Дiагностика виразкової хвороби грунтується на детально зiбраних скаргах (наявнiсть больового, диспептичного, iнтоксикацiйного синдромiв), особливостях анамнезу життя: обтяжений спадковий анамнез, наявностi виразкового дефекту на слизовiй оболонцi при езофагогастродуоденоскопiї, наявнiсть Hеlicobacter pylori.

Дiагноз ВХ ДПК та ВХШ i її морфологiчний субстрат визначаються тiльки за допомогою езофагогастродуоденоскопiї (рис.1) з прицiльною бiопсiєю слизової оболонки шлунка i ДПК. Встановлюють топографiю, число, розмiри, стадiю виразкового дефекту (I - IV ст.), констатують наявнiсть ускладнень, вираженiсть, варiант i активнiсть супутнього гастродуоденiту, контамiнацiю HP (рис. 2-15). Езофагогастродуоденоскопiя проводиться до початку лiкування iз дiагностичною метою та через 3-4 тижнi пiсля початку курсу лiкування.

Лiкування.

Мета лiкування:

1) купувати симптоми ВХ i забезпечити репарацiю виразкового дефекту;

2) усунути контамiнацiю HP;

3) домогтися вiдновлення не тiльки цiлiсностi, але i функцiональної спроможностi слизової оболонки;

4) попередити розвиток загострень i ускладнень.

Основнi принципи лiкування.

Основнi принципи лiкування ВХ залежать вiд топографiї виразкового дефекту (ДПК або шлунок), перiоду хвороби, тяжкостi перебiгу, наявностi ускладнень, вiд зв'язку з HP.

При загостреннi:

1) Вибiр режиму харчування (призначення дiєтичного харчування з поступовим переходом вiд столу № 1а, № 1 до столу № 5), вибiр рухового режиму (оберiгаючий, ЛФК);

2) iндивiдуальний пiдбiр комплексного лiкування з урахуванням етiологiї, провiдних патогенетичних механiзмiв i клiнiко—ендоскопiчного симптомокомплексу.

При HP—асоцiйованiй ВХ лiкування починають з ерадикацiї HP: призначається одна iз загальноприйнятих схем (потрiйна або квадротерапiя) протягом 7 днiв з наступним пiдтвердженням ефективностi ерадикацiї (не менш нiж через 4 — 6 тижнiв пiсля закiнчення антиНР—терапiї) будь-якими двома методами верифiкацiї HP. Як базисному препарату для ерадикацiйних схем перевагу вiддають денолу, для посилення терапiї використовують препарати РРI (омепразол).

Сучаснi схеми лiкування HP-iнфекцiї у дiтей.

А.Однотижнева потрiйна терапiя з препаратом вiсмуту:

1) колоїдний субцитрат вiсмуту + амоксициллiн + фуразолiдон;

2) колоїдний субцитрат вiсмуту + амоксициллiн + кларитромiцин.

Б. Однотижнева потрiйна терапiя з блокаторами Н+/К+- АТФази:

1) омепразол + амоксициллiн + фуразолiдон*;

2) омепразол + амоксициллiн + кларитромiцин.

В. Однотижнева квадротерапiя: колоїдний субцитрат вiсмуту + омепразол + амоксициллiн + фуразолiдон (макмирор).

Усi препарати призначаються 2 рази на день (вранцi та ввечерi) протягом 7 днiв.

* Фурозолiдон призначають протягом 5 днiв. Азитромiцин — 1 раз на день протягом трьох останнiх днiв тижневого курсу.

Дози препаратiв, що використовуються в схемах ерадикацiйної антиНР—терапiї у дiтей:

- колоїдний субцитрат вiсмуту (де—нол) — 4 мг/кг на добу;

- амоксициллiн (флемоксин—солютаб) — 25 мг/кг (максимум —1г на добу);

- кларитромiцин (клацид) — 7,5 мг/кг (максимум — 500 мг на добу);

- рокситромiцин (суммамед)— 10 мг/кг (максимум— 1 г на добу);

- фуразолiдон — 20 мг/кг;

- нiфуратель (макмирор) — 15 мг/кг;

- омепразол (лосек макс) — 0,5 мг/кг.

Варiанти потрiйної терапiї (курс лiкування 7 днiв)

1. Де-нол по 120-240 мг 3 рази на день

Фуразолiдон по 0,05-0,1 г 4 рази на день (5 днiв)

Амоксицилiн (флемоксин) по 250-500 мг 2 рази на день

2. Де-нол по 120-240 мг 3 рази на день.

Фуразолiдон по 0,05-0,1 г 4 рази на день (5 днiв).

Кларитромiцин (еритромiцин) по 250 мг 2 рази на день.

3. Де-нол по 120-240 мг 3 рази на день.

Метронiдазол по 250-500 мг 2 рази на день.

Амоксицилiн (флемоксин) по 250-500 мг 2 рази на день.

З немедикаментозних методiв лiкування у фазi загострення використовують iндуктотерапiю, НВЧ—терапiю, мiкрохвильову терапiю, дiадинамотерапiю, електрофорез зi спазмолiтиками, новокаїном; при стиханнi загострення (ремiсiї) — магнiтотерапiю, електросон, теплолiкування (парафiновi й озокеритовi аплiкацiї та iн.), бальнеотерапiю, фiтотерапiю, МРТ, рефлексотерапiю.

Тривалiсть стацiонарного лiкування ипри ВХ ДПК — 28 днiв, при ВХШ — 30 — 35 днiв, при важкому перебiгу — до 6 — 8 тижнiв. При репарацiї виразки (фаза неповної ремiсiї) лiкування продовжують в амбулаторно—полiклiнiчних умовах. У фазi ремiсiї показане санаторно—курортне лiкування.

Вимоги до результатiв лiкування: вiдсутнiсть клiнiко—ендоскопiчних проявiв хвороби (повна ремiсiя) iз двома негативними тестами на HP.

При неповнiй ремiсiї — пiдтримуюче лiкування (тривалiсть i обсяг визначаються iндивiдуально).

Диспансерний нагляд. З облiку не знiмають (можливе зняття з облiку через 5 рокiв стiйкої ремiсiї, пiсля стацiонарного обстеження). Педiатр оглядає не менше 4 — 6 разiв на рiк, гастроентеролог — 3 — 4 рази на рiк (або частiше при необхiдностi), ФГДС-контроль — 2 рази на рiк або iндивiдуально. Огляд спецiалiстiв (отоларинголог, стоматолог, невропатолог та iн.) — 1 раз на рiк.

При сприятливому перебiгу ВХ — проведення протирецидивного лiкування в умовах полiклiнiки або денного стацiонару — 2 — 3 рази на рiк (наприкiнцi зими, лiта та восени). Обсяг i тривалiсть протирецидивного лiкування визначаються iндивiдуально. Поряд з призначеними режимом та дiєтою (стiл № 1 або № 5), намiчають комплексне медикаментозне та немедикаментозне лiкування. Використовують антисекреторнi препарати, антациди, цитопротектори, репаранти, седатики, iмунокоректори, адаптогени, вiтамiни, тощо. Поряд iз застосуванням фiзiотерапевтичних методiв показане лiкування мiнеральними водами, фiтотерапiя, ЛФК, психотерапiя.

Санаторно-курортне лiкування показане лише при досягненнi стiйкої ремiсiї (через 4 — 6 мiсяцiв пiсля стацiонарного лiкування) в санаторiях гастроентерологiчного профiлю.


Лiтература

1. Белоусов Ю.В. Гастроэнтология детского возраста.- Харьков: Консум, 2000.- 528с.: ил.

2. Прохоров Є.В. та iн. Гастроентерологiя дитячого вiку // За загальною редакцiєю проф.. Є.В.Прохорова, проф. О.П. Волосовця.- Тернопiль:Укрмедкнига,2004.-160 с.

3. Белоусов А. С, Водолагин В. Д., Жаков В. П. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения. - М.: Медицина, 2002. - 424 с.

4. Бiлоусов Ю.В., Волошина Л.Г., Павленко Н.В., Солодовниченко I.Г., БабаджанянО.М. Захворювання органiв травлення у дiтей.- Харкiв, 2004.- 54с.

5. Казак С.С. Гастроентерологiя дитячого вiку.- Київ, 2004.- 204 с.

6. Корсунский А. А., Щербаков П. Л., Исаков В. А. Хеликобактериоз и болезни органов пищеварения у детей. - М.: ИД «Медпрактика-М», 2002. - 168 с.

7. Критерiї дiагностики та принципи лiкування хронiчних захворювань гастродуоденальної зони у дiтей: Методичнi рекомендацiї / Лук'янова О. М., Денисова М. Ф., Тараховський М. Л., Мороз О. Д., Лапшин В. Ф., Бєлоусов Ю. В., Павленко Н. В., Савво В. М., Бабiй I. Л., Лукашук В. Д.- Київ, 2000. - 32 с.

8. Майданик В.Г. Педиатрия.- К.: А.С.К., 1999.- 832с.: ил.

9. Слободян Л.М., Лобода В.Ф., Процайло Н.Б. Дiагностика захворювань та реабiлiтацiя дiтей.- Тернопiль: Укрмедкнига, 2004.- 614 с.

10. Смiян I.С. Педiатрiї: Цикл лекцiй.- Тернопiль: Укрмедкнига, 1999.- 712с.

11. Шабалов Н.П. Детские болезни.- Санки-Петербург-Москва-Минск-Харьков, 2002-Т2.- 1084 с.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Виразкова хвороба

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.