Основні напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом оптимізації маркетингової політики (на матеріалах ПП Салют)

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Вплив маркетингової політики на ефективність діяльності підприємства в умовах сучасного конкурентного середовища

1.1. Зміст і сутність поняття "Конкуренція" в сучасних соціально-економічних умовах

1.2 Концептуальні підходи до визначення змісту економічноїефективностідіяльності підприємства

1.3. Фактори впливу на динаміку ефективності діяльностіпідприємства

1.4. Взаємообумовленість маркетинговоїполітики та економічнихпоказників ефективності діяльності підприємства

Розділ 2. Комплексний аналіз ефективності господарськоїдіяльностіпідприємства (на матеріалах ГІП "Салют")

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Аналіз використання основних фондів

2.3. Аналіз складу і структури собівартості продукції

2.4. Аналіз прибуткової діяльності

2.5. Аналіз рекламної діяльності та локальної конкуренції

Розділ 3. Основні напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства

3.1. Покращення використання основних та економії оборотних фондів підприємства - методологічний аспект вирішення актуальної проблеми

3.2. Оптимізація товарної політики підприємства

3.3. Удосконалення цінової політики підприємства

3.4. Використання новихметодів комунікативної політики

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Для просування економічних реформ, інтеграції української економіки у світове господарство необхідні глибокі знання ринкових механізмів, принципів та методів вивчення ринку, основ стратегічного планування, корінні зміни у підготовці фахівців. Для практичного втілення ринкових відносин життя традиційні системи організацій управління виробництвомяк показала світова практика, неефективні. Вихід з даного становища - переорієнтація всіх сфер діяльності на задоволення потреб людини, тобто розвиток маркетингу, як найефективнішого механізму ринкових відносин.

У розвинутих країнах маркетинг в сучасному вигляді формувався починаючи з 50-х років. В умовах України з її низьким рівнем ринкового мислення, майже нерозвинутих ринкових структур для впровадження маркетингу свідомості керівників і підприємців у всіх галузях народного господарства також знадобиться не одне десятиріччя. Скоротити цей термін можливо, якщо забезпечити глибоке вивчення теорії і практики маркетингу. Але ситуація в нашій державі набагато складніша і гостріша, ніж в розвинутих країнах.

Відхід від командно-адміністративної системи , перехід до нового , заснованого на переважно економічних методах господарювання передбачає зміни "ринку продавця" на "ринок покупця". При такій системі визначальну роль має не стільки наявність товарів, скільки їх кількість.

Головним завданням підприємства є задоволення громадських потреб в її послугах та реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів засновника і членів трудового колективу. ПП "Салют" виробляє макаронні вироби вищого ґатунку"Хвилинка".

Вищевказана продукція фасується в мішки поліетиленові по 10 та по 20 кг. За бажанням клієнта можливе фасування продукції в тару клієнта, що зменшує вартість продукції.

З огляду на все більш зростаючу роль малого та середнього бізнесу в економіці, створення ним нових робочих місць, сплати податків актуальним є питання покрашення функціонування таких підприємств , застосування ними кращих здобутків теорії та практики управління і маркетингу для успішної діяльності. Це і обумовило вибір теми дипломної роботи "Основні напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом оптимізації маркетингової політики (на матеріалах ПП "Салют")".

Мета роботи полягає у визначенні основних шляхів та напрямківпідвищення .ефективності господарської діяльності підприємства "Салют"Як система стратегічного управління, маркетинг поділяється на:

1 .маркетинг споживчих товарів;

2.маркетингзасобіввиробництва;

3.маркетинг послуг;

4.маркетинг в некомерційній сфері.

Таким чином, маркетинг охоплює всі сторони діяльності людини і суспільства, відображає еволюцію, історичну послідовність розвитку. В Україні існує гостра потреба в маркетингу. Свідоцтво тому зародження та існування широкої мережі "диких" маркетингових послуг.

Економічна ефективність - це досягнення найбільших результатів занайменших витрат живої праці. Економічна ефективність – цеконкретна форма вияву дії закону економії часу. В умовахкапіталістичного способу виробництва. Узагальнюючимпоказником економічної ефективності є норма прибутку. Длянародних підприємств у розвинутих країнах заходу основноюметою стає максимізація прибутку на одного зайнятого, що невключає необхідностівикористання показника норми прибутку. ПП "Салют" заснував громадянин України Горак Б.Й. в січні 1990р.

Підприємство створене з метою розвитку підприємницькоїініціативи на основі здорової конкуренції та впровадження передовихметодівгосподарювання для задоволення потреб ринку в товарах іпослугах, розвиток та реалізацію громадської та виробничоїактивності населення.

Мету конкретизують наступні завдання:

 • розкрити сутність і зміст поняття "Конкуренція" в сучасних соціально-економічних умовах;
 • розкрити концептуальні підходи до визначення змісту економічної ефективності діяльності підприємства;
 • визначити фактори впливу на динаміку ефективності діяльності підприємства;
 • здійснити комплексний аналіз господарської діяльностіпідприємства;
 • дослідити вплив маркетингових заходів на підвищення ефективності діяльності підприємства;
 • виявити основні перспективні шляхи та напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства.
 • Відповідно до встановленої мети об'єктом дослідження виступає приватне підприємство "Салют" та його виробнича діяльність, спрямована на отримання прибутку.

  Предмет дослідження - це виробничий процес, та маркетингова діяльність підприємства спрямована на підтримку, збут продукції фірми, а також створення умов для подальшого розвитку та зростання.

  Джерелознавча база. При написанні даної роботи використовувались звітно-планова документація базового підприємства , наукові праці і розробки сучасних економістів, матеріали періодичної преси , статистичні дані , результати соціологічних досліджень.

  Методологія дослідження базувалася на використанні методів аналогії та порівняння , а також аналізі теоретичної та фактографічноїінформації стосовно сучасних тенденцій ринку макаронних виробів , наявних конкурентів та їх позицій. Отримані результати представлені на розгляд та оцінку в даній роботі.

  Характеристика роботи

  Диплом

  Кількість сторінок: 81

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Основні напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом оптимізації маркетингової політики (на матеріалах ПП Салют)

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.