Активізація мотиваційного механізму трудової діяльності (на прикладі державного підприємства „Дубнорембуд”)

ЗМІСТ

Вступ

І. Основні аспекти мотиваційного механізму трудової діяльності персоналу

1.1. Сутність і зміст мотивації поведінки особистості

1.2. Основні теорії мотивації та їх використання в управлінні персоналом

1.3. Сучасні методи мотивації праці

ІІ. Місце мотиваційного механізму у фінансово-господарській діяльності „Дубнорембуд”

2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ДП „Дубнорембуд”

2.2. Здійснення мотиваційного механізму на підприємстві

2.3. Вплив заохочень та покарань на функціональну поведінкупрацівника на „Дубнорембуд”

ІІІ. Система мотивації як засіб підвищення ефективності праці на підприємстві „Дубнорембуд”

3.1. Оцінка результатів і складності роботи персоналу як інструмент мотивації на „Дубнорембуд”

3.2. Використання системи матеріального стимулювання персоналу як необхідна передумова економічного зростання на підприємстві

3.3. Застосування співпраці для підвищення системи мотивування в„Дубнорембуд”

Висновки

Література

Додатки

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку економіки України щороку спостерігається зростання участі в господарчих процесах приватної, головним чином закордонної власності. Система майнових змін, тобто переходу від державної форми господарювання до колективної, дуже впливає на зміни в організаційних структурах підприємств. В процесі таких змін винятково важлива роль належить мотивації трудової діяльності.

Глобалізація й сильна конкуренція на внутрішньому ринку праці в Україні обумовлюють еволюцію елементів мотиваційної системи, як це не парадоксально, в напрямку зменшення їх кількості. Тільки незначна частина підприємств, що наймають видатних, рідкісних фахівців, розвивають свої мотиваційні системи. На більшості підприємств система мотивування є занедбаною, вона зведена лише до періодичної видачі зарплати найманим працівникам. З погляду багатьох роботодавців інші стимули до праці, що застосовувалися раніше, є непотрібними.

У сучасних українських умовах всеохоплюючого страху перед безробіттям, труднощів з працевлаштуванням основними видами мотивування стали накази керівників. Праця втрачає свою вартість. Таким чином, історія трудових відносин у господарській практиці замкнула велике коло, повернувшись до значної переваги капіталу над працею, як це мало місце у ХІХ столітті. Капітал, сконцентрований в руках незначної кількості приватних власників, диктує свої умови розвитку персоналу, його мотивуванню, і, відповідно до своїх інтересів, визначає напрямки цього розвитку.

Попри всі негаразди кожне підприємство повинно відпрацювати такий ефективно-комплексний мотиваційний механізм для того, щоб забезпечити ефективність праці кожного працівника і, як наслідок, підвищити якість продукції і послуг, знизити їх собівартість, збільшити обсяги виробництва.

Проблеми мотивації працівників усіх категорій завжди були і залишаються найактуальнішими незалежно від суспільно-політичного устрою, що функціонує в окремій країні та усій світовій співдружності загалом. Саме від чітко розроблених систем мотивації залежить не лише соціальна і творча активність працівників, а й кінцеві результати підприємств у їхній багатоаспектній соціально-економічній діяльності й особливо у сфері впровадження у виробництво інноваційних процесів, заходів науково-технічного прогресу.

Практична значущість даної теми полягає в тому, щоб допомогти роботодавцям, фахівцям у галузі мотивації праці, всім хто цікавиться мотивуванням працівників, з’ясувати сутність та зміст мотивації трудової діяльності на сучасному переході до цивілізованих ринкових відносин, віднайти та запровадити практичні рекомендації щодо активізації нової комплексної системи мотиваційного механізму.

Питання, пов’язані з проблемами мотивування праці досліджуються сучасною школою економістів з такими її відомими представниками: А. Колот, Д.Богиня, Г. Завіновська, В. Андрієнко, Н. Павловська, Г. Куліков. Вона ввібрала досвід попередників та обґрунтувала визначені теоретичні аспекти мотиваційного механізму трудової діяльності в умовах перехідної економіки України, враховуючи досвід зарубіжних країн.

Предметом даної дипломної роботи є процес здійснення мотиваційного механізму та введення нової ефективної системи мотивування працівників.

Об’єктом дослідження представленої дипломної роботи являється державне підприємство „Дубнорембуд”.

Метою є з’ясування сутності та змісту мотивації поведінки особистості, розгляд основних теорій мотивації та їх використання в управлінні персоналом, вивчення сучасних методів мотивації праці, дослідження процесу мотивування на основі аналізу мотиваційного механізму на державному підприємстві „Дубнорембуд”.

Завданням даної роботи є:

-з’ясувати сутність та зміст мотивації трудової діяльності, її основних теорій та їх використання в управлінні персоналом;

-вивчити сучасні методи мотивації праці;

-дослідити мотиваційний механізм на підприємстві „Дубнорембуд”;

-розробити та запропонувати до впровадження пропозиції та відповідні заходи щодо вдосконалення мотиваційного механізму на підприємстві.

Дипломна робота складається з вступу, основної частини і висновків. Основна частина містить 3 розділи. Обсяг роботи містить 73 сторінки.

В першому розділі висвітлено сутність і зміст мотивації поведінки особистості, простежується взаємозв’язок між категоріями потреба, мотив, інтерес і стимул. Розкрито основні теорії мотивації та їх використання в управлінні персоналом. Також представлено застосування сучасних методів мотивації у системі мотивування.

Другий розділ містить інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємства „Дубнорембуд”; аналізується організаційна характеристика підприємства, завдання та напрямки діяльності; досліджується процес здійснення мотиваційного механізму трудової діяльності; висвітлено вплив заохочень та покарань на функціональну поведінку працівників на підприємстві.

В третьому розділі представлені шляхи підвищення ефективності системи мотивації трудової діяльності підприємства „Дубнорембуд”: кваліметрична оцінка роботи працівників, система матеріального стимулювання, застосування співпраці.

У висновках відображено недоліки мотиваційного процесу „Дубнорембуд” і шляхи їх усунення. Тут зібрані всі запропоновані нововведення та результати їх впровадження. Також містяться практичні рекомендації щодо розв’язання проблем мотивування працівників. 

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 72

Безкоштовна робота

Закрити

Активізація мотиваційного механізму трудової діяльності (на прикладі державного підприємства „Дубнорембуд”)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.