План

1. Визначення промислового ринку та основні його характеристики

2. Особливості формування попиту на промислові товари

3. Структура промислового ринку

4. Учасники промислового ринку та їх взаємодія

Список використаної літератури     

1. Визначення промислового ринку та основні його характеристики

Промисловий ринок:

 • це сукупність економічних відносин між виробниками і спо­живачами товарів виробничо-технічного призначення у сфері то­варно-грошового чи бартерного обміну, які забезпечують реаліза­цію відповідних технологій добування та переробки сировини, виробництва матеріалів і обладнання, перепродажу промислової продукції чи здавання її в оренду;
 • це сукупність осіб, підприємств та організацій, які прода­ють, купують чи отримують за бартером продукцію та послуги з метою їх використання у виробництві, для перепродажу або зда­вання в оренду.
 • Займаючись промисловим маркетингом, фірма дещо інакше будує свою діяльність, ніж на споживчому ринку. Це зумовлено низкою причин:

 • попит організацій залежить від попиту кінцевих спожи­вачів, оскільки якщо попит на кінцевий товар знижується, одразу знижується попит і на відповідні товари промислового призначен­ня. Крім того, попит на промислові товари характеризується низь­кою ціновою еластичністю, тобто зміна цін не призводить до по­мітних коливань попиту;
 • мотиви закупівлі споживчих товарів переважно емоційні або продиктовані модою. Придбання сировини, матеріалів, напів­фабрикатів організаціями-споживачами має раціональніший ха­рактер, який визначається багатьма чинниками, зокрема спеціа­лізацією фірм, їх фінансовими можливостями, обсягами збуту продукції;
 • покупці промислових товарів — професіонали, які мають відповідну підготовку щодо аналізу постачання, ведення пере­говорів тощо. Вони спеціалізуються на закупівлі певного асорти­менту товарів, постійно аналізують укладені угоди. Споживачів на промисловому ринку набагато менше, ніж на споживчому, до того ж вони географічно сконцентровані;
 • вимоги щодо сервісу і розподільчої мережі промислових то­варів суттєвіші і відіграють визначальну роль при укладенні угод. Організації-споживачі можуть вимагати особливих послуг: біль­ших гарантій, співробітництва в рекламі, пільгових умов кредиту­вання, комплектності тощо. Вимоги до реклами на споживчому ринку вищі, ніж на промисловому;
 • канали руху товарів і збуту на промисловому ринку, як правило, одно- чи дворівневі.
 • Основні відмітні характеристики промислового та споживчого ринків наведено в табл. 2.1.

  Таблиця 2.1

  Порівняльна характеристика промислового і споживчого ринків

  Показник Ринок
  промисловий споживчий
  Попит Вторинний Первинний
  Обсяг збуту Великий Невеликий
  Обсяг закупівель
  Природа закупівель Професіональна Індивідуальна
  Прийняття рішень про закупівлю Колегіально Одноосібно чи кількома особами
  Кількість споживачів Невелика Велика
  Розмір індивідуаль­ного споживання Великий Невеликий
  Розміщення споживачів Географічно сконцентроване Розпорошене
  Методи просування на ринку Здебільшого персональний продаж Засоби реклами
  Канали розподілу Здебільшого прямі Багатоступінчасті


  2. Особливості формування попиту на промислові товари

  Попит — це забезпечена грошима потреба в товарах, які реа­лізуються на ринку.

  Потреба — це суб’єктивне відчуття недостатнього задоволен­ня, спрямоване на його зменшення чи ліквідацію.

  Спеціалісти у сфері маркетингу повинні ретельно розробляти маркетингову політику свого підприємства стосовно визначення потреби у продукції, що виготовляється, і оцінювання попиту на неї. Центральне місце у схемі взаємодії основних економічних ка­тегорій маркетингу належить потребі як вихідному і кінцевому пункту маркетингової діяльності підприємства (рис. 2.1) [19, с. 122].

  Рис.2.1. Взаємодія основних економічних категорій маркетингу

  Попит на промислові товари має характерні ознаки, що від­різняють його від попиту на споживчі товари:

 • нееластичність (зміни цін на промислові товари неістотно змінюють попит на них);
 • нестійкість (пов’язана з динамічнішою зміною технічних процесів виробництва, постійним оновленням засобів виробництва);
 • парність (зумовлена тим, що здебільшого попит на один промисловий товар водночас зумовлює попит на інший, який ви­користовують у комбінації з першим. Наприклад, придбання транспортних засобів передбачає відповідно наймання водіїв і ку­півлю пального, придбання токарних верстатів — наймання то­карів відповідної кваліфікації і використання електроенергії);
 • вторинність (попит на промислові товари визначається по­питом на споживчі товари, тобто є похідним. Дослідження попи­ту на промислові товари потребують великих витрат, оскільки не­обхідно вивчати тенденції змін у попиті на споживчому ринку. Збільшення попиту на споживчому ринку в середньому на 10 % спричинює збільшення попиту на промисловому щонайменше у 5 разів).
 • Кожна галузь промисловості забезпечує свої потреби за ра­хунок інших галузей і, у свою чергу, створює умови для задово­лення потреб інших галузей. У такому розумінні кожна галузь, підприємство є водночас і постачальником, і споживачем промис­лової продукції.

  Потребу у продукції конкретної галузі визначати важко через незадовільний рівень розробки відповідної методологічної бази.

  На формування потреб у засобах виробництва впливає багато факторів. Так, на перспективну потребу в окремих виробах для служби сервісу значною мірою впливає зміна продуктивності ус­таткування, на якому такі вироби встановлені. У свою чергу, про­дуктивність устаткування визначається соціальними, організацій­ними і технічними умовами, які діють на кожному робочому місці і постійно змінюються. Урахувати всі першопричини при форму­ванні потреби неможливо. Проте знаючи фактори зміни інтенсив­ного та екстенсивного використання устаткування, можна оцінити перспективну потребу в ньому. Така оцінка завжди містить фак­тор невизначеності, який відображає обмеженість знання потреби і вимірюється за допомогою ймовірнісних характеристик.

  Поточна потреба у виробах для фірмового обслуговування тех­ніки визначається обсягом, що необхідний для досягнення запла­нованого рівня розвитку системи, її експлуатації в об’єктивно існуючих господарських умовах.

  Розглядаючи потреби в засобах виробництва та їх роль у рин­кових відносинах, необхідно розрізняти абсолютні, дійсні та фак­тично задоволені потреби [19, c.123], а також ураховувати факто­ри, під впливом яких одна форма потреби переходить в іншу.

  До абсолютних належать усі наявні суспільні потреби, які об’єктивно можливі при існуючому рівні життя суспільства, але лише теоретично. З абсолютних потреб формується система дійс­них економічних потреб, яка виражається в сукупності створених і освоєних виробництвом певних споживчих вартостей та відповід­ного сукупного робочого часу, необхідного для їх виробництва. Дійсні потреби в засобах праці формуються на основі абсолют­них. На відміну від абсолютних дійсні потреби поділяються на дві групи:

  перспективні(середньо- та довгострокові), що мають виперед­жальний характер, тобто охоплюють цілі, засобів досягнення яких ще не існує (при плануванні ці потреби називають інтервалом прогнозування);

  поточні, що виражаються у вигляді ринкового попиту, на який впливають рівень виробництва в галузях-виробниках та спожива­чах товару, цілі суспільства в певний період, а також діючий ме­ханізм виробництва та розподілу продукції.

  Система фактично задоволених потреб характеризує перетво­рення можливості задоволення потреб у фактичне їх задоволення. Ця система формується в межах системи дійсних потреб, яка, у свою чергу, визначається як абсолютна потреба.

  Фактори, що впливають на кожну з розглянутих потреб, зоб­ражено на рис. 2.2.

  Рис. 2.2. Фактори, що впливають на різноманітні потреби

  Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 19

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Промисловий ринок як об'єкт промислового маркетингу

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.