ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 . Теоретичні засади розвитку конкурентоспроможності організації
1.1. Суть і зміст конкурентоспроможності організації
1.2. Оцінка сегментації ринку та вибір конкурентних стратегій
1.3. Діагностування ринку як основа успіху підприємства у конкурентній боротьбі
1.4. Законодавчо-нормативне регулювання конкуренції
РОЗДІЛ 2. Дослідження конкурентоспроможності департаменту торгівлі і сервісу ЗАТ „Реноме”
2.1. Організаційна структура та напрямки діяльності об’єкта дослідження
2.2. Аналіз економічних показників господарської діяльності департаменту торгівлі і сервісу ЗАТ "Реноме"
РОЗДІЛ 3. Напрямки забезпечення конкурентоспроможності господарської діяльності департаменту торгівлі і сервісу ЗАТ „Реноме”
3.1. Оптимізація управління персоналом
3.2. Підвищення якості продукції як метод досягнення конкурентної переваги
3.3. Запровадження прогресивних форм реалізації продукції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Сучасний етап розвитку України характеризується великою кількістю труднощів і перешкод, що носять політичний, економічний і соціальний характер. Як великим підприємствам з високими виробничими потужностями, так і підприємствам малого бізнесу досить важко ефективно функціонуватив таких умовах. І саме тому вдало застосовані методи, які забезпечують конкурентоспроможність підприємства, відіграють визначальну роль в його ефективній діяльності.

Розуміння конкурентоспроможності підприємства трактуються фахівцями по різному. Визначний авторитет в галузі конкуренції М. Портер, висновки якого обґрунтовуються на результатах багатьох досліджень стосовно досягнення і збереження конкурентної переваги, вважає, що фірма випереджає своїх суперників, якщо має міцну конкурентну перевагу.В країнах з ринковою економікою конкурентоспроможність підприємства є результатом переплетіння факторів, породжених ефективним розвитком продуктивних сил і відображають результати політики великих монополій в боротьбі за якість, ринки збуту і отримання прибутку.

Дослідження конкурентоспроможності організації в умовах економічної ситуації, яка склалася в Україні, дає змогу розглядати її як комплексну характеристику потенційних можливостей забезпечення конкурентних переваг в перспективі, яка доступна для огляду. Джерелами конкурентних переваг є прогресивна організаційно–технологічна і соціально–економічна база підприємства, вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходи щодо укріплення конкурентних переваг. Останнє слід відзначити особливо, тому що аналіз та оцінка рівня конкурентоспроможності організації необхідні на всіх ступенях діяльності.

З вищезазначеного можна зробити висновок про те, що проблема підвищення рівня конкурентоспроможності організації є актуальним питанням, що і обумовило вибір теми даної роботи:„Забезпечення конкурентоспроможності організації на регіональному ринку праці” на прикладі департаменту торгівлі і сервісу ЗАТ "Реноме".

База дослідження – департамент торгівлі і сервісу ЗАТ "Реноме", м. Рівне.

Об’єкт дослідження- організаційно-виробнича діяльність департаменту торгівлі і сервісу ЗАТ "Реноме".

Предмет дослідження - особливості функціонування департаменту торгівлі і сервісу ЗАТ "Реноме"в умовах змінного конкурентного середовища.

Мета дослідженняполягає урозробці та обґрунтуванні заходів щодо підвищення конкурентоспроможності господарської діяльності департаменту торгівлі і сервісу ЗАТ "Реноме".

Для досягнення мети були визначені наступні завдання дослідження:

1.Вивчити теоретичні основи конкурентоспроможності організації.

2.Визначити особливості та механізм формування конкурентних переваг.

3.Дати загальну характеристику діяльності обраного підприємства.

4.Провести аналіз фінансової та управлінської діяльності.

5.Розробити та обґрунтувати шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності організації.

Практична значущість дослідження у випадку правильного та вмілого застосування його результатів полягає у підвищенні ефективності діяльності департаменту торгівлі і сервісу ЗАТ „Реноме”, збільшенні обсягів реалізаціїпродукції, впровадженні запропонованих організаційно-управлінських інновацій,досягненні більш високого рівня продуктивності праці, розширенні ринку збуту продукції, забезпеченні належної якостіпродукції та обслуговування споживачів як базового елементуконкурентоспроможності продукції.

Гіпотеза дослідженняполягає у тому, що розробка та реалізація ефективних моделей розвитку, яка здійснена на основі вивчення особливостей ринку, раціонального використання трудових ресурсів, високої якості продукції та обслуговування споживачів може значною мірою сприяти забезпеченню конкурентоспроможності організації.

Структура і зміст дослідження. Дипломна робота містить у собі вступ, три розділи, що супроводжуються табличним та графічним аналізом інформації(ілюстрацій), а також математичним апаратом; висновки та пропозиції; список використаних джерел та додатки. Загальний обсяг роботи 82сторінки, список використаних джерел складається із57назв.

У першому розділі висвітлено елементи системи забезпечення конкурентноздатності організації; розкрито поняття конкурентних переваг, їх сутність та можливість раціонального застосування на основі існуючої організації та виробництва; простежується безповоротній зв’язок між конкурентоспроможністю організації, ефективністю праці на всіх рівнях управління, якістю продукції та обслуговуванням; висвітлюються законодавчо-нормативні засади конкуренції.

Другий розділ містить інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємства; аналізується організаційна характеристика підприємства, зміст та напрямки діяльності; досліджуються елементи впливу на регулювання конкурентоспроможності організації.

У третьому розділі обґрунтовуються шляхи удосконалення конкурентоспроможностідепартаменту торгівлі і сервісу ЗАТ „Реноме” для збереження іпідвищення прибуткової діяльності підприємства шляхом застосування відповідних моделей розвитку, спираючись на особливості ринку, раціонального використання трудового потенціалу, належної якості обслуговування і випуску продукції.

У висновках проводяться результати дослідження та рекомендації щодо їх практичного застосування.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 80

Безкоштовна робота

Закрити

Забезпечення конкурентоспроможності організації на регіональному ринку праці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.