Зміст

Вступ

Розділ 1. Маркетингова діяльність підприємств та оцінка її ефективності

1.1. Поняття та сутність маркетингової діяльності

1.2. Організація маркетингової діяльності на підприємстві

1.3. Планування маркетингової діяльності

1.4. Показники оцінки ефективності маркетингової діяльності2

Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності на ВАТ «Рівнепасвантажтранс»

2.1. Загальна характеристика ВАТ «Рівнепасвантажтранс»

2.2. Основні економічні показники роботи підприємства

2.3. Аналіз складових маркетингу на підприємстві

2.4. Економічнаоцінка програми активізації маркетингової діяльності ВАТ «Рівнепасвантажтранс»

2.5. Шляхи вдосконалення маркетингової діяльності

Висновки

Додатки

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність теми дослідження. Вантажні автомобільні перевезення є важливим чинником розвитку економіки країни і забезпечення її зовнішньоекономічних зв’язків. Людські потреби і є основною причиною стрімкого розвитку сфери вантажних перевезень. Попит на вантажні автомобільні перевезення визначається динамікою і структурою зміни об’єктів виробництва в країні.

Робота вантажного транспорту може значно впливати на ефективність функціонування суб’єктів ринку. Тому зниження витрат на транспортування є одним з механізмів, що дозволяють підвищувати конкурентоспроможність товарів, які реалізуються.

Метою даної роботи є проаналізувати діяльність ВАТ «Рівнепасвантажтранс», розглянути можливі шляхи вдосконалення маркетингової діяльності та дослідити динаміку показників, які стосуються маркетингових заходів.

Для реалізації мети курсової роботи необхідно розглянути наступні завдання:

- вивчити сутність та зміст маркетингової діяльності

- виконати аналіз маркетингової діяльності ВАТ «Рівнепасвантажтранс»;

- виконати оцінку показників маркетингової діяльності;

- визначити можливі напрями вдосконалення маркетингової діяльності на ВАТ «Рівнепасвантажтранс».

Об’єктом дослідження є діяльність ВАТ «Рівнепасвантажтранс», яке розміщене в м.Рівне на вул.Курчатова, 9.


Розділ 1. Маркетингова діяльність підприємств та оцінка її ефективності

1.1.Поняття та сутність маркетингової діяльності

У підручнику Мороз Л.А. «Маркетинг» поняття маркетингу визначене як діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів [7, с.22].

Біловодська І.В. у свої праці «Маркетинг підприємства» тлумачить маркетинг як соціальний і управлінський процес, спрямований на задоволення нестатків і потреб як індивідів, так і груп, за допомогою створення пропозиції та обміну товарів, що мають цінність [1, с.25].

Безумовно, як одна зі складових бізнесу, маркетингова діяльність має певні принципи, на основі яких функціонує. Павленко у своїй праці визначає такі принципи:

1. Орієнтація на споживачів і гнучке реагування виробництва і збуту на зміни попиту.Підприємство має виготовляти те, що потрібно споживачам, а не навпаки, продавати те, що можна виготовити. Цей принцип образно висловив Маудсіта.

2.Сегментування ринкупередбачає виявлення конкретної групи споживачів (сегмента ринку), на задоволення потреб якої через товари та послуги слід зорієнтувати діяльність підприємства.

3. Принцип глибокого дослідження ринкувключає визначення місткості ринку, споживчих якостей товарів, підходів до ціноутворення, ефективних каналів збуту, методів стимулювання продажу тощо. Врахування результатів таких досліджень у діяльності підприємства обумовлює комерційний успіх його товару на ринку.

4. Націленість маркетингу- це достроковий результат, що забезпечується інноваціями виробничої та збутової діяльності, а саме: створення нових товарів, технологій, вдосконалення форм та методів виходу на нові ринки, стимулювання збуту, каналів товароруху [9, с.122].

Проте наведеним переліком принципи маркетингу не обмежуються. Виділяють ще такі принципи, серед яких:

 • оптимальне використання в управлінні централізованих та децентралізованих засад, тобто постійний пошук і реалізація резервів, підвищення ефективності виробничо-збутової діяльності через залучення до творчої роботи всіх працівників фірми;
 • науковий підхід до вирішення маркетингових проблем, тобто систематичний аналіз, використання програмно-цільового методу управління, маркетингових досліджень, а також зворотного зв'язку.
 • Маркетинг має спрямовувати роботу всіх інших видів управлінської діяльності на підприємстві на підставі досліджень ринку з метою досягнення необхідного рівня ефективності роботи підприємства за допомогою якнайповнішого задоволення потреб споживачів.

  Також маркетингова діяльність покликана здійснювати певні функції. Функції маркетингу- це взаємопов’язаний комплекс заходів, які необхідно здійснити для досягнення певних цілей. Нині немає єдиного підходу до визначення маркетингових функцій.

  Маркетинг як концепція управління виробничо-збутовою діяльністю має ряд загальних функцій, які притаманні будь-якому типу управління, а саме: ціноутворення, планування, організація, координація, облік та контроль.


  1.2. Організація маркетингової діяльності

  Організація маркетингу - це структурна побудова для управління маркетинговими функціями [4, с.51]. Вона встановлює підпорядкованість і відповідальність за виконання поставлених цілей і завдань.

  Ефективна маркетингова діяльність підприємства неможлива без організації відповідних управлінських структур — відділів, бюро, секторів тощо. Їхня діяльність має базуватись на таких принципах:

  —цілеспрямованість — відповідність місії, цілям, стратегії та політиці підприємства, спрямованість на розв’язання суто маркетингових проблем, пошук і задоволення потреб споживачів;

  —чіткість побудови — розумна спеціалізація, брак дублювання функцій, забезпечення єдності керівництва маркетинговою діяльністю, підконтрольність виконавців;

  —точна визначеність напрямів діяльності — орієнтація на конкретну концепцію, чіткий розподіл завдань та функцій кожного підрозділу й виконавця, вертикальних та горизонтальних зв’язків;

  —гнучкість — своєчасне реагування на зміни в навколишньому бізнес-середовищі;

  скоординованість дій — комплексність маркетингових заходів для досягнення ефекту синергії;

  достатня фінансова забезпеченість як з погляду виконання маркетингових дій, так і мотивації праці працівників маркетингових служб;

  економічність — покриття витрат на маркетинг доходами від реалізації маркетингових заходів;

  висока кваліфікація кадрів та їх постійна спеціальна перепідготовка;

  активна політика — пошук ринків, споживачів, незадоволених потреб, творчі підходи до розв’язання поставлених маркетингових завдань.

  Функції маркетингу виконує служба маркетингу, яка за організаційною структурою може бути функціональною, регіональною, товарною, сегментною, збутовою, товарно-ринковою[11, 225].

  Функціональна організація служби маркетингу є найпоширенішою та найпростішою, проте її ефективність знижується із зростанням товарного асортименту та розширенням кількості ринків збуту. При такій організації маркетингу відсутня особа, яка відповідає за маркетинг окремих товарів загалом чи маркетингову діяльність на окремих ринках.

  Регіональну організацію служби маркетингу застосовують у компаніях, які працюють на широких географічних ринках. Вона передбачає створення підрозділів, що займаються маркетингом продукції підприємства в окремих регіонах (рис.1.3).

  Ринкова організація служби маркетингу дає можливість урахувати специфіку роботи на різних за своїм характером ринках: на споживчому ринку, ринку промислових підприємств, ринку державних установ тощо. Керівник із питань роботи з ринком відповідає за розроблення перспективних і річних планів збуту продукції та з інших видів функціональної діяльності.

  Однією з прогресивних моделей побудови відділу маркетингу є матрична модель.Така модель дає змогу зменшити вплив негативних моментів, характерних для вертикально структурованих систем, ефективніше об’єднати окремі підрозділи відділу маркетингу, побудованого за змішаною формою.

  Під час організації маркетингу в підприємстві необхідно дотримуватися таких основних принципів її побудови:

  - простота маркетингової структури;

  - забезпечення ефективної системи зв'язків між підрозділами;

  - невелика кількість ланок маркетингової структури;

  - гнучкість і пристосованість до змін маркетингового середовища функціонування [4, с.257].

  Характеристика роботи

  Курсова

  Кількість сторінок: 24

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Економічна оцінка маркетингової діяльності ВАТ «Рівнепасвантажтранс»

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.