити покомпонентну і комплексну оцінку можливих наслідків.

Залежно від цільового призначення вишукування для раціонального використання і охорони навколишнього середовища повинні містити вихідні дані та рекомендації щодо освоєння, меліорації, реабілітації, рекультивації території, захисту від несприятливих про-­ цесів, розміщення шкідливих виробництв, відходів тощо.

Склад звіту визначається цільовим призначенням робіт, технічним завданням замовника і програмою виконання робіт.

Спеціалізовані вишукування

Спеціалізовані вишукування (умовно вишукувальні роботи) виконують з метою забезпечення органів управління, юридичних і фізичних осіб продукцією, що може бути отримана за допомогою технічного та інтелектуального потенціалу вишукувальних організацій.

До спеціалізованих вишукувань відносять:

-моніторинг навколишнього середовища в межах населених пунктів (об'єктів);

-контроль стану об'єкта (інжиніринг);

-інвентаризацію земель і кадастрові роботи;

-геодезичне забезпечення в процесі будівництва;

-пошук і розвідку підземних вод;

-проектування та буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин для питного й технічного водопостачання;

-розвідування ґрунтових будівельних матеріалів;

-обстеження ділянок для розроблення проектів локальної реконструкції ландшафтів;

-бурові та гірничопрохідницькі роботи у процесі будівництва й реконструкції;

-дослідження забруднення ґрунтів і підземних вод;

-роботи з санації територій, забруднених нафтопродуктами та іншими хімічними речовинами;

-створення штучних геотехнічних масивів (основ);

-випробування натурних паль.

Перелік спеціалізованих вишукувальних робіт є підставою для одержання відповідних дозволів у органах державного управління, контролю тощо.

Технічне завдання на спеціалізовані вишукування складають у довільній формі з обов'язковим зазначенням конкретної цілі робіт і вимог до кінцевих результатів.

Програма виконання спеціалізованих вишукувань повинна містити дані про цілі, обсяги, методи виконання робіт і вимоги до результатів цих робіт.

Звіт про виконані роботи складають за формою, обумовленою в технічному завданні або в договорі на виконання робіт.

Види спеціалізованих робіт, регламентованих відповідними нормативними документами, потрібно виконувати згідно з такими документами.

Висновки

Інженерні вишукування для будівництвавстановлюють основні положення і вимоги до проведення інженерних вишукувань для будівництва на території України (нового будівництва, реконструкції існуючих будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічного переоснащення діючих підприємств), ліквідації будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, а також для розроблення оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) усіх видів планованого будівництва, техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів, генеральних планів розвитку територій, складання земельних кадастрів, інженерного захисту територій, а також перелік спеціалізованих вишукувань (або умовно вишукувальних робіт).


Список використаної літератури

1.ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

2.Губіна М. В.Міський моніторінг та основи проектної справи Конспект лекцій. – Х.:, ХНАМГ, 2009 , С. 88.

3.Барановська Н.И., Котів А.А. Основи проектної справи у будівництві. – М., 2005.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 22

Безкоштовна робота

Закрити

Інженерні вишукування для будівництва

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.