План

1. Фінансова діяльність підприємства як основний об’єкт управління в системі контролю

2. Аналіз фінансового стану підприємства

1. Фінансова діяльність підприємства як основний об’єкт управління в системі контролю.

Спільним для розглянутих видів зовнішнього контролю фінансових ресурсів є джерела інформації (первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, звітність), нормативно-правова база, яка регулює порядок ведення бухгалтерського обліку та те, що вони обґрунтовують висновки за результатами перевірки документально підтвердженими доказами. Але тематичні перевірки й ревізія фінансових ресурсів суттєво відрізняються від аудиту. Так, метою тематичних перевірок і ревізії є пошук зловживань щодо порядку формування й використання фінансових ресурсів, їх оподаткування. Такі перевірки не враховують фінансовий стан підприємства й перспективи його розвитку, не передбачають розробку пропозицій щодо покращення фінансових результатів.

Аудит, навпаки, є незалежною перевіркою, що передбачає надання висновків щодо правильності ведення бухгалтерського обліку й правдивості фінансової звітності, у т.ч. і про фінансові ресурси, а також неупереджених консультаційних послуг з метою ефективного управління підприємством.

Зовнішній контроль фінансових ресурсів підприємства повинен поєднувати три складові елементи: суб’єкт контролю, об’єкти контролю та контрольні дії.

Суб’єктами контролю є:

– державна податкова служба;

– державне казначейство;

– державна контрольно-ревізійна служба;

– міністерства та відомства;

– аудиторські фірми.

Об’єкти контролю – фінансові ресурси. Забезпеченням для

об’єктів контролю є:

– нормативно-правові акти щодо обліку фінансових ресурсів;

– планово-нормативна інформація щодо підприємства (бізнес - план, інформація бухгалтерського обліку, первинні та зведені документи, облікові регістри, фінансова, податкова та статистична звітність).

Контрольними діями є:

– організаційна стадія;

– дослідна стадія;

– підсумкова стадія;

– результати контролю.

У свою чергу, контрольні процедури нами поділено на три стадії: організаційну, дослідну й підсумкову.

Організаційна стадія контролю повинна передбачати:

– попереднє вивчення особливостей підприємницької діяльності;

– дослідження стану бухгалтерського обліку фінансових ресурсів;

– визначення методичних прийомів контролю.

На дослідній стадії контролю фінансових результатів повинні застосовуватися загальнонаукові, органолептичні, розрахунково-аналітичні та документальні прийоми контролю, що обрані на організаційній стадії та мають забезпечити достовірність і правильність відображення інформації в первинних документах, облікових регістрах та звітності.

Підсумкова стадія контролю повинна включати виявлення порушень первинного, поточного та підсумкового обліку фінансових ресурсів, отримання й оцінку пояснень винних осіб, групування та узагальнення виявлених недоліків у відповідному документі (аудиторському висновку чи акті перевірки).

Ефективність зовнішнього контролю фінансових ресурсів на підприємстві значним чином залежить від організації та здійснення на підприємствах процедур внутрішнього контролю.

Внутрішній контроль – це комплекс бухгалтерського й управлінського контролю, який допомагає забезпечити відповідність рішень, прийнятих в організації, реалізації їх на практиці.

Поняття «внутрішній контроль» у літературі економічного спрямування переважно трактується як контроль з боку адміністрації чи менеджерів відповідних рівнів. Дійсно, значна частина контрольних робіт є обов’язком саме центрів відповідальності. Крім того, тенденції розвитку внутрішнього контролю в міжнародній практиці свідчать про пріоритетність передачі значного обсягу певних контрольних процедур безпосередньо центрам відповідальності. Але, на нашу думку, внутрішній контроль не буде ефективним без залучення до нього також і безпосередніх виконавців робіт, що повинні здійснювати самоконтроль і самооцінку отриманих результатів.

Поділ внутрішнього контролю на бухгалтерський та управлінський ми вважаємо цілком обґрунтованим з позицій виділення центрів відповідальності. Бухгалтерський контроль як складова внутрішнього контролю фінансових результатів повинен включати методи, способи й процедури перевірки первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітності. Тоді як управлінський контроль повинен забезпечувати належне планування й управління фінансовими ресурсами.

Складність оцінки й планування динаміки фінансових ресурсів

передбачає використання сучасних прийомів контролю із застосуванням комп’ютерної техніки. В умовах автоматизації посилюється як бухгалтерська, так і управлінська орієнтація контролю, прискорюється та розширюється варіантність розрахунку фінансових ресурсів із метою прийняття управлінських рішень, підвищується ступінь захисту інформації на різних рівнях управління. Налагодження спеціального програмного забезпечення в умовах сьогодення дозволяє використовувати складні процедури планування й контролю фінансових ресурсів і у розрізі центрів відповідальності.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Контролінг 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.