План

1. Соціальні теорії етносу, їхня сутність.

2. Примордіалістична концепція етносу

3. Інструменталістська концепція етносу

4. Конструктивістська концепція етносу

5. Концепції етносу в українському суспільствознавстві

6. Географічна класифікація. Основні підходи до класифікації етносів

7. Антропологічна класифікація

8. Мовна (лінгвістична) класифікація

9. Класифікація етносів за релігійною ознакою

1. Соціальні теорії етносу, їхня сутність.

Дуалістична концепція етносу. Була розроблена групою наукових працівників Інституту етнографії АН СССР і узагальнена директором інституту Ю.В. Бромлеєм упродовж 70-80-х років XX ст. Тому її цілком справедливо представляють як концепцію Ю.Бромлея. Творці концепції визнавали, що людство в біологічному відношенні єдине, розвивається за загальними соціальними законами і складається з величезної кількості історично сформованих спільнот. Етноси серед них займають особливе місце, бо відрізняються від всіх інших людських спільнот особливою стійкістю внутрішніх взаємин і взаємозв’язків. Ю.Бромлей вважав, що немає жодних підстав відносити етноси до біологічних одиниць — популяцій, хоча кожен з них і поєднаний з певною популяцією. Але така популяція сама є “вторинною”, похідною не від біологічних чинників, а від соціальних властивостей відповідного етносу. Для нього етнос (етнічна спільнота) — соціальне явище, особливий тип сформованої природно-історичним шляхом соціальної групи, особлива форма колективного існування людей, яка не залежить від волі належних до неї людей і здатна до стійкого багатовікового існування за рахунок самовідтворення. Розглядаючи проблему етносу в історичній перспективі, Ю.Бромлей наголошував, що етнічні спільноти з’явилися вже в добу розвинутого первісного суспільства, а в часи його розкладу з’явились етносоціальні організми. Саме з цього часу й слід розмежовувати етнічні й етносоціальні людські спільноти. Таке розмежування він вважав дуже важливим, бо всі етнокультурні явища характеризуються винятковою стійкістю, а всі соціально-економічні явища — величезною рухливістю. Хоча етнічні процеси не збігаються з розвитком етносоціальних систем, та виняткова більшість етносів, на думку Ю.Бромлея, сформувались у період змін соціально-економічних формацій. Принцип розмежування людських спільнот на етноси і етносоціальні групи дав можливість Ю.Бромлею вибудувати дуалістичну концепцію етносу. Її основна ідея — в етносі органічно поєднуються етнічні властивості (мова, побутова культура, обрядова діяльність, етнічна свідомість, етноніми і т.ін.) та природно-географічні, соціально-економічні, державно-територіальні, правові та інші фактори. Тому кожен етнос має двояку природу. Це означає, що кожен етнос слід розглядати у вузькому і широкому значеннях. Етнос у вузькому значенні — це етнікос, який включає власне етнічні характеристики (етнічність. — М.Т.). Тому до етнікосів Бромлей відносив українців, угорців, словаків, німців, англійців, росіян усього світу. Етнос у широкому розумінні — це етносоціальний організм (ЕСО), в якому етнічні елементи поєднуються з соціально-економічними і політичними умовами його життєдіяльності, тобто з конкретною стадією його історичного розвитку, з конкретною соціально-економічною формацією. Ядро етносу (ЕСО) перебуває в межах конкретного соціуму (українці України, словаки Словаччини, поляки Польщі і т.д.). Саме в етносоціальних організмах відбуваються зміни окремих рис і характеристик етносів. Аналізуючи поняття “етноси” і “класи”, Ю.Бромлей відзначав, що класи і етнічні спільноти не збігаються; етнос, як правило, включає представників різних класів.


2. Примордіалістична концепція етносу

Примордіалізм — термін, який походить від англійського слова — споконвічний. Прихильники примордіалізму відстоюють ідею про те, що етнос і нація існували з давніх давен. Суть цієї теорії викладена у працях англійського етнолога Ентоні Сміта, американця Гуннара Нільссона, радянських учених Юлія Бромлея та Льва Гумільова. Прихильниками її є більшість українських вчених, наприклад, історик Ярослав Дашкевич. Вони розглядають етнос як своєрідний історико-біологічний феномен, що ґрунтується на неусвідомленій, “природній”, афективній прив’язаності людей до свого народу, а виникнення нації пов’язують із певним етапом у розвитку етносу.

З приводу виникнення нації існує два головних підходи: деякі вчені (Юлій Бромлей, Гуннар Нільссон) вважають націю типом етносу, який притаманний розвинутому класовому суспільству, а інші вважають, що нація виникає тоді, коли етнос виявляє претензії на власне політичне існування. Як заявляв український політолог Іван Лисяк-Рудницький: “Нація — феномен політичної сфери. Нація — це колектив людей, що хочуть бути державою”.

У межах примордіалістського підходу виділяють два головних напрямки: соціобіологічний та еволюційно-історичний.

Соціобіологи розглядають етнос як спільноту індивідів, яка ґрунтується на біологічних особливостях перетворених у соціальні. Вони вважають, що нації виникли внаслідок природного розростання сімей та родів і є спільнотами, що свідчить про спільне походження.

Представники еволюційно-історичного напрямку переконані, що етнос є швидше соціальною, а не біологічною спільнотою. Взаємна прихильність членів етносу досягається не закономірностями біологічного розвитку, а в соціально-економічному контексті.


3. Інструменталістська концепція етносу

Інструменталізм - дана концепція розглядає етнічність, як інструмент, за допомогою якого люди досягають тих або інших цілей, і, на відміну від примордиализма і конструктивізму, не орієнтований на пошук визначення етносу і етнічності. Так, будь-яка діяльність і активність етнічних груп розглядається як цілеспрямована діяльність етнічних еліт в боротьбі за владу і привілеї. У повсякденному житті етнічність перебуває в латентному стані, але в разі необхідності мобілізується. В руслі инструментализма виділяються 2 напрямки: елітарний інструменталізм і економічний інструменталізм. Елітарний інструменталізм--Даний напрямок акцентує увагу на ролі еліт в мобілізації етнічних почуттів.

Економічний інструменталізм--Це напрям пояснює міжетнічну напруженість і конфлікти з точки зору економічної нерівності членів різних етнічних груп.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Етнологія 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.