ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність, складові елементи і специфіка комерційної діяльності в ринкових умовах господарювання

1.2. Складові механізму управління комерційною діяльністю підприємства: принципи, функції і методи

1.3. Комплексна система управління комерційною діяльністю підприємства

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ТзОВ "ЛІТА ПЛЮС"

2.1. Організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження

2.2. Організація управління комерційною діяльністю торгового підприємства

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТЗОВ "ЛІТА ПЛЮС"

3.1. Маркетингові дослідження як основа планування комерційної діяльності

3.2. Організаційне забезпечення доведення товару від виробника до споживача

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

У сучасних умовах становлення ринкових відносин, для яких характерні нестабільність та змінність зовнішнього оточення, демонополізація виробництва та лібералізація економіки, порівнювання в правах різноманітних форм та відносин власності, зростання насиченості ринку та підсилення конкуренції між товаровиробниками, рівень та якість комерційної роботи стають одними з найважливіших факторів ефективного функціонування підприємства на ринку товарів і послуг. У зв’язку з цим зростає роль управління комерційною діяльністю.

Особливого значення набуває при цьому необхідність підсилення ринкової орієнтації торгових підприємств, що передбачає не тільки удосконалення окремих елементів системи комерційної діяльності, що склалася, але й комплексне системне використання концепції маркетингу в діяльності підприємства. Маркетинговий підхід до комерційної діяльності підприємств дозволить вирішувати ринкові проблеми більш раціональним шляхом, своєчасно виявляти ринкові можливості та використовувати їх, планувати та організовувати комерційну діяльність на ринку з урахуванням передбачених тенденцій споживчого попиту.

Актуальність цієї проблематики обумовлена, перш за все, тією роллю, яку відіграє комерційна діяльність у сфері торгівлі. Значною мірою засноване на суб’єктивному підході управління комерційною діяльністю неефективне, оскільки на даний момент не досягнуто основної мети комерційної діяльності підприємств в умовах маркетингової орієнтації — задоволення потреб населення в товарах та послугах та отримання на цій основі прибутку.

Джерелознавча база дослідження:

1) науково-теоретичні праці, монографії, підручники, посібники, статті у спеціальній фаховій періодиці, які забезпечили розкриття теоретико-методологічних засад дослідження;

2) нормативно-правові документи, що регулюють діяльність господарських товариству сучасних вітчизняних соціально-економічних умовах;

3) організаційні, планові та звітні документи базової організації "Літа Плюс",на основі опрацювання яких здійснено ретроспективний аналіз її організаційно-виробничої в цілому та комерційної, зокрема, діяльності.

База дослідження — Товариство з обмеженою відповідальністю "Літа Плюс".

Суб'єкти управління - це люди, до функцій і задач яких входить здійснення управління, тобто власники, організатори, керівники. Суб'єктом управління комерційною діяльністю є сукупність працівників управлінського персоналу організації.

Об'єкти управління - працівники, колективи працівників, які діють відповідно до правил, наказів, виданих суб'єктом управління, а також будь-які економічні процеси, котрі зазнаютьконкретних змін за волею суб'єкта управління. Об'єктомуправління комерційною діяльністю є сама комерційна діяльність.

Мета дипломної роботи: вивчення комплексної системи управління комерційною діяльністю на основі маркетингу з урахуванням стратегічних підходів і рекомендацій щодо вдосконалення управління комерційною діяльністю підприємств.

Основні завдання дипломної роботи:

— розкрити сутність, складові елементи і специфіку комерційної діяльності підприємства вринкових умовах господарювання;

— описати принципи, функції і методи управління як складові механізму управління комерційною діяльністю підприємства;

проаналізувати організаційно-економічну діяльність ТзОВ "Літа Плюс";

— визначити особливості організації управління комерційною діяльністю торгового підприємства;

— виявити та обґрунтувати шляхи покращення управління комерційною діяльністю на ТзОВ "Літа Плюс".

Структура та обсяг дипломної роботи. Дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. У роботі міститьсяблизько 20ілюстративних матеріалів (таблиць, рисунків тощо). У списку використаних джерел 44 назви. Загальний обсягроботи — 91 сторінка.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 106

Безкоштовна робота

Закрити

Вдосконалення управління комерційною діяльністю підприємства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.