Ефективність формування і використання кадрового потенціалу фірми (на прикладі приватної промислово-торгівельної фірми „ЮСІ” )

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

1.1. Кадровий потенціал, як складова трудового потенціалу

1.2. Класифікація кадрів

1.3. Ефективність формування і використання кадрового потенціалу

1.4. Формування кадрового потенціалу як одне із завдань кадрового менеджменту

Висновки до розділу І

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІРМИ НА ПРИКЛАДІ РФ ППТФ „ЮСІ”

2.1. Загальний аналіз середовища фірми

2.1.1. Оцінка конкурентного середовища в галузі (за М.Портером)

2.1.2. Розрахунок показників оцінки ефективності діяльності фірми. Оцінка фінансового стану фірми

2.1.3. Оцінка ефективності організаційної структури управління

2.1.4. Діагностика ресурсного потенціалу

2.1.5. Діагностика економічної безпеки фірми

2.2. Аналіз чисельності окремих вікових категорій працівників та їх кваліфікаційний рівень

2.3. Аналіз руху робочої сили

2.4. Аналіз використання робочого часу

2.5. Аналіз продуктивності праці

2.6. Аналіз фонду заробітної плати

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІРМИ НА ПРИКЛАДІ РФ ППТФ „ЮСІ”

3.1. Визначення управлінського рішення щодо вдосконалення потенціалу фірми за допомогою графоаналітичного методу „Квадрат потенціалу”

3.2. Шляхи вдосконалення системи формування кадрового потенціалу. Планування, добір і розстановка кадрів

3.3. Обґрунтування необхідності удосконалення мотиваційного підходу підвищення ефективності формування і використання кадрового потенціалу

3.4. Економічне обґрунтування можливостей реалізації розробки системи преміювання працівників

3.5. Ефективність стимулювання персоналу через прибутки

Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Актуальність теми. На сучасному етапі особлива увага приділяється використанню людського фактору, підвищенню якості і творчої віддачі інтелектуального, кадрового потенціалу, покращенню підготовки і використання спеціалістів.

Зростання ролі людського фактору в сучасному виробництві підтверджується результатами досліджень провідних американських вчених. Вкладення в людські ресурси і кадрову роботу стають довгостроковим фактором конкурентоспроможності і виживання фірм.

За останні роки в економічній літературі з’являється велика кількість публікацій, які висвітлюють проблеми ефективного використання трудового потенціалу в загальному плані.

Питання підвищення ефективності виробництва у зв’язку з поліпшенням використання живої праці розглядалось у працях багатьох вчених-економістів: Борщевського П.П., Вєчканової Г.С., Горлова М.А., Масової І.С., Краснова Ю.М., Фромова Г.С.

Підвищення ролі кадрів і зміни відношення до нього підприємців і менеджерів пов’язано перш за все з глибокими змінами у виробництві. Науково – технічний прогрес в останні десятиліття став причиною великих змін в трудовій діяльності. Традиційна технологія поступово надає місце гнучким виробничим комплексам, робототехніці, науковому виробництву, застосованому на комп’ютерній техніці і сучасних засобах зв’язку, біо- і лазерної технології. Внаслідок їх випровадження скорочується чисельність персоналу, підвищується питома вага спеціалістів, керівників, робочих високої кваліфікації. Розширення повноважень на робочому місці, контроль за виробничим процесом самого робітника (з виступаючими наслідками для мотивації персоналу) - головна відмінна риса сучасності. Змінюється і склад трудової діяльності. В цілому надає роль навичок фізичного маніпулювання предметами і засобами праці і зростає значення концептуальних навичок. Мається на увазі вміння представляти складні процеси, вести діалог з комп’ютером, розуміння статистичних величин. Набувають особливого значення уважність і відповідальність, навички спілкування, усна і писемна комунікація.

Ефективність формування і використання кадрового потенціалу набуває все більш важливого значення як фактор підвищення конкурентної спроможності, довгострокового розвитку. Більшість спеціалістів формулюють сучасну концепцію використання кадрів достатньо широко, підкреслюючи й відмінності за критеріями оцінки ефективності (більш повне використання потенціалу співробітників, а не мінімізація витрат); за ознакою контролю (самоконтроль, а не зовнішній контроль); по переважній формі організації (органічна, гнучка форма організації, а не централізована бюрократична) і т.п.

Які б технічні можливості, організаційно управлінські переваги не відкривалися перед підприємством, воно не почне працювати ефективно без відповідного людського ресурсу. Адже усі в остаточному підсумку залежить від кадрів, від їхньої кваліфікації, уміння і бажання працювати. Не даремно сьогодні західні фахівці розглядають структуру підприємства як складового речовинного і людського капіталу.

Нові виробничі системи складаються не тільки зі зроблених машин і механізмів, що практично не роблять помилок. Вони включають також людей, що повинні працювати в тісній взаємодії, бути готовими до вироблення і реалізації нових ідей. Забезпечити тісна взаємодія безлічі людей у ході рішення складних технічних і виробничих проблем неможливо без глибокої зацікавленості кожного в кінцевому результаті і свідомому відношенні до роботи. Саме кадровий потенціал, а не заводи, устаткування і виробничі запаси є наріжним каменем конкурентноздатності, економічного росту й ефективності.

Немало фірм на власних помилках впевнились в необхідності враховувати людський фактор вже на стадії вироблення загальнокорпоративної стратегії.

Таким чином, актуальність дослідження визначається нагальною потребою пошуку та розробки науково-обгрунтованих напрямків підвищення ефективності формування і використання кадрового потенціалу РФ ППТФ „ЮСІ”.

Мета і завдання дослідження. Основна мета роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних і методичних підходів до дослідження кадрового потенціалу фірми, як невід’ємну складову трудового потенціалу, основних напрямків підвищення ефективності формування і використання кадрового потенціалу.

Досягнення та реалізація поставленої мети потребує вирішення таких завдань:

-розкрити суть та компонентну структуру трудового потенціалу як економічної категорії;

-провести системне дослідження ефективності формування і використання кадрового потенціалу;

-розробити рекомендації щодо удосконалення організаційної структури управління кадровим потенціалом;

-обґрунтувати напрямки вдосконалення мотивації трудової діяльності на рівні фірми.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та практичні проблеми формування і використання кадрового потенціалу в умовах економічних перетворень.

Аналіз вихідної інформації та обґрунтування наукових теоретичних і практичних положень виконано з використанням загальнонаукових, статистичних та математичних методів досліджень.

Джерелами аналітичної інформації використані Закони і законодавчі акти України, нормативні акти і інструкції державних виконавчих органів, статистичні матеріали відомств та інформаційних центрів, первинні матеріали РФ ППТФ „ЮСІ”, результати власних досліджень автора.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

-обґрунтовано поняття кадрового потенціалу. Поняття кадри слід застосовувати, як синонім висококваліфікованого, інтелектуального потенціалу фірми, тоді як поняття персонал розглядається як фактична чисельність працюючих на фірмі;

-проведено комплексний аналіз використання трудового потенціалу фірми із застосуванням економіко-математичних методів, який дозволив виявити ряд тенденцій: надлишкову чисельність персоналу, втрати робочого часу. Все це вимагає удосконалення організаційно-функціональної структури кадрів та посилення ролі мотиваційного механізму;

-розроблена модифікаційна модель оплати праці, яка ставить в залежність оплату праці всіх категорій працюючих від інтенсивності праці, дасть змогу створити єдиний механізм мотивації всього колективу.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що пропозиції щодо ефективного формування і використання кадрового потенціалу можуть бути використанні у практичній діяльності фірми з метою покращення загальної економічної ситуації. Практичну цінність мають розроблені напрямки щодо впровадження на фірмах системи мотиваційного стимулювання, що дасть змогу ефективно використовувати кадровий потенціал фірми. 

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 117

Безкоштовна робота

Закрити

Ефективність формування і використання кадрового потенціалу фірми (на прикладі приватної промислово-торгівельної фірми „ЮСІ” )

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.