План

1. Суть, структура і основні об'єкти маркетингових досліджень

2. Етапи і методи маркетингових досліджень

3. Сутність, види і система маркетингової інформації

4. Джерела і методи збирання маркетингової інформації

4.1. Джерела маркетингової інформації

4.2. Методи збирання первинної маркетингової інформації

Список використаної літератури     

1. Суть, структура і основні об'єкти маркетингових досліджень

Маркетингові дослідження:

 • це систематизований процес збирання та аналізу інформації з метою прийняття конкретних управлінських рішень;
 • це збирання, обробка та аналіз даних для зменшення неви­значеності, що супроводжує прийняття маркетингових рішень;
 • це систематичне збирання та аналіз пов’язаних з існуючою ситуацією даних щодо маркетингової діяльності підприєм­ства чи організації.
 • Маркетингові дослідження полягають в оцінюванні потреб, за­питів та попиту споживачів, що сприяє створенню програм та їх виконанню, а також визначенню проблем і можливостей підпри­ємства щодо здійснення та оцінювання власної маркетингової діяльності з метою зниження ступеня невизначеності й ризику і підвищення шансів на успіх.

  Об’єктами маркетингових досліджень є ринок, конкуренти, споживачі, постачальники, посередники, товари, ціни, товарорух і продажі, система стимулювання збуту, реклама, безпосередні можливості підприємства (рис. 5.1).

  Рис. 5.1. Об’єкти маркетингових досліджень

  Найпоширенішим напрямком у маркетингових дослідженнях є вивчення ринку. Вивчають ринок з метою отримання даних про ринкові умови (місткість, кон’юнктуру, темпи розширення, прогнозування розвитку ринку тощо) для визначення напрямків діяльності підприємства.

  Об’єктами ринкового дослідження є тенденції та процеси роз­витку ринку, включаючи аналіз змін економічних, науково-техніч­них, законодавчих, екологічних та інших факторів макросередо- вища маркетингу. Досліджують також структуру та географію ринку, динаміку продажів, рівень конкуренції, можливості та ри­зики. Основними результатами дослідження ринку є прогнозуван­ня його розвитку, оцінка кон’юнктурних тенденцій, визначення ключових факторів успіху, ефективних способів здійснення кон­курентної політики на ринку і можливостей виходу на нові рин­ки чи сегменти.

  Основним завданням дослідження конкурентів є отримання необхідної інформації для забезпечення конкурентних переваг на ринку або пошук можливості для кооперації з потенційними кон­курентами. З цією метою аналізують сильні та слабкі сторони конкурентів, вивчають їх частку на ринку, реакцію споживачів на маркетингові засоби конкурентів (зміну цін, удосконалення това­ру, розвиток сервісу тощо), матеріальний, фінансовий та кадро­вий потенціал конкурентів, організацію управління діяльністю. У результаті досліджень вибирають шляхи і можливості досягнення найвигіднішого становища на ринку порівняно з конкурентами (уникнення конкуренції, лідерство, слідування за лідером).

  Дослідження споживачів дає змогу визначити комплекс факто­рів, якими керуються споживачі, вибираючи товари (ціна, якість, рівень технології, фінансовий стан тощо). Об’єктами досліджен­ня є індивідуальні та промислові підприємства, а також органі­зації (споживачі, торговельні посередники, державні установи, комерційні організації). Предметом дослідження є мотивація спо­живчої поведінки, структура споживання, забезпеченість товара­ми, тенденції попиту. Результатом дослідження стають типології споживачів, моделювання їх поведінки на ринку і прогнозування попиту. Мета такого дослідження — сегментувати ринок і вибра­ти цільовий ринок.

  Дослідження постачальників здійснюють з метою отримання інформації про ціну та якість сировини, матеріалів, устаткування, що пропонуються постачальниками, рівень сервісного обслуго­вування, розміщення, умови транспортування, виконання попе­редніх договорів-поставок тощо. Результатом дослідження є вибір оптимального варіанта умов постачання і постачальника (чи кількох).

  Дослідження фірмової структури ринку виконують з метою отримання інформації про можливих посередників, за допомогою яких підприємство зможе працювати на обраному ринку. Крім інформації про торговельних посередників підприємству необхід­на інформація про транспортно-експедиторські, рекламні, стра­хові, юридичні, фінансові, консультативні організації, які можуть подати підприємству відповідну допомогу.

  Основне завдання дослідження товару — визначити відповід­ність техніко-економічних показників якості товарів, які є на ринку, запитам і вимогам споживачів, а також проаналізувати їх конкурентоспроможність. Об’єктами дослідження товару є спо­живчі властивості товарів-аналогів і товарів-конкурентів, реакція споживачів на нові товари, товарний асортимент, відповідність продукції стандартам. Результати дослідження дають змогу під­приємству розробити асортимент товарів відповідно до вимог спо­живачів, визначити напрямки діяльності залежно від стадії ЖЦТ, модифікувати продукцію, яку виготовляє підприємство, розроби­ти і освоїти виробництво нової тощо.

  Дослідження ціни передбачає визначення такого рівня і спів­відношення цін, які дали б змогу одержати максимальні прибут­ки при мінімальних витратах. Об’єктами дослідження є витрати на розробку виробництва та збут товарів, вплив конкуренції з боку інших підприємств та товарів-аналогів, поведінка і реакція споживачів на ціну товару. У результаті дослідження вибирають найефективніші співвідношення “витрати — ціна” та “ціна — прибуток”.

  Дослідження руху товарів і продажу має на меті визначити оптимальні шляхи, способи та засоби швидкого доведення товару до споживача та його реалізації. Головними об’єктами досліджен­ня стають канали руху товарів, посередники, форми і методи про­дажів тощо. У результаті дослідження визначається можливість збільшення товарообігу підприємства, оптимізуються товарні за­паси, розробляються критерії вибору ефективних каналів руху товарів та прийоми продажу товарів.

  Дослідження системи стимулювання збуту та реклами ставить за мету виявити, коли і як краще стимулювати збут товарів, під­вищити імідж товаровиробника, успішно здійснювати рекламні заходи. Об’єктами дослідження є поведінка постачальників, посе­редників, споживачів, контакти зі споживачами, ефективність рек­лами, конкурсів, пільг, винагород. Результати досліджень дають змогу сформувати позитивне ставлення до підприємства, його продукції, визначити методи формування попиту, впливу на посе­редників та споживачів, підвищити ефективність комунікаційних зв’язків.

  Дослідження можливостей підприємства передбачає визначен­ня реального рівня конкурентоспроможності підприємства (на ос­нові аналізу сильних і слабких сторін його діяльності) і порівнян­ня відповідних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Об’єктами дослідження є результати господарської діяльності та їх аналіз, рівень конкурентоспроможності та імідж продукції і підприємства. Результати дослідження дають змогу адаптувати діяльність підприємства до факторів зовнішнього середовища.

  Результатом маркетингових досліджень є розробки, які вико­ристовують при виборі та реалізації стратегії і тактики маркетин­гової діяльності підприємства.

  Коротка характеристика основних напрямків маркетингових досліджень наведена в табл. 5.1.

  Таблиця 5.1

  Мета, об’єкти та результати окремих напрямків маркетингових досліджень

  Напрямок маркетингового дослідження Мета Об’єкти Результати
  Дослідження Отримання Тенденції Прогнози
  ринку даних про та процеси розвитку ринку,
  ринкові умови: розвитку ринку оцінка кон’юнк-
  місткість, (аналіз змін турних тен-
  кон’юнктуру, факторів макро- денцій, визна-
  темпи роз- середовища чення ключових
  ширення, сегментування, рівень конку­ренції, рівень попиту маркетингу), структура ринку, динаміка про­дажів, рівень конкуренції, можливості та ризики факторів успіху
  Дослідження Отримання Аналіз сильних і Вибір напрямку
  конкурентів інформації для слабких сторін досягнення
  забезпечення конкурентів, найвигіднішого
  конкурентних частка конку- становища
  переваг на ринку рентів на ринку, реакція спожи­вачів на маркетингові засоби конку­рентів на ринку віднос­но конкурентів
  Дослідження Визначення Мотивація Можливість
  споживачів комплексу споживацької типології спожи-
  факторів, якими поведінки вачів, моделю-
  керуються промислових вання їх поведін-
  споживачі при підприємств ки, прогноз
  виборі товару, сегментування ринку та вибір цільових сег­ментів та організацій- споживачів попиту
  Дослідження Отримання Ціна та якість Вибір
  постачальників інформації сировини, оптимального
  про можливості матеріалів, варіанта умов
  реальних обладнання, постачання та
  та потенційних постачальників розміщення, умови транспор­тування, рівень виконання договорів- поставок постачальника
  Дослідження Отримання Можливості Вибір най-
  фірмової інформації та перспективи ефективнішого
  структури про можливих розвитку торго- посередника
  ринку посередників і маркетингову інфраструктуру ринку вих посередників та рекламних, страхових,

  транспортних,

  юридичних,

  консультативних

  організацій

  чи помічника
  Дослідження Визначення Споживацькі Розробка товар-
  товару відповідності властивості ного асортименту
  техніко-економіч- товарів-аналогів згідно
  них показників і товарів-конку- з вимогами
  якості товарів рентів, реакція споживачів.
  (які є на ринку) споживачів Можливість
  запитам на нові товари, вчасно
  і вимогам товарний асорти- модифікувати
  споживачів. мент; чи розробляти
  Аналіз конку- рентоспромож- ності товарів відповідність продукції стан­дартам нову продукцію
  Дослідження Отримання Витрати Можливість
  ціни інформації на розробку, вибрати най-
  про діапазон цін виробництво ефективніші
  та їх зміни та збут товарів; співвідношення
  на відповідному вплив конку- “витрати —
  товарному ринку ренції на ціну; поведінка і реак­ція споживачів на ціну товару ціна” та “ціна — прибуток”
  Дослідження Отримання Канали руху Можливість
  руху товарів інформації товарів, посеред- визначити
  та продажів про рівень ники, форми оптимальні
  ефективності і методи про шляхи, способи
  каналів розподілу товарів, що використовуються чи плануються до використання (витрати та швидкість переміщення товарів тощо) дажів та засоби швид­кого доведення товару до споживача та його реалізації.

  Можливість

  збільшити

  товарообіг

  підприємства

  Дослідження Отримання Поведінка Можливість
  системи інформації про постачальників, визначити
  стимулів збуту сильні та слабкі посередників, методи форму-
  та реклами позиції в системі споживачів, вання попиту
  стимулів збуту ефективність та способи
  та реклами реклами, впливу на
  (як власної, так конкурсів, пільг покупців,
  і у конкурентів), про розмір витрат на рекламу тощо тощо підвищити ефективність маркетингових комунікаційних

  зв’язків, сформувати позитивне

  ставлення до підприємства та його

  продукції

  Дослідження Визначення Результати Визначення
  можливостей рівня конкурен- господарської реального рівня
  підприємства тоспроможності діяльності та їх конкуренто-
  підприємства аналіз, рівень спроможності
  сприяє знижен- конкуренто- продукції
  ню ступеня спроможності та підприємства.
  ризику продукції, Можливість
  та підвищенню аналіз сильних адаптувати
  ймовірності та слабких сторін діяльність
  успіху маркетин- підприємства, підприємства
  гової діяльності імідж підприєм­ства до факторів мікро- та макро- середовища маркетингу.

  Розробка рекомендацій та прийняття

  маркетингових рішень щодо вибору

  та реалізації стратегії і тактики

  маркетингової діяльності підприємства

  Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 19

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Система маркетингових досліджень та інформації на промисловому ринку

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.