Фінансовий менеджмент його сутність, мета і основні завдання. Стратегія, тактика і політика фінансового менеджменту

План

1. Сутність фінансового менеджменту

2. Мета й основні завдання фінансового менеджменту

3. Стратегія, тактика і політика фінансового менеджменту

Список використаної літератури

1. Сутність фінансового менеджменту

Незважаючи на майже сторічну історію існування фінансового менеджменту, чіткого визначення поняття "фінансовий менеджмент" досі не існує, у зв’язку з різноманітними теоріями та концепціями.

Відомо, що кожна економічна категорія має свій зміст, понятійне навантаження, займає саме їй відведене місце. І тому не буває більше чи менше важливих економічних категорій. Може змінюватись тільки їх роль у суспільному житті.

Поняття фінансового менеджменту поєднує в собі дві категорії "фінанси" та "менеджмент" і безпосередньо стосується господарюючого суб’єкта. Таким чином фінансовий менеджмент є невід’ємною складовою менеджменту та фінансів.

Поняття менеджменту і фінансів, незважаючи на чималу історію науки, сьогодні остаточно не з’ясовані. Не викликає сумніву французьке походження цього поняття як процесу управління та англо-американське походження цього терміну. Причому його застосовують, як правило, в тому випадку, коли йдеться про бізнес. Хоча воно означає певну функцію, сферу діяльності людей, науку.

Менеджмент може розглядатись з трьох сторін:

1) як система економічного управління;

2) як орган управління (апарат управління);

3) як форма підприємницької діяльності.

Менеджмент (англ. Management - управління) в загальному вигляді можна визначити як систему економічного управління виробництвом, яка включає сукупність принципів, методів, форм і прийомів управління.

В найбільш загальному аспекті термін "менеджмент" означає управління, керівництво, завідування тощо. Тому можна сказати, що менеджмент представляє собою цілеспрямований вплив на діяльність всіх працівників організації для успішного досягнення встановлених цілей завдяки продуктивного використання наявних ресурсів.

За своїм економічним змістом "фінанси" - це складова економічних явищ і процесів, економічної системи в цілому. У теорії фінансів не існує єдиної думки щодо визначення фінансів.

Так, більшість економістів радянського періоду звужено трактують фінанси, відводячи їм роль розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту в процесі відтворення. Це, на їх погляд, зумовлено тим, що у теоретичному плані на стадії будівництва комуністичного суспільства сфера дії фінансів має звужуватися разом із звуженням товарно-грошових відносин, які мають поступово відмирати. А визнання дії закону вартості та інших економічних законів з’являлось поступово. Таке визнання мало місце лише в другій половині двадцятого століття.

В економічній теорії та теорії фінансів сьогодні переважає трактування фінансів як системи економічних, грошових, виробничих відносин. Згідно з цими теоретичними положеннями спочатку існують економічні, грошові відносини, потім на них накладається категорія фінансів, з чого і виводиться її економічна суть. Але пізнання економічних відносин без їх кількісного вимірювання за допомогою грошового вимірника неможливе. В цьому зв’язку неможливо визначити межу фінансів в економічній системі.

Зарубіжна фінансова наука трактує фінанси досить широко, не обмежуючись конкретними чіткими рамками економічних відносин: де існують товар і гроші, там є фінанси. У наукових дослідженнях зарубіжних авторів фінанси виступають як категорія економічного життя, що є невід’ємною частиною ринкової економіки.

В Україні фінанси розглядають як економічну категорію у системі грошових відносин, що відображають створення, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів (на макрорівні — валового внутрішнього продукту й національного доходу, на мікрорівні — виручки й прибутку) для задоволення суспільних інтересів і потреб.

У дослідженні суті фінансів панують дві концепції: розподільча і відтворювальна.

Розподільча концепція обмежує сферу дії фінансів розподільчою стадією відтворення, в той час як фінанси опосередковують рух валового внутрішнього продукту на всіх стадіях відтворювального циклу. Крім того, в розподільчих відносинах беруть участь різні економічні категорії.

Найбільш обґрунтованою є друга концепція, вона за своїм змістом поглинає першу (розподіл є однією із сторін відтворення). Відтворювальна концепція поєднує розподільчі та виробничі відносини, досліджує фінанси у тісному зв’язку з кругооборотом виробничих фондів, процесами створення і розподілу новоствореної вартості. Але слід підкреслити, що роль фінансів на кожній стадії відтворювального процесу має свої відмінні риси, виявляється по-різному.

Рух вартості валового внутрішнього продукту в чинній практиці характеризується двома сторонами:

1) цільове відокремлення коштів у фондах фінансових ресурсів, яке спрямоване на відтворення ВВП;

2) цільове спрямування коштів до фондів фінансових ресурсів, яке здійснюється з метою підтримки збалансованості й пропорційності відтворювального процесу.

Єдиною суттєвою ознакою фінансів підприємств, яка відрізняє їх від інших економічних категорій, є формування і використання фондів фінансових ресурсів у процесі руху вартості товарів, робіт, послуг.

Отже, фінанси підприємств — це система економічних відносин, що функціонують у сфері товарно-грошового обігу, мають розподільчий характер, пов’язані з формуванням і використанням фондів фінансових ресурсів у процесі руху вартості валового внутрішнього продукту.

Виникнення фінансів підприємств у вітчизняній науці радянських часів пов’язане з появою та розвитком госпрозрахунку, коли вперше виникла необхідність вивчення і розуміння процесів руху грошових засобів. Хоча дослідження відособленого грошового обігу підприємств вважалося неприйнятним (Ф. Міньков, В. Дьяченко та інші вчені). Проте подальший розвиток госпрозрахунку призвів до посилення впливу прибутку на виробництво, на необхідність дослідження фінансового механізму. Саме в цей період А. Бірман, Д. Аллахвердян та інші вчені починають розглядати фінанси як важіль ефективного управління економікою в цілому і підприємством. Сучасні вітчизняні вчені, серед яких А. Поддєрьогін, М. Коробов, А. Шереметта інші, визначають фінанси підприємств як самостійну сферу фінансової системи держави, що охоплює широке коло грошових відносин, пов’язаних з формуванням і використанням капіталу, доходів, грошових фондів в процесі їх кругообороту і які виражені у вигляді різних грошових потоків.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 19

Безкоштовна робота

Закрити

Фінансовий менеджмент його сутність, мета і основні завдання. Стратегія, тактика і політика фінансового менеджменту

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.