Важливе значення в закупівельній діяльності має планування матеріально - технічного постачання, яке є обґрунтуванням для приймання рішення про закупівлю ресурсів. План матеріально-технічного постачання - це комплекс планових розрахунків, на основі яких встановлюється номенклатурний склад, розміри, цільове призначення потреб в ресурсах, визначаються джерела їх покриття і обсяги витрат на здійснення закупівельного процесу.

Планування є важливим інструментом, який дозволяє передбачити ризик невиконання плану виробництва продукції через незабезпечення його матеріальними ресурсами. Плани розробляються як в натуральному, так і у вартісному вимірі.

План у натуральних одиницях виміру визначає потребу підприємства в засобах виробництва і є основою для планування розвитку транспортно-складського господарства.

Плани у вартісному вигляді дозволяють ув'язати витрати по забезпеченню ресурсами з планами по собівартості і прибутку, а також рентабельності виробництва. План матеріально-технічного постачання розробляється на основі і в відповідності з сформованим відділом збуту і маркетингу портфелем замовлень.

Підприємства розробляють довгострокові і поточні плани. Довгостроковий план підприємства складається на базі стратегічних цілей щодо номенклатурного складу і структури випуску продукції в відповідності з перспективними оцінками її збуту. Це потребує визначення потреби підприємства у виробничих потужностях і матеріально-технічних ресурсах для виробництва продукції, визначення потреби в основному і обіговому капіталі, джерел фінансування цієї потреби, взаємозв’язки обмежених фінансових, матеріальних і трудових ресурсів.

Поточне планування матеріально-технічного постачання включає:

- дослідження ринку сировини і матеріалів;

-визначення потреби підприємства в матеріальних ресурсах;

-складання плану закупівлі матеріальних ресурсів;

-вартісний аналіз закупівельної діяльності тощо.

Дослідження ринку сировини і матеріалів дозволяє відповісти на слідуючи питання:

-Хто і що поставляє на внутрішньому і зовнішньому ринках?

-Які можливості постачальників?

-Чи велика конкуренція серед покупців?

-Хто з покупців закуповує такі ж матеріали по нижчій ціні?

-Чи є можливості для заміни матеріалів?

-Які шляхи придбання матеріалів?

-Які види транспорту можливо використати?

-Чи з'являються нові технології?

При вивченні ринку сировини і матеріалів визначається можливість їх закупок по імпорту.

Розробка плану закупівлі здійснюється після вивчення ринку сировини і матеріалів в такій послідовності. Спочатку розраховується потреба в кожному виді сировини, матеріалів, палива і т. ін. Розрізняють два способи встановлення потреби в матеріальних ресурсах:

-на плановій основі;

-на основі використання матеріалів в попередніх періодах.

Вихідними даними для визначення потреби першим способом є: плани виробництва продукції, конструкторські специфікації, рецепти, по яким розраховується потреба в матеріалах на одиницю продукції, норми витрат матеріальних ресурсів.

Потреба в кожному виді матеріалу визначається перемноження планового обсягу виробництва на норму витрат матеріалу. Потреба підприємства в матеріальних ресурсах включає:

-ресурси на основне виробництво;

-ресурси на ремонтно-експлуатаційні нужди;

-ресурси на незавершене виробництво;

-ресурси на науково-дослідні і конструкторські роботи;

- ресурси на капітальне будівництво і допоміжні потреби і т. ін.

Існують різноманітні методи визначення потреби в матеріальних ресурсах. Основний із них - метод прямого розрахунку використовується для визначення потреби в матеріальних ресурсах на основне, виробництво.

В складі методу прямого розрахунку, виділяється:

-повиробний;

-подетальний;

-за аналогією;

-метод типового представництва;

-метод рецептурних норм.

При повиробному і подетальному методах використовують два показники: норма витрати і обсяг виробництва.

де Pі - потреба на і-й виріб,

Nij - норма і-го матеріалу на виробництво j - го виробу,

Qj - обсяг виробництва j - го найменування,

п - кількість виробів.

При визначеннi потреби по аналогії використовують наступну формулу:

P=NAQHK1K2

де Р - потреба в матеріалі,

NA - норма витрат матеріалу на виріб-аналог,

QH - плановий обсяг випуску нових виробів,

К1 - коефіцієнт, який визначає співвідношення витрат матеріалів при виробництві нових виробів і виробів-аналогів.

де НН і НА - чисті корисні витрати на новий виріб і виріб-аналог;

К2 - коефіцієнт, який враховує додаткові витрати матеріалів, пов'язані з виробництвом нових виробів.

Метод типового представника використовується в масовому виробництві (підшипники). При цьому методі спочатку визначається середньо виважена витрат ресурсів в відповідності з асортиментним планом виробництва випуску продукції, потім визначається загальна потреба в них.

де N - середньо виважена норма витрат,

Ni - поасортиментні норми витрат,

di - доля обсягу випуску виробу кожного асортименту в загальному обсязі виробництва.

P = NQ

Приклад.

Підприємство випускає підшипники різного діаметру на основі вивчення попиту встановлена річна програма випуску підшипників - 60 тис. шт. (Q), і питома вага окремих їх розмірів в загальному обсязі виробництва. Дані для вирішення задачі наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.

№ п/п Показник Розміри підшипників (мм)
50 75 100 125 150
1 Норма витрат сталі на 1 підшипник (грн.) 150 200 225 250 300
2 Питома вага окремих розмірів в загальному обсязі виробництва, dі (%) 10 20 30 20 20

Визначте потребу в сталі для виготовлення підшипників.

1) Визначимо середньо виважену норму витрат

Загальний обсяг потреби в сталі:

Р = NQ = 232,560000 = 13950 (тонн).

В тих випадках, коли відсутні норми витрат можливо визначити потребу на перспективу статистичним методом

Pt=- Pt-1 • ІВ •К;

Pt = Рt-1 •ІNt•IQt

де Pt - потреба на майбутній період,

ІВ ~ індекс зміни обсягів виробництва,

К - коефіцієнт, який враховує змінення питомих витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції,

Рt-1- потреба базового періоду,

ІNt - індекс зниження норми витрат,

IQt- індекс росту обсягів виробництва.

Другий спосіб визначення потреби в матеріальних ресурсах пов'язаний з врахуванням складських залишків матеріалів і поповненням запасів, регулюванням термінів постачання і розмірів партій, а також з врахуванням витрат матеріальних ресурсів минулих періодів.

План матеріально-технічного постачання складається з двох частин: розрахунку потреби підприємства в сировині, матеріалах, паливі, устаткуванні, необхідних підприємству для виготовлення готової продукції, на яку є замовлення споживачів, і джерел покриття цієї потреби за рахунок внутрішніх резервів - перехідних залишків сировини і матеріалів на початок планового періоду - і застосування ділових відходів сировини і матеріалів.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Планування матеріально-технічного постачання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.