План 

Вступ

1. Характеристика інтегрованих підходів до управління

2. Обґрунтування необхідності інтегрованого підходу до управління підприємством в його організаційному розвитку

Висновки

Література

Вступ

Оскільки, зміни в тій або іншій формі стають практично постійним процесом на будь-якому підприємстві, процеси управління цими змінами привертають все більшу увагу як науковців, так і керівників-практиків. Стратегічні рішення, пов’язані з серйозною перебудовою організації бізнесу, почали прийматись вже не раз на п’ять років, а, майже, щорічно - іноді, навіть, і частіше. При цьому, розвиток інформаційних технологій призвів до того, що загальною тенденцією стало застосування засобів автоматизованого проектування не тільки для розробки технічних та програмних систем, але і для підвищення якості управління організаційними змінами.

Криза української економіки - це, перш за все, криза управління, проблема недосконалого менеджменту. Особливо це стосується вітчизняних промислових підприємств. Причини їх проблем полягають у невідповідності якості управління вимогам сучасного ринкового середовища. Зміні такої ситуації заважають деякі і хибні підходи управлінського персоналу вищого рівня до шляхів організаційного розвитку:

1) керівництво багатьох приватизованих промислових підприємств вважає, що вони можуть продовжувати ефективно розвиватись без радикальних змін системи управління;

2) навіть розвинуті компанії, орієнтовані на ведення бізнесу в умовах чесної конкурентної боротьби, переважно зосереджені тільки на вдосконаленні менеджменту ресурсів, а менеджмент організації, як правило, незаслужено забутий.

Внаслідок цього здійснюються безуспішні спроби досягнення ефективного менеджменту шляхом впровадження іноземних інформаційних систем управління ресурсами підприємства (ERP) без одночасної радикальної перебудови всієї системи управління. Тому, найбільш актуальною стала задача формування точного уявлення організації діяльності, яке необхідне для проведення змін.

Дослідження проблем управління організаційним розвитком (оргструктури управління) висвітлювались в публікаціях П.Друкера, А.Цвиркун, Н.Сидорова, Ю.Мироненко, В. Верхоглазенко та ін.; питанням інтегрованого логістичного підходу в управлінні присвячені роботи наступних науковців Джеймс С. Джонсон, Д.Р. Сток, Б.А. Анікін, В.І. Сергеєв, С.В. Саркисов, В.Є. Крикавський, О.М. Тридід, М.А. Окландер та ін. Невирішеним питанням залишається вибір підходів до управління підприємствами з урахуванням змін, що відбуваються при формуванні нової глобальної економіки.

Мета роботи полягає в обґрунтуванні необхідності організаційних змін у формі інтегрованого підходу до управління підприємством для забезпечення його ефективного розвитку.


1. Характеристика інтегрованих підходів до управління

Принципи нової управлінської парадигми повинні складати основу вдосконалення управління організаціями. В умовах оперативного управління ці принципи дозволяють зрозуміти характер організаційно-управлінських механізмів підпорядкування виробництва споживанню, задоволенню ринкового попиту. Особливо важливі вони для розуміння концепції стратегічного управління, що будується на системному і ситуаційному підходах.

Принципи системності розглядають сучасну організацію, у першу чергу, як соціально-економічну систему, яка має специфічні, властиві тільки їй особливості:

- цілісність, коли всі елементи і частини системи служать досягненню загальних цілей, що стоять перед організацією в цілому. Це не виключає можливості виникнення неантагоністичних протиріч між її окремими елементами (підрозділами);

- складність, що виявляється у великій кількості зворотних зв´язків, у тому числі й у процесі стратегічного планування та управління;

- велика інерційність дозволяє з високою ступінню вірогідності пророкувати розвиток організації в майбутньому;

- висока ступінь надійності функціонування, що визначається взаємозамінністю компонентів і способів життєдіяльності організації, можливістю використання альтернативних технологій, енергоносіїв, матеріалів, способів організації виробництва і управління;

- рівнобіжний розгляд натуральних і вартісних аспектів функціонування системи. Це дозволяє постійно порівнювати й оцінювати ефективність діяльності організації, системи управління і реалізації її стратегії.

Сутність функціонального підходу до менеджменту полягає в тому, що потреба розглядається як сукупність функцій, які потрібно виконати для задоволення потреби. Після встановлення функцій створюються кілька альтернативних об´єктів для їх виконання і вибирається той з них, що вимагає мінімум сукупних витрат за життєвий цикл об´єкта на одиницю його корисного ефекту.

У даний час до управління застосовується, в основному, предметний підхід, за якого удосконалюється існуючий об´єкт. Наприклад, технічна система удосконалюється шляхом доробки існуючої системи за результатами маркетингових досліджень, аналізу науково-технічного прогресу в даній області, зауважень і пропозицій споживачів. Тому на практиці перед конструкторами ставиться завдання досягти за найважливішими показниками якості об´єкта світового рівня. У чому недоліки такого підходу? По-перше, самі конструктори не зацікавлені в проведенні широкого і глибокого аналізу світового ринку, у встановленні для себе важких завдань. Світовий рівень потреб до моменту впровадження об´єкта в споживача об´єктивно можуть спрогнозувати не конструктори, а маркетологи. По-друге, припустимо, конструктори дуже постаралися і знайшли кращий світовий зразок. Однак цей зразок проектувався вчора і несе в собі технічні ідеї вчорашнього дня. Технічний прогрес не стоїть на місці. Оскільки ще потрібен час на розробку, освоєння і виробництво нового зразка і за цей період світові досягнення в даній галузі підуть далеко вперед. Застосовуючи предметний підхід інвестори і менеджери завжди будуть тільки доганяти вчорашній день і ніколи не вийдуть на світовий рівень.

Застосовуючи предметний підхід до розвитку соціально-економічних систем, менеджери йдуть шляхом удосконалення існуючих систем. І на практиці менеджери часто зіштовхуються з проблемою пошуку роботи для існуючих колективів чи працівників. Застосовуючи функціональний підхід, йдуть від зворотного, від потреб.

Застосовуючи функціональний підхід, абстрагуються від об´єктів, що виконують подібні функції, начебто вони не існують, чи від майбутніх потреб. Цей підхід повинен застосовуватися в сукупності з відтворювальним підходом, тому що для задоволення потреб потрібно створити фізичний або якийсь інший об´єкт.

Функціональний підхід, разом з іншими підходами, дозволяє ведучим фірмам світу бути завжди попереду.

Функціональний підхід реалізується в методах функціонально-вартісного аналізу (ФВА).

Функціонально-вартісний аналіз - метод системного дослідження об´єктів (виробів, процесів, структур тощо), спрямований на оптимізацію співвідношення між корисним ефектом і сукупними витратами ресурсів за життєвий цикл об´єкта, який застосовується за призначенням.

Процесний підхід був вперше запропонований прихильниками школи адміністративного управління, які намагалися визначити функції менеджменту. Проте вони розглядали ці функції як незалежні одна від одної. На противагу цьому процесний підхід розглядає функції управління як взаємопов´язані.

Управління розглядається як процес, так як робота по досягненню цілей за допомогою інших - це серія безперервних взаємопов´язаних дій. Ці дії, кожна з яких також є процесом, називають управлінськими функціями. Сума всіх функцій являє собою процес управління.

Процесний підхід до управління відображає прагнення теоретиків і практиків менеджменту інтегрувати всі види діяльності за рішенням управлінських проблем у єдиний ланцюжок, розірваний у результаті «надмірного захоплення» функціональним підходом, за якого кожна з функцій розглядається поза зв´язком з іншими. При цьому увага фокусується на взаємозв´язку окремих дій, кожна з яких, у свою чергу, є процесом. Таким чином, управління - це управлінські функції, що динамічно змінюються в просторі й часі, які зв´язані між собою. Метою їх є вирішення проблем і задач організації.

Новий підхід у дослідженнях і в системі підготовки управлінських кадрів втілився в перенесенні акценту на вивчення дійсних умов, конкретної ситуації, у якій знаходиться та чи інша фірма, і розробку на цій основі специфічної, унікальної, якщо це необхідно, організаційної структури, що відповідає конкретним умовам і вимогам. Ситуаційний підхід до менеджменту показаний на рисунку 1.

Рис. 1. Ситуаційний підхід до менеджменту

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 23

Безкоштовна робота

Закрити

Характеристика інтегрованих підходів до управління

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.