ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи управління персоналом організації

1.1. Суть, завдання та основні принципи управління персоналом

1.2. Методи управління персоналом

1.3. Система управління персоналом

1.4. Зарубіжний досвід управління персоналом

РОЗДІЛ 2. Дослідження управління персоналом на ДП “Радивилівський КХП”

2.1. Організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження

2.2.Кількісний та якісний склад персоналу

2.3. Аналіз управління персоналом на підприємстві

РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення управління персоналом на ДП “Радивилівський КХП”

3.1. Впровадження системи атестації і навчання персоналу

3.2. Застосування мотивованого механізму стимулювання праці персоналу

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

В умовах трансформаційної економіки особливого значення набувають питання підготовки фахівців у галузі управління персоналом підприємств організацій для народного господарства України.

При цьому велика роль не тільки використовуваного зарубіжного, а наявного накопиченого досвіду вітчизняними структурними підрозділами за роки переходу нашої держави до ринкових відносин.

Робота з персоналом — найважливіша функція управлінської діяльності менеджера. Серед багатьох проблем кадрової роботи найбільш насущними є:

-науковий підхід до організації управління персоналом;

-розробка методик проведення якісного відбору претендентів на відповідні посади;

-кваліфіковане узгодження кадрової політики зі стратегічними цілями організації;

-аналіз і оцінка роботи персоналу і т.д.

Перетворення форм і методів управління в підприємницьких структурах, спрямоване на розвиток підприємливості і творчості, стане ефективним у тому випадку, якщо буде здійснюватися кадрами, здатними на високому професійному рівні вирішувати завдання управління персоналом фірм, скеровувати трудовий потенціал працівників на досягнення мети організації. Керівники всіх рівнів повинні вміти розбиратися в основах кадрового менеджменту, уміти професійно оцінювати відносини, що складаються у командах, скеровувати роботу лідера таким чином, щоб це служило інтересам як організації в цілому, так і кожного її члена.

Служби управління персоналом, як правило, мають низький організаційний статус, є слабкими в професійному відношенні. Через це вони не виконують цілий ряд завдань по управлінню персоналом і забезпеченню нормальних умов його роботи. Найважливіші в їх числі: соціально-психологічна діагностика; аналіз і регулювання групових і особистих взаємин, відносин керівництва; управління виробничими і соціальними конфліктами і стресами; інформаційне забезпечення системи кадрового управління; управління зайнятістю; оцінка і підбір кандидатів на вакантні посади; аналіз кадрового потенціалу і потреби в персоналі; маркетинг кадрів; планування і контроль ділової кар'єри; професійна і соціально-психологічна адаптація працівників; управління трудовою мотивацією; правові питання трудових відносин; психофізіологія, ергономіка і естетика праці.

Мета роботи: поліпшення управління персоналом на підприємстві.

Завдання роботи: проаналізувати діяльність пов'язану з управлінням персоналом; запропонувати методи по вдосконаленню управління персоналом

Об'єктом дослідження є державне підприємство "Радивилівський комбінат хлібопродуктів"

Предмет дослідження: управління персоналом на ДП "Радивилівський КХП"

Тема дипломної роботи актуальна оскільки безпосередньо пов'язана з рішенням найважливішої задачі - вдосконалення системи управління персоналом в організації ДП "Радивилівський КХП" як один з найважливіших чинників функціонування і розвитку організації в умовах ринкової економіки.

Робота складається з 3 розділів.

У першому розділі висвітлені теоретичні аспекти управління персоналом організації. Визначені суть управління персоналом, розглянуті вимоги, що пред'являються до керівника, стилі і процеси. Вивчені питання, що стосуються мотивації працівників.

У другому розділі проведений організаційно-економічний аналіз діяльності ДП "Радивіилівський КХП". Був проведений аналіз стану і динаміки майна, джерел його формування; аналізи структури активів, фінансовій стійкості, платоспроможності, структури прибутку. Проведений глибокий аналіз кількісного і якісного складу персоналу.Представлений аналіз управління персоналом на підприємстві.

У третьому розділі запропоновані рекомендації по вдосконаленню системи управління персоналом на ДП «Радивилівський КХП».

У висновку наведені висновки і пропозиції по виконаній роботі

У дипломній роботі використані планові і звітні дані фінансово-господарської діяльності організації за 2004-2006 роки і спеціалізована література по окремих темах.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 100

Безкоштовна робота

Закрити

Вдосконалення управління персоналом підприємства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.