Аналіз теоретичного і практичного досвіду роботи з персоналом та його управління на прикладі ВАТ ”Ковельмолоко” та розробка заходів щодо її удосконалення

Зміст

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи управління персоналом

1.1. Персонал як об”єкт управлінння

1.2. Методи управління персоналом

1.3. Зарубіжний досвід управління персоналом

Розділ ІІ. Аналіз управління персоналом на ВАТ”Ковельмолоко”

2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «Ковельмолоко»

2.2. Оцінка кадрового потенціалу

2.3. Аналіз стану управління персоналом на підприємстві

Висновок

Список використаноі літератури

Розділ ІІ. Аналіз управління персоналом на ВАТ ”Ковельмолоко”

2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «Ковельмолоко»

ВАТ «Ковельмолоко» введений в експлуатацію в IV кварталі 1966 року загальною потужністю по переробці молока 160 тон в зміну. Підприємство приватизоване і перетворене в відкрите акціонерне товариство «Ковельмолоко» Міністерства Агропромислового комплексу з колективною власністю .

Статутний фонд товариства - 3402 тис.грн.

Загальна кількість акціонерів - 5032 чол.

ВАТ " Ковельмолоко" одне з найбільших підприємств по переробці молока в Україні (потужності 700 тонн молока за добу)-, мало критичний спад виробництва в кінці 1997 року на початку 1998 року. Спеціалістами товариства з допомогою акціонерів вдалося знайти правильне рішення виходу заводу з критичного стану. Ідея полягала в максимальному використанні існуючого потенціалу з поступовим технічним переозброєнням виробництва для досягнення конкурентно здатності продукції, обновлення її номенклатури відповідно до вимог. Тобто на заводі розширилось виробництво сухого молока, яке :м якості відповідає вимогам, що дозволяють рентабельно і безперебійно його реалізувати в країни Західної Європи.

З початку 1998 року ВАТ "Ковельмолоко" було укладено договір комісії з фірмою "Континіум Льон-Контракт". Згідно з даним договором ВАТ "Ковельмолоко" приймає на себе зобов'язання від свого імені за рахунок фірми "Континіум Льон - Контракт" та за винагороду придбати на внутрішньому ринку молоко та переробити його в молочну продукцію. Кількість та ціни на закуплене молоко, а також асортимент продукції узгоджують в доповненнях до даного договору. ВАТ "Ковельмолоко", виступаючи від свого імені, самостійно укладає угоди купівлі-продажу з виробниками сільськогосподарської продукції.

Згідно свого юридичного статусу, підприємство є (юридичною особою) та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та статуту підприємства, який затверджений загальними зборами акціонерів.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку зі своєю назвою. Може мати фірмову марку та розроблений товарний знак, який затверджується дирекцією Товариства і реєструється в Торгівельно - промисловій палаті України.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

- переробка молока ти відходів з молока і виробництво з них продукції;

- оптова та роздрібна торгівля;

- комерційна та посередницька діяльність;

- торгівельно - закупівельна діяльність;

- зовнішньо - економічна діяльність, експорт та імпорт обладнання, виробів, товарів народного вжитку.

В склад організаційної структури управління товариством входить:

- загальні збори акціонерів є вищим органом акціонерного товариства. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.

- Рада акціонерного товариства (рада товариства) здійснює загальний контроль за діяльністю правління товариства. Рада товариства подає вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік.

-Правління товариства (дирекція товариства) - це виконавчий орган, який здійснює керівництво за його поточною діяльністю.

До складу дирекції товариства входять:

- генеральний директор;

- технічний директор;

- комерційний директор;

- заступник генерального директора по виробництву;

- головний бухгалтер.

Ревізійна комісія товариства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління акціонерного товариства. Ревізійнакомісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс. Одним з інструментів з'ясування реальної конкурентоспроможності є аналіз фінансового стану підприємства.

Таблиця 2.1.

Розрахунок показників фінансової стійкості підприємства (тис. грн.)

№п/п
Назва показника (тис грн)
Код рядка балансу

Значення показника

2003р 2004р 2005р
1 Власні засоби 380 12874,3 12579,7 11888,2
2 Сума заборгованості 620 47859,0 95877,3 105322,0
3 Дебіторська заборгованість - 37175,8 65642,8 82477,0
4 Довгострокові позикові кошти 480 - - 24379,2
5 Вартість майна 640 60733,3 108487,8 141589,4
6 Коефіцієнт незалежності Розрах. 0,21 0,12 0,08
7 Питома вага залучених засобів Розрах. 0,79 0,88 0,74
8 Співвідношення залучених і власних засобів Розрах. 3,72 7,62 8,86
9 Питома вага дебіторської заборгованості Розрах. 0,61 0,61 0,58
10 Питома вага власних і довгострокових позикових коштів Розрах. 0,79 0,88 0,26

Фінансова стійкість підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона пов'язана з рівнем залежності підприємства від інвесторів та кредиторів і характеризується співвідношенням власних і залучених коштів. Дані таблиці 2.1. "Розрахунок показників фінансової стійкості підприємства" свідчать про те, що ВАТ «Ковельмолоко» знаходиться у нестійкому, нестабільному фінансовому становищі і залежить від кредиторів, крім того ця тенденція збільшується з роками. Основною причиною такого явища є постійна модернізація обладнання, будівництво нового цільномолочного цеху та реконструкція старих цехів. А це в свою чергу потребує залучення коштів інвесторів. Так, довгострокові позикові кошти порівняно на кінець 2004 року становили 24379,2 тис. грн., що на 23899,2 тис. грн. більше ніж 2003 році. Це в свою чергу призвело до зниження коефіцієнта незалежності в2005 році на 13% порівняно з 2003 роком. Зниження ж питомої ваги залучених засобів підприємства на 5% відбулося за рахунок зростання вартості майна на 80856,1 тис. грн. у 2005 році порівняно з 2003 роком .

Одночасно проводиться реконструкція заводу. Підприємство має розвинуту інфраструктуру інженерних комунікацій, постійно проводиться модернізація обладнання, здійснюється перепідготовка виробничого персоналу з метою збільшення виробництва і реалізації молочних продуктів для населення міста та області на рівні Європейських вимог та стандартів.

Враховуючи, що робота підприємства як ВАТ "Ковельмолоко" в повний мірі залежить від кількості і якості заготовленого молока, а також ті зміни, що пов'язані з реструктуризацію сільського господарства, яка виражається, в зменшенні виробництва молока колективними господарствами і збільшенням в індивідуальному секторі, підприємство максимально старається використовувати можливості існуючих кущових збірних і сепараторних пунктів, створює систему мобільних пересувних збірних пунктів потужністю від 1,2 тонн до 2,5 тонн на добу.

Доставкою сировини і продукції займається новоутворене підприємство ВКФ "Віта-Авто". 42 його молоковози різної тоннажності доставляють до Ковеля молоко з цих областей. Однак вивезти з іншої області сировину іноді проблематично. А для того, щоб уникнути в майбутньому заборони на вивезення молока з інших регіонів, акціонери з "Ковельмолоко" вирішили відкрити в кількох областях України п'ять дочірних підприємств товариства.

В даний час підприємство здійснює заготівлю молока через сім сепараторних пунктів:

- Голобський сепараторний пункт;

- Турійський сепараторний пункт;

- Старо-Вижівський сепараторний пункт;

- Колківський сепараторний пункт;

- Ратнівський сепараторний пункт;

- Хоболтова сепараторний пункт;

- Млинівський сепараторний пункт.

Для покращення роботи по заготівлі молока від населення, було закуплено і встановлено павільйони по збору та охолодженню молока в таких населених пунктах як, с. Старі Кошари, Любим і в, Білашів, Сільце, Дроздні, Козлиничі, Підріжжя Ковельського району та село Мизове Старовижівського району. Ця робота проводиться постійно і в даний час. Планується встановити 22 збірні павільйони. Було закуплено 43 нових молоковози, та більше 30 старих в роботі, які зараз передані в оренду фірмі „Віта-Авто", і доставляють для підприємтсва молоко із різних областей України. Для уникнення проблем в літній час заготовляється молоко і продається переробним підприємствам на місці, а вони дають нам в замін вже готовий товар: масло тваринне, казеїн-сирець, сухе знежирене молоко.

Переробка молокосировини здійснюється в п'яти переробних цехах на підприємстві:

- цільномолочному (потужність 47,2 т за зміну);

- маслоцеху - потужність (38,4 т масла за зміну);

- цеху сухого знежиреного молока (потужність 23,2 т за зміну);

- сироробному (потужність 5,4 т за зміну);

- творожна дільниця (потужність 6,0 т за зміну).

Продукція ВАТ " Ковельмолоко " відома в СНД і країнах дальнього зарубіжжя. За цим стоїть досить клопітка і відповідальна робота колективу. Без належної якості продукції на зовнішньому ринку робити нічого, і саме завдяки їй можна знайти покупців і ринок збуту.

Основний обсяг випуску та реалізаціі продукції підприємства розміщені у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.

Основний обсяг продукції ВАТ "Ковельмолоко" за 2003-2005 роки

Показники 2003 рік 2004 рік 2005 рік
Обсяг випуску продукції, тис.т 1290,4 1117,6 381,1
Обсяг реалізованоі продукціі(тис.грн.) 91862.0 104968,7 131901,7

Прибутокосновний показник результативності підприємства, тому користуючись звітністю підприємства розрахуємо показники рентабельності

У ринковій економіці, коли можлива ліквідація підприємства у наслідок їх банкрутства, одним з важливих показників фінансового стану підприємства є ліквідність — спроможність перетворювати свої активи на гроші для покриття всіх необхідних платежів. Коефіцієнт ліквідності ВАТ «Ковельмолоко» свідчить про те, що у 2005 році на одну гривню поточних зобов'язань припадало 83 копійки поточних активів, що на 7 копійок менше порівняно з 2003 роком, та на 2 копійки більше порівняно з 2004 роком; і це є підтвердженням незначного фінансового ризику.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2005 рік показує, що лише 0,04% коротко строкових позикових зобов'язань можна погасити негайно, що на 0,06% менше порівняно з 2003 роком. Це надто низький показник, але малоймовірно, щоб усі кредитори підприємства одночасно пред'явили свої боргові вимоги.

В управлінській структурі ВАТ «Ковельмолоко» керівництво підприємством здійснюється директором. В свою чергу директор має декількох замісників на яких покладено завдання керівництва окремими відділами підприємства. Так замісник директора по виробничому відділу керує виробничим процесом підприємства, а замісник директора відділу збуту здійснює управління збутовими процесами. Також важлива роль на підприємстві відведена управлінню персоналом та покладена на керівника відділу кадрів. (Схема 1)

Схема 2.1. Організаційна структура ВАТ «Ковельмолоко».

На практиці часто вважають, що робота з персоналом концентрується виключно в відділу кадрів. Насправді ж управлінський вплив на персонал здійснює цілий ряд лінійних і функціональних керівників та підрозділів у структурі апарату управління.

Основним структурним підрозділом, відповідальним за кадрову роботу в системі, є управління по роботі з персоналом. До складу управління персоналом входять структурні підрозділи соціального характеру: відділу кадрів, праці і заробітної плати, юридичні відділи та відповідні функціональні виконавці. До цієї підсистеми поряд з перерахованими вище входять: підсистема планування і маркетингу персоналу, підсистема управління наймом і обліком персоналу, підсистема управління професійним розвитком персоналу та підсистема управлінням мотивацією поведінки працівників. Проводиться оперативна робота з персоналом – розстановка працівників на окремих ділянках, розробка графіків виходу на роботу та контроль їхнього дотримання, стимулювання працівників, складання графіків відпусток та ін.

Управління персоналом є складною і складовою системи управління організацією. Складним воно є тому, що люди за своїм характером відрізняються від інших ресурсів і вимагають особливих підходів і методів управління. Специфіка людських ресурсів виражається в тому, що по-перше, люди наділені інтелектом, їх реакція на управління є емоційною, продуманою, а не механічною, а це означає, що процес взаємовідносин є двосторонній; по-друге, люди постійно удосконалюються і розвиваються; по-третє, відносини ґрунтуються на довгостроковій основі, оскільки трудове життя людини може продовжуватись протягом 30-50 років, і останнє, люди приходять в організацію усвідомлено, з певними цілями і мотивами.

В організації немає посади яка б несла відповідальність за управління персоналом. Управління персоналом у даний час повинно акцентувати увагу на таких позиціях:

- людина – джерело доходу;

- вся діяльність організації спрямована на досягнення економічних результатів і одержання прибутку;

- успішна робота можлива тільки при забезпеченні організації високопрофесійним штатом працівників, фірма цінна своїми людьми.

На думку багатьох зарубіжних економістів, головним у роботі з людськими ресурсами є:

- використання індивідуальних здібностей працівників відповідно до стратегічних цілей організації, в першу чергу, для оволодіння новою технікою й технологіями;

- інтеграція бажань, потреб і мотивів працівників з інтересами фірми.

Кожна організація тією чи іншою мірою винагороджуює своїх працівників, тобто компенсує витрати часу, енергії, інтелекту, які вони витрачають для досягнення поставлених цілей.

Отже, щоб успішно розвиватись, організація повинна управляти набором, навчанням, оцінкою, винагородами персоналу, тобто створювати, удосконалювати методи, процедури, програми організації цих процесів. У сукупності й єдності методи, процедури, програми являють собою систему управління персоналом.

Головними елементами системи управління є люди, які одночасно виступають об’єктом і суб’єктом управління. Здатність людських ресурсів одночасно виступати як об’єктом, так і суб’єктом управління – основна специфічна особливість управління.

Основними професійно значними якостями організатора кадрової роботи є: пізнавальні, організаторські і комунікативні здібності, необхідні соціально-психологічні знання і навички. Як показують дослідження, проведені серед працівників кадрових служб різних підприємств, понад 70% робочого часу кадровиків займають безпосередні контакти з людьми. 95% усіх функціональних обов’язків керівника кадрової служби повинні бути спрямовані на вивчення психології людини.

Відділ кадрів укомплектовується фахівцями, здатний вирішувати широкий спектр питань діяльності підприємства і разом з керівниками інших підрозділів активно впливати на ефективність роботи з торгового підприємства.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 89

Безкоштовна робота

Закрити

Аналіз теоретичного і практичного досвіду роботи з персоналом та його управління на прикладі ВАТ ”Ковельмолоко” та розробка заходів щодо її удосконалення

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.