ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

1.1 Роль і місце малих підприємств в ринковому середовищі

1.2. Критерії віднесення підприємств до малих форм господарювання в Україні і світі

1.3. Фактори формування та розвитку малого бізнесу в УкраїніРОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ

2.1. Законодавство України про державну підтримку малого бізнесу

2.2. Аналіз основних показників розвитку малого бізнесу в Україні

2.3. Аналіз стану розвитку малого підприємництва в Рівненській областіРОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

3.1. Світовий досвід регулювання малого підприємництва

3.2. Фінансові технології у сфері малого підприємництва в Україні і регулювання їх державою

3.3. Шляхи удосконалення регулювання і підтримки малого підприємництва на державному та регіональному рівнях

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вступ

У сучасній економіці співіснують та органічно доповнюються малий, середній та великий бізнес, але на відміну від двох останніх малий бізнес є найбільш чисельним і поширеним сектором економіки. Формування і розвиток малого бізнесу засвідчує невідворотність ринкових перетворень, їх активність та успішність, а головне – є передумовою формування середнього класу. Як показує світовий досвід, малі підприємства протистоять монополіям, є економічним фактором стримування росту цін і насичення ринку товарами і послугами.

Сьогодні мала економіка – це велика політика, тому вона потребує особливої уваги з боку держави. У Посланні до Верховної Ради України «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2003 – 2011 роки» Президент України зазначив, що «наступне десятиріччя має стати періодом відчутного зміцнення позицій малого підприємництва, якому відводиться особливе місце в економічній системі, важлива роль у підвищенні продуктивної зайнятості населення і послабленні соціальної напруги, забезпеченні економічної стабільності та інноваційного зростання, створенні передумов для становлення середнього класу».

Таким чином, у процесі ринкової трансформації економіки України одним з визначальних пріоритетів державної політики має стати всебічна підтримка малого бізнесу, створення умов, за яких малий бізнес зможе відігравати економічно та соціально значущу роль у суспільстві.

Особлива потреба в малих підприємствах відчувається в сфері виробництва товарів народного споживання, надання послуг. Світовий досвід показав наскільки ефективними можуть бути невеликі науково-дослідні і проектні фірми, які спеціалізуються на розробці нових технологій, впровадженні винаходів, раціоналізаторських пропозицій.

Малі підприємства більш мобільні, гнучкі, швидше реагують на зміну комерційної ситуації, сміливіше ідуть на ризик, освоєння технічних новинок. Завдяки великій кількості малих підприємств підтримується конкуренція, яка необхідна для використання нормального функціонування ринку.

Важливу роль відіграє мале підприємництво в економіці регіону. Малий бізнес в силу його багаточисельності і поширеності по території, є потужним стимулятором ділової активності в регіоні. Він тягне за собою розвиток і удосконалення транспорту і засобів зв’язку, банківської і страхової мережі, спеціалізованих організацій по обслуговуванню малого бізнесу.

Проте поряд з великою кількістю переваг малий бізнес є більш слабким і більш уразливим, ніж великий бізнес. Це пояснюється самою природою, характером дрібнопідприємницької діяльності. Так, наприклад, банкрутств серед малих фірм більше і трапляються вони частіше, тому що малий бізнес, як правило, моноорієнтований (один вид продукції, оди вид послуг) тоді, як великі фірми працюють в широкому спектрі. Навіть в країнах з стабільною економікою щорічно припиняє діяльність від 10 до 20% малих фірм.

Малі фірми не мають власних служб (маркетинг, реклама, транспорт, мережа збуту), які підвищують виживання і шанси на успіх в умовах конкурентного ринку.

Проблеми загального характеру складаються з юридичних аспектів бізнесу, доступу до кредиту і сировинних ресурсів, а також характеризується відсутністю відповідної технічної та управлінської допомоги. Великі підприємства можуть дозволити собі утримання кваліфікованих лінійних керівників, штат фахівців, керівники малих підприємств відносно ізольовані особи, які одночасно займаються питаннями політики та оперативними проблемами. При цьому часто працюють за недостатнього чи, в кращому випадку, мінімального обсягу кількісних даних.

Таким чином, мале підприємництво – це таке, де адміністративне керівництво знаходиться в руках одного чи декількох людей.

Метою даної роботи є дослідження розвитку малого підприємництва в Україні та в Рівненській області, зокрема.

При виконанні консультаційного проекту були поставлені наступні завдання:

Розглянути теоретичні аспекти розвитку малого бізнесу в сучасних умовах.

Проаналізувати стан розвитку малого підприємництва в Україні, Рівненській області і місті Рівне.

Вивчити світовий досвід державного регулювання діяльності малих підприємств.

Розглянути деякі технології фінансування малого підприємництва в Україні і в світі.

Обґрунтувати правові, організаційні і економічні заходи підтримки малого підприємництва з боку держави.

Вище викладені завдання визначили структуру роботи. Консультаційний проект включає: три розділи, вступ, висновки, список використаноїлітератури.

В першому розділі характеризується роль і місце малих підприємств в підприємницьких структурах. Розглядаються критерії, функції та фактори розвитку малого бізнесу в ринковому середовищі.

Другий розділ присвячений державному регулюванню малого підприємництва та аналізу основних показників розвитку малого бізнесу в Україні та в Рівненській області.

Третій розділ узагальнює зарубіжний досвід функціонування малих підприємств, розглядає деякі аспекти фінансової підтримки малого бізнесу та визначає шляхи удосконалення державної регуляторної політики щодо малого підприємництва.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 130

Безкоштовна робота

Закрити

Вплив мікро- і макросередовища на діяльність малого підприємства в ринкових умовах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.