План

1. Сутність, функції і типи каналів розподілу товарів виробничого призначення

2. Класифікація і характеристика посередників промислового ринку

3. Маркетингова політика розподілу товарів виробничого призначення

Список використаної літератури

1. Сутність, функції і типи каналів розподілу товарів виробничого призначення

Розподіл товарів — це передача права власності на товар у процесі його переміщення від виробника до споживача.

Більшість підприємств користується послугами торговельних посередників, щоб якомога ефективніше (швидше, кваліфіковані- ше) організувати збут своєї продукції. З цією метою виробники формують канали розподілу товарів.

Канал розподілу товарів:

• це сукупність незалежних організацій чи окремих осіб, які виконують усі посередницькі функції щодо фізичного пере­міщення товарів і передачі права власності у процесі їх про­сування від виробника до споживача;

 • це організації, через які має пройти товар з моменту виго­товлення до моменту споживання.
 • До загальних цілей учасників каналів розподілу товарів на­лежать:

 • прибутковість;
 • доступ до продукції та послуг;
 • ефективний розподіл та збут;
 • лояльність споживачів.
 • Розрізняють два базисних типи каналів розподілу товарів: прямі та опосередковані. Прямі (без участі посередників) канали розподілу використовують фірми, які бажають контролювати маркетингову програму загалом, підтримують тісні контакти зі споживачами, мають обмежені цільові ринки і достатню кількість засобів для організації збуту. Використання прямих каналів збу­ту надає виробнику переваги, пов’язані з можливостями:

 • глибше вивчати ринок своїх товарів;
 • підтримувати тісні зв’язки з основними споживачами;
 • здійснювати наукові дослідження, спрямовані на поліпшен­ня якості своєї продукції;
 • прискорювати цикл реалізації і, як наслідок, обіг капіталу, що, у свою чергу, дає змогу підвищувати загальну суму прибутку.
 • Проте така форма розподілу товарів має певні недоліки:

 • збільшує витрати виробника (зокрема, на створення запасів, підготовку продукції, зберігання, формування партій для відвантаження тощо);
 • потребує підготовлених кваліфікованих кадрів для виконан­ня відповідної роботи;
 • потребує наявності необхідних виробничих, інформаційних та фінансових ресурсів;
 • її можуть здійснити лише великі конкурентоспроможні під­приємства.
 • Опосередковані (за участю посередників) канали розподілу

  фірми використовують для нарощування обсягів продажу товарів, розширення ринків збуту, кращого їх охоплення, повнішого задо­волення потреб споживачів.

  З економічного погляду завдання торговельних посередни­ків — трансформувати асортимент продукції, який пропонуєть­ся виробниками, в асортимент товарів, необхідних споживачам.

  Незважаючи на те що при використанні посередників виробник певною мірою втрачає контроль над продажем товарів, він дістає й певні вигоди: насамперед з погляду економії скорочуються вит­рати на транспортування товарів, тимчасове їх зберігання, сорту­вання тощо, що дає змогу більше уваги приділяти виробництву продукції, її вдосконаленню та заміні на нову. Приклади змен­шення кількості постачально-збутових операцій між виробником і клієнтом при переході від прямих до опосередкованих каналів розподілу товарів показано на рис. 10.1.

  Рис. 10.1. Варіанти прямих і опосередкованих постачально-збутових операцій між виробником і клієнтом:

  В — виробник; Д — дистриб’ютор; К — клієнт

  У першому варіанті три виробники, які використовують пря­мий маркетинг для продажу своєї продукції трьом клієнтам, ма­ють дев’ять постачально-збутових операцій. Кількість таких опе­рацій можна зменшити до шести, якщо діяти через одного дистри­б’ютора.

  Переваги використання посередника зростають із збільшенням кількості виробників та клієнтів і відповідно кількості постачаль­но-збутових операцій між ними, у чому переконує другий варіант (див. рис. 10.1). Зокрема, використання прямого маркетингу пе­редбачає 16 постачально-збутових операцій між виробниками і клієнтами, тоді як через дистриб’ютора кількість операцій змен­шується вдвічі.

  Але необхідно з’ясувати, хто з учасників переміщення товарів від виробника до споживача і які функції виконуватиме. Виробник, наприклад, може ліквідувати чи замінити окремі організації в си­стемі каналу розподілу, але жодна з функцій не може бути лік­відована (функції ліквідованої організації чи учасника каналу пе­редаються існуючим або новоорганізованим). Інакше кажучи, якщо товаровиробник не користується послугами торговельних посередників, то функції з організації збуту (рис. 10.2) викону­ють власні збутові організації підприємства.

  Структуру та рівні основних типів каналів розподілу ТВП показано на рис. 10.3.

  Довжина каналу розподілу— це кількість рівнів у каналі роз­поділу ТВП.

  Ширина каналу розподілу— це кількість посередників на кожному рівні каналу розподілу ТВП.

  Рівень каналу розподілу— це відсутність чи наявність певної кількості посередників, які виконують відповідні функції з пере­міщення товару і передачі права власності від виробника до спо­живача. Розрізняють канали нульового рівня (без посередника), однорівневий (один торговельний посередник), дворівневий (два посередники) тощо.

  Кількість рівнів каналу розподілу залежить від галузевої на­лежності, виду товару, характеру і розмірів ринку, наявності по­середників тощо.

  Існують певні відмінності між каналами розподілу споживчих товарів і ТВП. Зокрема, канали розподілу ТВП мають такі харак­теристики:

 • частіше використовуються прямі канали порівняно з опосе­редкованими;
 • рідко використовується роздрібна торгівля;
 • Рис. 10.2. Функції учасників каналу розподілу ТВП

  Рис. 10.3. Типи каналів ТВП

 • за відносно меншої кількості покупців обсяг замовлень біль­ший порівняно з каналами споживчих товарів;
 • великий обсяг продажів за специфікаціями;
 • завдяки спеціалізації на певних видах ТВП незалежні учас­ники каналів збуту, як правило, більш кваліфіковані.
 • Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 27

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Розподіл і переміщення товарів виробничого призначення

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.