Ефективність комунікацій в організації (на прикладі підприємства ТзОВ “Проммонтажналадка”)

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1. Сутність процесу комунікацій

1.2. Форми, типи комунікацій та їх переваги

1.3. Комунікації та фах менеджера

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Загальна характеристика об’єкту дослідження

2.2. Аналіз витрат в результаті діяльності

2.3. Проектування комунікацій на підприємстві

2.4. Аналіз комунікацій та комунікативних конфліктів

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ФІРМІ

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ВСТУП

Та обставина, що управління виробничо-господарськими процесами у кінцевому рахунку зводиться до управління людьми, передбачає свідоме регулювання діяльності колективу; форм його організації, мотивації дій і характеру взаємовідносин між його членами. У зв'язку з цим і виникає необхідність виявлення механізму міжособових відносин та вивчення закономірностей формування у працівників ціннісних орієнтацій. Однак колектив не тільки об'єкт, а одночасно і суб'єкт управління, оскільки працівники-повинні приймати активну участь у здійсненні управлінської діяльності. Тому важливо розуміти процес формування впливів і способи взаємодії людей у цьому процесі. Саме тому тема бакалаврської роботи «Удосконалення комунікацій в менеджменті» є актуальною завжди. Робота виконана на прикладі організації, що займається виробничою на монтажною діяльністю.

Тема є актуально, оскільки метою комунікації є розуміння, осмислення переданої інформації. Без інформаційного обміну неможливе повноцінне функціонування будь-якої організації, тому вивчення проблем і шляхів вдосконалення комунікацій в системі менеджменту є вкрай важливим завданням.

Мета і завдання роботи: дослідити ефективність комунікацій на прикладі конкретного підприємства – ТзОВ “Проммонтажналадка” (м.Рівне) і визначити недоліки та можливі шляхи покращення комунікацій на підприємстві.

Комунікація не обмежується простим передаванням інформації. Вона має здійснюватися таким чином, щоб надіслана інформація впливала на поведінку того, кому вона адресована, мотивувала його до певних дій. А це можливо у тому випадку, коли обидві сторони впевнені у тому, що рішення і відповідні дії на основі даної інформації змінять ситуацію на краще. Комунікації є невід'ємним атрибутом процесу управління. Вони зв'язують окремі елементи організації у єдине ціле, даючи можливість координувати їх дії, аналізувати успіхи та невдачі, виправляти допущені помилки, доручати нові завдання тощо; з'єднують її із зовнішнім середовищем – дозволяють отримувати інформацію про стан ринку та поведінку на ньому суб'єктів господарювання, повідомляти партнерів по бізнесу і споживачів про свої наміри та впливати на їх поведінку. Отже, організаційні комунікації мають відбуватися у різних напрямках – всередину організації і назовні, в межах одного управлінського рівня (горизонтальні) і між рівнями (вертикальні), здійснюватися по діагоналі, якщо у обговорення шляхів усунення проблеми включаються суміжні підрозділи, а також бути вільними від усяких обмежень і відбуватися неформальним чином (через поширення чуток). Кожен із зазначених видів комунікацій переслідує свою задачу і здійснюється за певними правилами чи процедурами, дотримання яких забезпечує їх ефективність. Різке ускладнення системи виробництва і збуту (по наявних підрахунках, складність господарських зв’язків зросла за останні 30 років у 150-200 разів), інформаційний вибух (кількість інформації, необхідної для вирішення об’єктивно виникаючих завдань, зростає по експоненті з періодом подвоєння біля 5 років), — вимагають вирішення проблеми переходу до нових технологій управління, буз яких неможливо забезпечити реалізацію інноваційних процесів, підвищення конкурентоздатності.

В останні десятиліття в діловому світі по-справжньому осмислено значення технологічних сторін управління — як головної зв’язкової ланки між цілями, принципами керівництва і економічним механізмом. Без технологічного забезпечення, котре внаслідок впровадження комп’ютеризації повинно бути радикально змінено, не можуть суттєво впроваджуватись в життя ефективні рішення. Звідси рішуче відкидається погляд на процедури, регламенти, документи як на “дрібницю”, що не заслуговує уваги науки і технології.

В даній роботі будуть розглянуті такі питання як: поняття і види комунікацій, загальний огляд підприємства, яке досліджується, вивчення його комунікативної системи та визначення ефективності комунікаційного процесу на підприємстві, визначення шляхів вдосконалення комунікацій з метою підвищення ефективності управління підприємства.

Структура роботи: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків. В роботі наявні блок-схеми та інші ілюстрації, які дозволяють краще розкривати досліджувані питання.

При написанні роботи були використані різноманітні підручники, спеціалізовані дослідження, періодичні видання та практичні матеріали з роботи досліджуваного підприємства.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 95

Безкоштовна робота

Закрити

Ефективність комунікацій в організації (на прикладі підприємства ТзОВ “Проммонтажналадка”)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.