Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

1. Поняття, зміст і завдання організації праці 5

2. Поділ праці і трудових процесів – основа функціонування виробництва 10

3. Робоче місце – первинна ланка структури підприємства 17

4. Трудовий процес і його раціоналізація 21

5. Регламентація умов праці 25

6. Соціально-економічна ефективність заходів з організації праці 35

Висновки 38

Список використаної літератури 40

Вступ

Актуальність теми дослідження. В умовах становлення та розвитку ринкових відносин, перебудови та удосконалення господарського механізму важливе значення має організація праці.

Організація праці базується на взаємозв’язку технології і людини в єдиному виробничому процесі, на забезпеченні найбільш ефективного використання матеріальних і трудових ресурсів, сприяє збереженню здоров’я працівників, розвитку та реалізації їхнього творчого потенціалу.

Одним із найсуттєвіших факторів ефективності є науково обґрунтована організація праці. В зв'язку з цим організація праці на підприємствах ось уже більше 100 років є предметом дослідження науки і практики. Теорії організації праці в своєму розвитку пройшли шлях від тейлоризму до сучасних концепцій "збагачення змісту праці", "гуманізації праці", "наукової організації праці" тощо. Разом з тим конкретне соціально-економічне завдання оптимізації організації праці є предметом щоденної практичної діяльності керівників і спеціалістів підприємств та організацій всіх форм власності та сфер діяльності.

У широкому розумінні під організацією праці розуміють „приведення трудової діяльності у певну систему, що характеризується внутрішньою упорядкованістю, погодженістю і спрямованістю взаємодії людей для реалізації спільної програми або мети”.

Організація праці на підприємстві - це система здійснення трудового процесу, що визначає порядок і умови поєднання та здійснення складових його часткових трудових процесів, взаємодії виконавців і їх груп із засобами праці й один з одним для досягнення поставленої предметної мети спільної діяльності та забезпечення заданого соціально-економічного ефекту.

Виходячи з викладеного вище, виділяють три основні компоненти мети організації праці (або три критерії її раціональності):

- предметний - забезпечення заданого об'єкта виробництва продукції (робіт, послуг) необхідної якості й у зазначений термін;

- економічний - досягнення предметної мети діяльності при високих показниках продуктивності праці й рентабельності;

- соціальний - вміщує в себе удосконалювання умов праці і якості трудового життя, розвиток і реалізацію трудового потенціалу працівників тощо.

Виходячи з сучасних умов господарюваннятема курсової роботи є актуальною і обґрунтованою.

Об’єктом дослідження курсової роботи є проблема управління трудовими ресурсами.

Предмет дослідження – організація праці на підприємстві.

Мета курсової роботи - розкрити теоретичні основи організації праці на підприємстві.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

- ознайомитися та опрацювати наукову та методичну літературу з поставленого питання;

- визначити сутність поняття, зміст і завдання організації праці;

- дослідити поділ праці і трудових процесів, як основи функціонування виробництва, а також робоче місце працівника;

- розглянути регламентацію умов праці;

- розкрити соціально-економічну ефективність заходів з організації праці.

Структура курсової роботи. Дана робота складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Організація праці на підприємстві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.