План

1. Сутність і передумови розвитку промислового маркетингу

2. Принципи і завдання промислового маркетингу

3. Концепції промислового маркетингу: розвиток та умови застосування

4. Промислове підприємство як суб'єкт промислового ринку

Список використаної літератури     

1. Сутність і передумови розвитку промислового маркетингу

Промисловий маркетинг — це вид діяльності у сфері матері­ального виробництва та промислових послуг, спрямованої на за­доволення потреб підприємств, установ та організацій у сировині, матеріалах, комплектуючих виробах, устаткуванні, послугах через обмін, а також на підвищення ефективності виробництва та збуту товарів виробничого призначення (ТВП) шляхом дослідження та задоволення попиту на промислову продукцію та промислові по­слуги.

Історично маркетинг засобів виробництва почав розвиватися пізніше, ніж маркетинг споживчих товарів.

До передумов застосування принципів та методів маркетингу у виробничо-збутовій діяльності підприємств, які виготовляють ТВП, належать такі:

 • проникнення досягнень науки і техніки в усі сфери людсь­кої діяльності;
 • посилення конкуренції на світовому і внутрішньому ринках;
 • необхідність удосконалення управління діяльністю підпри­ємства, особливо виробничо-збутовою.
 • Об’ єктом курсу “Промисловий маркетинг” є промисловий ри­нок і його суб’єкти, предметом — теоретичні положення і прак­тичні аспекти маркетингової діяльності підприємств у сфері мате­ріального виробництва та промислових послуг, спрямованих на формування / виявлення і задоволення потреб учасників промис­лового ринку у товарах виробничого призначення, а також відно­сини, що виникають між ними у процесі обміну.


  2. Принципи і завдання промислового маркетингу

  Промисловий маркетинг як спосіб господарювання в ринкових умовах грунтується на таких принципах:

 • вільному виборі мети функціонування та стратегії розвитку;
 • пристосуванні до вимог споживача;
 • цілеспрямованому впливі на попит споживачів з метою його належного формування;
 • гнучкості у досягненні поставленої мети, тобто швидкому пристосуванні до змін умов навколишнього середовища;
 • комплексному підході до розв’язання проблем, що передба­чає визначення мети відповідно до ресурсів і можливостей підприємств.
 • Основні завдання промислового маркетингу:

 • виявлення існуючого і формування потенційного попиту на товари промислового призначення;
 • організація науково-дослідних та дослідно-конструкторсь­ких робіт (НДДКР) з метою створення нової чи модифі­кації освоєної промислової продукції;
 • планування і обгрунтування виробничої, збутової та фінан­сової діяльності;
 • розробка і реалізація маркетингової політики цін щодо про­мислової продукції та промислових послуг;
 • організація розподілу і переміщення товарів промислового призначення;
 • створення ефективної системи маркетингових комунікацій;
 • аналіз і контроль результативності маркетингової діяль­ності.

 • 3. Концепції промислового маркетингу: розвиток та умови застосування

  Необхідно відрізняти маркетинг як певну концепцію від марке­тингу як комплексу різноманітних видів людської діяльності. Ф. Котлер розрізняє п’ять альтернативних концепцій, на основі яких фірми, підприємства здійснюють маркетингову діяльність: удосконалення виробництва і товару, інтенсифікація комерційних зусиль, маркетинг і соціально-етичний маркетинг [24, с. 32].

  У концепції вдосконалення виробництва стверджується, що прихильністю споживачів користуються товари, доступні за ці­ною. Концепція орієнтована на ситуації, коли попит на товар пе­ревищує пропозицію і необхідно знайти спосіб розширення ви­робництва або коли собівартість товару дуже висока і потрібно знизити її. Виходячи з цього керівництво фірми має зосередитись на вдосконаленні виробництва і підвищенні ефективності системи розподілу. Схематично цю концепцію зображено на рис. 1.1 [10, с. 9].

  Рис. 1.1. Концепція вдосконалення виробництва

  У концепції вдосконалення товару стверджується, що спожи­вачі віддають перевагу тим товарам, надійність, експлуатаційні властивості і характеристики яких постійно підвищується. У цьо­му разі управління в організаціях концентрується на досягненні високої якості товару. Схематично цю концепцію зображено на рис. 1.2 [10, с. 10].

  Концепція інтенсифікації комерційних зусиль орієнтована на те, що споживачі не купуватимуть товари фірми в достатній кіль­кості, якщо вона не докладатиме певних зусиль у сфері збуту і стимулювання (філософія збуту). У цьому разі основне завдання

  Рис. 1.2. Концепція вдосконалення товару

  фірми полягає в досягненні певного обсягу (як правило, збіль­шенні обсягу) продажу своїх товарів за допомогою реклами та інших заходів, що стимулюють покупців. Схематично цю концеп­цію зображено на рис. 1.3 [10, с. 10].

  Рис. 1.3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль

  У розглянутих концепціях увага зосереджується на потребах продавця, одержанні ним прибутків за рахунок збільшення об­сягів продажу товару. В їх основу закладений такий принцип: спочатку виготовити товар, а потім активно шукати для нього спо­живачів. У цьому разі метою маркетингу є забезпечення рента­бельності виробництва, прибутку за певний період при наявних ресурсах. А це змінює орієнтири маркетингу. З огляду на зазна­чене в 60-ті роки XX ст. почав формуватися ринок, орієнтований на споживача — “ринок покупця”. Метою маркетингу стає ство­рення покупця. Ця концепція виникла як реакція на труднощі у збутовій діяльності, коли пропозиція товарів почала перевищува­ти попит на них. Тому постала потреба вивчати вимоги покупця і створювати товар, який задовольнить ці вимоги.

  Концепція маркетингу — це орієнтована на споживача, ін­тегрована цільова філософія фірми, організації чи людини. У 1954 р. П. Друккер (представник американської науки управлін­ня), підкреслюючи важливість такої політики у досягненні фір­мою успіху, зазначав: щоб визначити, що таке бізнес, потрібно почати з визначення його мети [41, с. 13]. Основною метою бізне­су він вважав створення споживача. Безпосередньо продукція фірми — не найголовніше у майбутньому бізнесі. Ставлення спо­живача до покупки, визначення її цінності — ось що має вирі­шальне значення, визначає сутність бізнесу, його спрямованість та шанси на успіх.

  Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 9

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Промисловий маркетинг - сутність, завдання, розвиток

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.