Удосконалення фінансового менеджменту (на прикладі Кременецької міжрайонної державної податкової інспекції)

Зміст

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи удосконалення фінансового менеджменту

1.1. Суть і значення фінансового менеджменту

1.2. Характеристики якості фінансового менеджменту в установі

1.3 Організація фінансового менеджменту ї шляхи їх удосконалення

Розділ ІІ. Аналіз фінансового менеджменту у Кременецькій міжрайонній державній податковій інспекції

2.1 Загальна характеристика Кременецької міжрайонної державної податкової інспекції

2.2. Аналіз наявності майна і фінансових ресурсів

2.3. Аналіз матеріально-технічної бази установи

2.4. Оцінка кадрового забезпечення

2.5. Аналіз надходження і використання фінансових ресурсів

2.6. Оцінка організації управління фінансами

Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення організації інансового менеджменту у Кременецькій міжрайонній державній податковій інспекції

3.1. Покращення фінасового забезпечення завдяки здійсненню орендних операцій

3.2. Впровадження платних семінарів з питань податкового законодавства для бухгалтерів та економістів підприємств міста Кременця

3.3. Впровадження автоматизованої обробки фінансової звітності Кременецької міжрайонної державної податкової інспекції

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Сучасна ринкова економіка має складну і розгалужену структуру, яка включає в себе виробничі підприємства різних галузей матеріального виробництва й сфери послуг, бюджетні установи, приватні й сімейні фірми, біржі, банки, страхові компанії тощо. Ці підприємницькі структури випускають найрізноманітніші види продукції, надають специфічні послуги та виконують певні роботи. Але об”єднує всі ці підприємства те, що всі вони в своїй діяльності формують і використовують фінансові ресурси. Та й оцінити ефективність їх господарювання можна шляхом співставлення певних фінансових результатів їх діяльності, розраховуючи відповідні показники.

Зберегти міцні позиції в умовах жорсткої конкуренції будь-якому підприємству можна лише спираючись на раціональний менеджмент, зокрема, фінансовий.

Під впливом процесів реформування економіки в Україні складається нова фінансова система, яка повинна розглядатися як підсистема соціально-економічної системи і включає різноманітні фінансові відносини, пов’язані з утворенням і використанням грошових ресурсів, а також сукупність фінансових установ країни.

За нинішніх умов фінанси розширили свої межі впливу. Усе більш актуальним стає розробка методів і прийомів ефективного використання обмежених фінансових ресурсів, інвестування коштів в активи чи проекти, що забезпечують доходи за допустимого ризику. Тут на допомогу приходить фінансовий менеджмент, що спрямований на управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, які виникають між господарюючими суб’єктами у процесі руху фінансових ресурсів.

Фінансовий менеджмент відіграє на сьгодні вкрай важливу роль у діяльності підприємства. Це невід’ємна складова загального менеджменту підприємства, оскільки дозволяє ефективніше вирішувати виробничі (програма виробництва і збуту, якість матеріальних, фінансових ресурсів), економічні (прибуток, рентабельність, структура витрат), фінансові цілі (платоспроможність, ліквідність, фінансування, фінансова структура) господарюючого суб’єкта.

В системі управління різними аспектами діяльності будь-якого підприємства в сучасних умовах найбільш відповідальною ланкою є управління фінансами.

Фінанси у реальному хначенні є наріжним каменем системи підприємництва – ефективне управління фінансами дійсно важливе для економічного здоров’я фірми, що займається бізнесом, а отже, й для своєї нації і всього світу. Внаслідок цього, фінанси повинні бути широко і ретельно осмислені. Сфера фінансів відносно складна і вона зазнає постійних змін, відповідно до змін економічних умов. Все це діє стимулюючи на фінанси, водночас ускладнюючи їх.

Фінанси відіграють надзвичайно важливу роль у суспільстві. Вони формують його життєздатність, його потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та державою вцілому завдань і цілей. Щодня люди вступають у безліч різноманітних відносин, важливе місце серед яких займають фінанси.

Ефективність управління діяльністю підприємства значною мірою визначається рівнем розвитку фінансового менеджменту на ньому. Нині це питання є досить актуальним, внаслідок змін у сфері відносин.

Фінансовий менеджмент є важливою сферою діяльності у всіх видах бізнесу, включаючи банки й інші фінансові інституції, а також підприємницькі фірми і фірми роздрібної торгівлі. Фінансовий менеджмент також займає важливе місце в операціях з державними установами.

Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни, а отже, фінансовий стан підприємств впливає на фінансове становище країни вцілому.

В нашій країні практика ефективного фінансового менеджменту знаходиться поки що у стані становлення, зіштовхуючись з об’єктивними економічними труднощами ще перехідного періоду, недосконалістю нормативно-правової бази, недостатнім рівнем підготовки спеціалістів до роботи в кризових економічних умовах. Подальше просування країни по шляху ринкових реформ і подолання кризових економічних тенденцій дозволяє в повній мірі використовувати теоритичні основи і практичний досвід фінансового менеджменту.

У тому предметом дослідження даної дипломної роботи є: організація фінансового менеджменту в установі.

Мета дипломної роботи : удосконалення організації фінансового менеджменту в Кременецькій міжрайонній державній податковій інспекції.

З мети дипломної роботи випливає ряд завдань:

1.Вивчити теоретичну розробленість проблеми організації фінансового менеджменту;

2.Проаналізувати досвід застосування організації фінансового менеджменту в процесі управління установою;

3.Розробити комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення організації фінансового менеджменту досліджуваного об’єкта.

Об’єктом даного дослідження є Кременецька міжрайонна державна податкова інспекція.

При написанні дипломної роботи були використані такі вихідні дані:

-Закони України;

-Періодичні видання;

-Статистична, бухгалтерська і оперативна звітнсть;

-Результати власних спостережень за поцесом організації фінансового менеджменту в даній установі.

При написанні дипломної роботи були застосовані такі методи:

1.Збирання даних: документальний облік (бухгалтерська (фінансова) звітність, статистична звітність), особисті спостереження, опитування.

2.Обробка даних: методи економічного аналізу (порівняння, середні величини, балансовий метод, розкладання окремих величин на складові).

3.Рекомендації: розрахунково-конструктивний метод, методи економічного прогнозування (статистичні, прогнозне моделювання).

У вітчизняній економічній літературі питання фінансового менеджменту є мало дослідженими. Відсутні науково обгрунтовані рекомендації по організації управління фінансів на підприємствах та установах різних форм власності. Хоча такі як:Василик О.Д.,Бланк Н.А.,Крайник О.П.,Клепникова З.В. все ж таки звернули увагу на фінансовий менеджмент, його організацію, що є досить важливим на сьогодні в Україні. Досить вдало висвітлено це питання у працях Білик М.Д., Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я.

Дана дипломна робота складається з трьох розділів: теоретичного, аналітичного і рекомендаційного.

У теоретичному розділі подані основи управління фінансовими ресурсами, їх організація.

У другому розділі, аналітичному, зроблено аналіз фінансового менеджменту у Кременецькій міжрайонній державній податковій інспекції.

У третьому, рекомендаційному розділі, запропоновані шляхи удосконалення організації управління фінансами об’єкту даного дослідження.  

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 114

Безкоштовна робота

Закрити

Удосконалення фінансового менеджменту (на прикладі Кременецької міжрайонної державної податкової інспекції)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.